1 VSPH 1820/2013-A-71
KSHK 41 INS 22280/2013 1 VSPH 1820/2013-A-71

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka ROSS Holding, a.s., IČO 25259741, sídlem Havlíčkův Brod, Jihlavská 893, zast. PhDr. Mgr. Darinou Švábovou, advokátkou, sídlem Hlinsko, Kvánova 422, zahájené na návrh navrhovatele PELIKÁN-lešení, s.r.o., IČO 28711823, sídlem Teplice, Novosedlická 1437/3, zast. JUDr. Zdeňkem Svobodou, advokátem, sídlem Teplice, Husitská 692/3, k němuž přistoupil navrhovatel CRAMO s.r.o., IČO 15051161, sídlem Praha 6-Řepy, Slánská 285/13, zast. JUDr. Milošem Kvasňovským, advokátem, sídlem Praha 3, Husinecká 903/10, o odvolání navrhovatele CRAMO s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. srpna 2013, č.j. KSHK 41 INS 22280/2013-A-14,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. srpna 2013, č.j. KSHK 41 INS 22280/2013-A-14, se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové odmítl pro vady insolvenční návrh CRAMO s.r.o. (dále jen odvolatel) ohledně dlužníka ROSS Holding, a.s. (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byl dne 12.8.2013 doručen insolvenční návrh navrhovatele PELIKÁN-lešení, s.r.o. (dále jen navrhovatel), jenž zveřejnil v insolvenčním rejstříku následujícího dne 13.8.2013, že usnesením ze dne 22.8.2013 (A-6) řízení o uvedeném insolvenčním návrhu zastavil z důvodu jeho zpětvzetí a že mu poté téhož dne 22.8.2013 došel další insolvenční návrh odvolatele, jenž považoval za přistoupení k řízení.

Z insolvenčního návrhu odvolatele soud I. stupně shledal, že v něm odvolatel uvedl, že má za dlužníkem splatné pohledávky v celkové výši 387.260 Kč vzniklé z několika nájemních smluv, podle kterých pronajal dlužníkovi soubor výrobků (pracovních plošin a jiných stavebních zařízení), za něž dlužník neplatil sjednané nájemné a nesplnil ani dohodu o splátkovém kalendáři ze dne 31.7.2013, ve které uznal své závazky vůči odvolateli. Ohledně úpadku dlužníka uvedl odvolatel toliko obecně, že jsou mu známi další věřitelé dlužníka, vůči nimž má dlužník peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti; konkrétně však žádného takového věřitele neoznačil.

Soud I. stupně shledal, že odvolatel v insolvenčním návrhu řádně vylíčil jen skutkové okolnosti ke své splatné pohledávce za dlužníkem, nikoliv však již k úpadku dlužníka. Za situace, kdy úpadek dlužníka nebyl v insolvenčním návrhu dostatečně vylíčen, postupoval soud I. stupně podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a návrh odvolatele odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a zjistil úpadek dlužníka. V odvolání označil za dalšího věřitele dlužníka JAKUB ELEXMAYER, s.r.o. s pohledávkou ve výši 144.616 Kč s přísl. dle rámcové kupní smlouvy ze dne 19.7.2010, když na fakturu ze dne 31.7.2012 znějící na částku 294.616 Kč dlužník uhradil jen 150.000 Kč a zbytek ve výši 144.616 Kč nezaplatil a tento svůj závazek dlužník písemně uznal dne 28.2.2013. Poukazoval na další posléze došlé insolvenční návrhy věřitelů REINKA, s.r.o., P.I. SERVIS, s.r.o. a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Soudu I. stupně vytýkal, že jeho insolvenční návrh nesprávně odmítl, aniž jej předtím vyzval postupem podle § 128 odst. 2 IZ k jeho doplnění.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [§ 94 odst. 2 písm. d) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční soud odmítne insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje § 103 odst. 1 a 2 IZ. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání a aby v něm byli insolvenční navrhovatel a dlužník označeni zde uvedeným způsobem (odstavec 1), musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek (§ 3 IZ), skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá (odstavec 2).

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví vyvratitelné domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Nutno zdůraznit, že již se zahájením insolvenčního řízení (§ 101 odst. 1 věta první IZ) se pojí účinky vymezené v § 109 až § 111 IZ, které mají závažný dopad do poměrů dlužníka i třetích osob. V té souvislosti Nejvyšší soud v navrhovatelem zmiňovaném usnesení ze dne 26.2.2009, sp. zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A (publikovaném pod zn. R 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) zdůraznil, že insolvenční návrh (podaný u věcně příslušného soudu, opatřený úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem-§ 97 IZ) vyvolává účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení bez zřetele k tomu, že posléze vyjde najevo, že z hlediska obsahových nedostatků jde o návrh neprojednatelný. Riziko škody nebo jiné újmy, jež by mohla vzniknout dlužníku nebo třetím osobám zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu do doby odmítnutí neprojednatelného insolvenčního návrhu, pak snižuje úprava, která brání prodlužování řízení o vadném insolvenčním návrhu tím, že na jedné straně zbavuje insolvenční soud povinnosti odstraňovat vady insolvenčního návrhu, pro které nelze v insolvenčním řízení pokračovat, postupy podle § 43 o.s.ř., na druhé straně zavazuje soud k tomu, aby důsledky plynoucí z neprojednatelnosti insolvenčního návrhu vyvodil (aby insolvenční návrh odmítl) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů poté, co byl podán (§ 128 odst. 1 IZ).

S ohledem na tyto okolnosti soudní praxe důsledně trvá na tom, aby insolvenční navrhovatel-lhostejno, zda je jím dlužník či věřitel-řádně splnil zákonem předepsanou povinnost skutkových tvrzení, jež jsou dle § 103 odst. 2 IZ povinnými obsahovými náležitostmi insolvenčního návrhu, tj. aby vylíčil rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Jde-li o návrh podaný věřitelem, musí tento navrhovatel navíc řádně vylíčit skutečnosti, ze kterých vyplývá jeho oprávnění podat návrh, tj. skutečnosti svědčící o tom, že má proti dlužníku splatnou pohledávku (§ 105 IZ). Doložení aktivní legitimace navrhujícího věřitele je primárním předpokladem projednání dlužníkova úpadku (je průkazem navrhovatelova oprávnění požadovat, aby soud na podkladě jeho insolvenčního návrhu tvrzený úpadek dlužníka zjišťoval). Procesní povinnost tvrzení dle § 103 odst. 2 IZ-jak zdůrazňuje R 91/2009-není možno mít za splněnou (nelze ji nahradit) tím, že insolvenční navrhovatel ohledně příslušných rozhodných skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu. Uvedené platí tím více, že insolvenční zákon výslovně zavádí odlišný režim pro odstraňování vad insolvenčního návrhu na straně jedné (§ 128 odst. 1 IZ) a pro odstraňování vad týkajících se příloh insolvenčního návrhu na straně druhé (§ 128 odst. 2 IZ).

Vzhledem k popsané závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob, není důvodu formulovat rozdílně požadavky na kvalitu jednotlivých skutkových tvrzení, z nichž se odvíjí posouzení úpadku dlužníka. To mimo jiné znamená, že při tvrzeném úpadku dlužníka insolvencí není zásadního rozdílu v požadavku na náležitou identifikaci splatné pohledávky insolvenčního navrhovatele za dlužníkem a na kvalitu údajů, jejichž prostřednictvím musí být v insolvenčním návrhu identifikován další věřitel (věřitelé) se splatnou pohledávkou za dlužníkem.

Tyto závěry jsou zcela v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu, a to jak s výše cit. R 91/2009, tak se závěry usnesení ze dne 20.5.2010, sen.zn. 29 NSČR 22/2009 (publikovaným pod zn. R 26/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), podle nichž v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá. Shodně již v usnesení ze dne 27.1.2010, sen.zn. 29 NSČR 1/2008 (publikovaném pod zn. R 88/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) Nejvyšší soud vysvětlil, že rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, se rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Z toho plyne, že osoba či osoby dalšího věřitele dlužníka musí být v návrhu přesně označeny, jejich pohledávky musí být co do svého důvodu a splatnosti náležitě identifikovány.

Z insolvenčního spisu plyne, že odvolatel v něm sice uvedl rozhodující skutečnosti týkající se vzniku a existence svých pohledávek za dlužníkem (z titulu nájemních smluv v celkové výši 387.260 Kč splatných v období od ledna do září 2013), na jejichž základě dovozuje svoji věcnou legitimaci podle § 105 IZ, avšak k dalším předpokladům dlužníkova úpadku podle § 3 IZ se omezil jen na paušální tvrzení, že dlužník má také další věřitele, vůči kterým má dlužník rovněž peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti .

Na základě takovýchto tvrzení zjevně nelze přijmout závěr, že dlužník má vedle navrhovatele i další věřitele, vůči nimž má závazky, a to závazky splatné déle než 30 dnů, popř. že jde rovněž o závazky více než 3 měsíce po splatnosti. Za takové situace je pojmově vyloučeno uvažovat o naplnění podmínky platební neschopnosti dlužníka dle § 3 odst. 1 písm. c) IZ, když ta se připíná teprve ke skutečnostem svědčícím o naplnění podmínek úpadku dle § 3 odst. 1 písm. a) a b) IZ, jež v daném případě absentují.

Nutno zdůraznit, že požadavky na vylíčení rozhodujících skutečností v návrhu na zahájení insolvenčního řízení nelze nikterak směšovat s pravidly důkazního řízení. Aby mohly být právně významné skutečnosti předmětem osvědčení či dokazování-lhostejno přitom, o kterých skutečnostech je soud povinen provádět i důkazy účastníky nenavržené-musí tu být úplná a dostatečně konkrétní skutková tvrzení o skutečnostech, jež naplňují skutkovou podstatu úpadku. Jakkoli § 86 IZ ukládá insolvenčnímu soudu provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku, než byly účastníky navrhovány, jde o projev vyšetřovací zásady, jejíž aplikace neznamená povinnost soudu pátrat po skutečnostech, které mají (mohou) být dokazovány. Tato zásada sama o sobě nenahrazuje na prvním místě stojící povinnost tvrzení, jež stíhá insolvenčního navrhovatele. Povinnost insolvenčního soudu stanovená v § 86 IZ je pojmově spojena s dokazováním. To znamená jediné; výsledek dokazování dlužníkova úpadku není závislý jen na důkazech navržených účastníky. Tato zásada se však může uplatnit pouze v insolvenčním řízení zahájeném řádným insolvenčním návrhem. Teprve za předpokladu, že soud má k dispozici bezvadný insolvenční návrh, může přistoupit k další fázi řízení, tedy též ke zjišťování, zda dlužník je v úpadku. Není-li tu takový návrh, nesmí insolvenční soud činit žádné další úkony (ani vyzývat navrhovatele k odstranění vad návrhu) a je povinen podle § 128 odst. 1 IZ neprodleně insolvenční návrh odmítnout.

Věřitel nemá-na rozdíl od dlužníka-právní povinnost podat insolvenční návrh a nemá ani právní nárok na insolvenční návrh. Jestliže věřitel nemá dostatečné a věrohodné informace o dalších dlužníkových věřitelích, o jejich déle splatných pohledávkách, o dlužníkově platební neschopnosti či dalších okolnostech, jež o dlužníkově úpadku ve formě insolvence nebo ve formě předlužení svědčí, pak není nikterak opodstatněno, aby se zjištění jeho úpadku insolvenčním návrhem domáhal. Za takové situace je namístě, aby věřitel k ochraně svých práv (k vymožení pohledávky za dlužníkem) zvolil standardní postup, tj. cestu nalézacího řízení a individuálního výkonu rozhodnutí. Totéž platí i pro případ, kdy si věřitel svojí splatnou pohledávkou za dlužníkem, z níž by měla vyplývat jeho legitimace k podání insolvenčního návrhu, není jist, a kdy není schopen svoji pohledávku bezpochybně listinami osvědčit, nebo dokonce ani není s to ji řádně skutkově vymezit. Věřitel nese sám ve svých poměrech následky svého rozhodnutí podat insolvenční návrh na dlužníka, o jehož věřitelích a majetku nemá dostatečné informace, nebo pokud k podání takového návrhu není vybaven nepochybnou věcnou legitimací.

Z uvedeného je zřejmé, že insolvenční návrh odvolatele neobsahuje povinná tvrzení, jež by byla způsobilá (doložena listinami) osvědčit dlužníkův úpadek, a protože pro takové nedostatky-jak plyne z výše citované judikatury-v řízení nelze pokračovat, postupoval soud I. stupně správně, když návrh dle § 128 odst. 1 IZ bez dalšího odmítl. Vady insolvenčního návrhu mohl navrhovatel odstranit, jen dokud soud I. stupně nevydal usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 IZ. Proto i když se odvolatel pokusil odstranit tento nedostatek v rámci odvolacího řízení doplněním svého návrhu, nemá to z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu, neboť v řízení o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nelze přihlížet ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání napadeného usnesení (§ 146 odst. 2 ve spojení s § 142 písm. a/ IZ).

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení, jakož i řízení před soudem I. stupně, o nichž soud I. stupně opomněl rozhodnout, rozhodl odvolací soud dle § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., když ve věci úspěšnému dlužníku žádné náklady řízení před soudy obou stupňů nevznikly.

O odvolání dalších přistoupivších navrhovatelů (JAKUB ELEXMAYER, s.r.o., REINKA, s.r.o. a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.) proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení ze dne 22.8.2013 (A-6) rozhodne odvolací soud pod sp. zn. 3 VSPH 1819/2013.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4. listopadu 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová