1 VSPH 1817/2017-B-16
č. j. KSPH 70 INS 5340/2017 1 VSPH 1817/2017-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedý JUDr. Jiřího Goldsteina a ze soudcůjUDr. ]iřího Karetý a jUDr. Františka Kučerý v insolvenční věci dlužník: Pavel anonymizovano , anonymizovano , býtem Tuchoraz 4, 282 01 Tuchoraz věřitel: Ivan anonymizovano , anonymizovano , býtem Italská 53,

120 00 Praha 2 zastoupený advokátem Mgr. Radkem Kocourkem, sídlem Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1 o odvoláni věřitele č. 7 proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. srpna 2017, č. j. KSPl l 70 INS 5540/2017-B 8 takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. srpna 2017, č. j. KSPI I 70 INS 5340/ 2017-13-8 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízeni.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 11. 8. 2017, č. j KSPH 70 INS 5340/2017 B-8 v bodě 1. výroku schválil oddlužení Pavla Růžičký (dále jen dlužník) plněním splátkového kalendáře, v bodě ll. výroku uložil dlužníkovi, abý po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátký nebo do úplného uspokojení pohledávek platil věřitelům prostřednictvím insolvenčního Správce ze všech svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, zabavitelnou částku ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při ezekuci uspokojený přednostní pohledávky, a to vždý k 25. dni měsíce a v bodě III., IV., V. a VI. výroku pak soud rozhodl o povinnostech insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY, v. o. 5. (dále jen správce ), dlužníka, věřitelů i plátce příjmů dlužníka souvisejících S vedením insolvenčního řízení a určil, z jakých příjmů dlužníka má být zaplacena první splátka.

V odůvodnění usnesení zejména uvedl, že usnesením ze dne 10. 4. 2017 (č.d. 131 9) býl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho řešení oddlužením. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 14. 6. 2017, bvlý zjištěný pohledávky sedmi věřitelů v celkové výši 198533730 Kč. Ze zprávý správce ze dne 25. 5. 2017 (č. d. B l) soud zejména zjistil, že dlužníkova čistá mzda činí 23.000 Kč měsíčně, vlastní obchodní podíl ve společnosti HOPE zemní práce, s.r.o. v nulové hodnotě a automobil zn. Škoda Fabia (RV 2004) oceněný správcem na částku 25.000 Kč. Předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů plněním splátkového kalendáře je 33,66 %, zpeněženírn majetkově podstaty 0 %. Následné schůze věřitelů se zúčastnil pouze věřitel č. 7, který hlasoval pro schválení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty. Tuto formu řešení oddlužení však soud neschválil, když v případě formy oddlužení,

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. z mori i iu IND man/zur! 1 VSPI I 1817/2017 kterou navrhoval věřitel č. 7, bý musel návrh na povolení oddlužení dlužníka zamítnout pro jeho nedostatečnou ekonomickou nabídku.

Proti tomuto usnesení, a to podle obsahu odvolání pouze do bodu 1. výroku, se věřitel č. 7 včas odvolal. Argumentoval tím, že dlužník ve svém návrhu na povolení oddlužení preferoval formu zpeněžení majetkové podstatý. Toto v průběhu schůze věřitelů změnil, takový návrh býl však učiněn opožděné a soud prvního stupně k němu neměl přihHžet. Nadto dlužník svůj návrh změnil až po intervenci soudu. Věřitel č. 7 jako jediný přítomný věřitel hlasoval pro oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, nebot jakožto pronajímatel nemovitosti, ve které dlužník žije, je pro něj tento způsob oddlužení výhodnější. Soudu prvního stupně přitom nepřísluší týto důvodý zkoumat. Věřiteli č. 7 dále nejsou známý žádné skutečnosti, které bý odůvodčtovalý zamítnutí či odmítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. Q 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 o. s. ř. a shledal odvolání věřitele č. 7 důvodným.

Podle ust. Š 402 insolvenčního zákona právo hlasovat o způsobu oddlužení mají pouze nezajišténí věřitelé, kteří včas přihlásili svou pohledávku. Zajištění věřitelé nehlasují ani v rozsahu, ve kterém je podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávký. Právo hlasovat nemají osobý dlužníkovi blízké a osoby, které tvoří s dlužníkem koncern (odstavec 1). O způsobu oddlužení rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů nezajištěných věřitelů počítanou podle Výše jejich pohledávek; obdobně to platí pro hlasování věřitelů mimo schůzi věřitelů (odstavec 3), Jestliže ani jeden ze způsobů oddlužení nezíská prostou většinu hlasů nezajištěných věřitelů podle odstavce 3, rozhodne o Způsobu oddlužení insolvenční soud; učiní tak do skončení schůze věřitelů a v případě uvedeném v ust. Š 399 odst. 3 do 15 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku (odstavec 5).

Podle ust. Š 406 odst. 4 insolvenčního zákona (ve znění do 30. (3. 2017) proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat odvolání pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle ust. Š 403 odst. 2insolvenční soud nevyhověl.

Podle ust. Š 399 odst. 1 insolvenčního zákona (ve znění do 50. 6. 2017), není- li dále stanoveno jinak, platí o hlasovacím právu věřitelů při oddlužení obdobně ust. $ 49 až 53. K projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů za tím účelem svolané nebo za podmínek stanovených tímto zákonem mimo schůzi věřitelů; obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují Výhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ust. $ 49 odst. 1 insolvenčního zákona, nestanoví li tento zákon jinak, výžaduje se k platnosti usnesení schůze věřitelů prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, přitom platí, že na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas.

Podáním návrhu na povolení oddlužení dlužník dává najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (ust. Š 402 odst. 3 insolvenčního zákona) a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (ust. Š 402 odst. 5 a Š 406 odst. 1 insolvenčního zákona). To, že dlužník upřednostňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, které zvolili věřitelé (respektive insolvenční soud), jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstatý nezakládá. Obvýkle nelze předpokládat, že se věřitelé. budou chovat neekonomický a v situaci, kdý bude dlužníkova ekonomická nabídka dostatečná

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10.

11,

12.

J. V DFI l lůlií/ óUlf jen pro jeden ze způsobů oddlužení, se schůze věřitelů usnese na druhém způsobu, kterým zjevně předepsané nunimální míry uspokojení nezajištěných pohledávek dosáhnout nelze. Přesto, kdýbý taková situace nastala, je řešitelná postupem podle ust. Š 415 insolvenčního zákona. Prosadí-li věřitelé způsob oddlužení, při němž bude hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek, ačkoliv při dlužníkem prosazovaném jiném (druhém) způsobu oddlužení býlo možné předpokládat, že tato podmínka bude splněna, bude zpravidla možné uzavřít, že požadované hodnotý plnění nebýlo dosaženo v důsledku okolností, které dlužník nezavinil. Insolvenční soud v takovém případě může dlužníku přiznat osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, přestože hodnota plnění, které obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek (viz usnesení NejVýššího soudu ze dne 30. 1. 2014, sen. zn. 29 NSČR 91/2015, jež býlo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 47 / 2014).

V řešeném případě podal dlužník dne 14. 3. 2017 insolvenční návrh spojený snávrhem na povolení oddlužení. Jako navrhovaný způsob oddlužení dlužník navrhl oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 10. 4. 2017 (č. d. A 9) soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Dne 14. 6. 2017 se konalo přezkumné jednání. Z protokolu o přezkumném jednání (č. d. BHS) vyplývá, že do insolvenčního řízení dlužníka se přihlásilo celkem sedm nezajištěných věřitelů s pohledávkami v celkové výši 1.985.737,90 Kč, které býlý v plné výši zjištěný. Následovala schůze věřitelů (č, d. B ó), na které býl zvěřitelů přítomen pouze věřitel č. 7. Nikdo z nepřítomných věřitelů nedoručil soudu prvního stupně hlasovací lístek. Dlužník zde uvedl, že má čistý měsíční příjem ve výši 23.000 Kč, nemá výživovací povinnost. Dlužník dále uvedl, že mění návrh na způsob oddlužení na oddlužení zpeněžením majetkově podstaty. Věřitel č. 7 následně hlasoval pro schválení oddlužení dlužníka v této formě, a to i přesto, že jak výplývá ze zprávý insolvenčního správce ze dne 26. 5. 2017 (č. d. lil 1) dlužník vlastní pouze obchodni podíl ve společnosti HOPE zemní práce, s.r.o. nulové hodnoty a osobní automobil zn. Škoda Fabia (Rv 2004) v hodnotě přibližně 25.000 Kč.

Odvolací soud má na základě shora uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR OK 47 / 2014) i na základě podaného odvolání za to, že pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nebýl dán důvod. je především na věřiteHch jakou formou oddlužení dlužníka schválí, přičemž insolvenční soud musí toto stanovisko věřitelů respektovat.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle ust. Š 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve spojení s ust. Š 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 29. ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátuShodu s prvopisern potvrzuje Tereza Kulštrunková. áá/W/