1 VSPH 1816/2017
KSPA 44 INS 11153/2017 č. j. 1 VSPH 1816/2017 P58 10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. ]iřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a ]UDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníků Pavla Lukele, IČO 72871105 a Anny Lukelové, IČO 88243095, oba bytem Vendolí 314, o odvolání věřitele Milana Beneše, bytem 1Vítězná 36, Svitavy, zast. advokátem Mgr. Petrem Cardou, sídlem Pod Věží . 121 / 3, proti usneseni Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 11153/2017 17'58 3 ze dne 15. srpna 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 11153/2017 P58-3 ze dne 15. srpna 2017 se p o t v r z uj e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, usnesením č.j. KSPA 44 INS 11153 / 21317 13583) ze dne 15.8.2017 v bodě 1. vyroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele Milana Beneše (dále jen odvolatel), přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného ohledně Pavla Lukele a Anny Lukelové (dále jen dlužníci) a v bodě H. vyroku konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č..j KSPA 44 INS 11153/2017-Am6 ze dne 6.6.2017 soud zjistil úpadek dlužníků asoučasně povolil jeho řešení oddlužením, věřitele vyzval, aby ve lhůtě třiceti dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. do 6.7.2017, přihlásili své pohledávky na předepsaném formuláři a poučil je, že kpřihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihHží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují; věřitelé byli rovněž poučení, že přihlášky se podávají u insolvenčního soudu. Dne 8.8.201? byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška odvolatele. Přihláška pohledávky odvolatele byla doručena až po uplynutí lhůty, která uplynula dne 63.201? Insolvenční soud proto postupoval podle ust. 0 185 a. přihlášku odmítl a odvolatele uvědomil o tom, že právní moci tohoto usnesení se jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá a účast v insolvenčním řízení neukončuje. Argumentoval zejména tím, že se jedná o nesprávný závěr soudu, když dne 8.8.2017 byla soudu doručována zpráva o tom, že k odeslání přihlášky došlo přes elektronickou podatelnu dne 29.6.2017 po připojení elektronického podpisu dne 29.6.2017 v 15.16.32 hodin. Podání byl přidělen identifikátor podání c795b2cl-a160 0001 ?121-

PDKMČOWIHÍ 2 KSPA 44 INS 11153 / 2017 1 VSPI I 1816/2017 b5fD1f101a5a. Vzhledem k tomu, že při kontrole seznamu přihlášek nebyla přihláška věřitele evidována, podával odvolatel urgenci a žádost o nápravu. Přihláška byla přiložena jako příloha. Skutkové okolnosti odeslání jsou takové, že zástupce odvolatele pověřil vypracováním přihlášky koneipienta Mgr. Davida Cardu, ten přihlášku zpracoval, po jeho kontrole připojil elektronický podpis a zvolil pole odeslati'i. Poté se objevilo hlášení o tom, že podání bylo úspěšné odesláno. Po odeslání zástupce zapsal listinu do knihy pošty odeslané přes elektronickou podatelnu. Oznámení o doručení, které obdržel do mailu, smazal. Obdobný problém s doručením řešil zástupce dlužníka také ve věci téhož soudu sp. zn. KSPA 56 INS 8466/ 2017, když rovněž urgoval zapsání přihlášky do seznamu přihlášek a zde došlo ke zjednání nápravy. K odvolání odvolatel připojil kopii knihy odeslané pošty přes E podatelnu 2017, kde je mimo jiné uvedeno datum 27.7.2017, 31243 přihláška pohledávky KSPA 561NS 8466 / 2017 .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. Š 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle ust. Š 185 insolvenčního zákona jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolv'enčníinu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajsky soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, jako soud insolvenční, rozhodl o úpadku dlužníka usnesením č.j. KSPA 44 INS 11153/2017 3-6 ze dne 6.6.2017, jež bylo téhož dne v 10:15 hod. zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Zároveň stanovil věřitelům lhůtu třiceti dnů k podání přihlášek. Rovněž věřitele poučil o tom, že přihlášky pohledávek se podávají u insolvenčního soudu. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými. slovy obsahuje vše, co podle ust. Š 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené kpřihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty podle ust. Š 173 odst. 1 msolvenčního zákona. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 6.7.2017. V insolvenčnim rejstříku v oddíle P je pod č. P 58 zapsána přihláška pohledávky odvolatele, která byla podána elektronicky dne 8.8.2017. K přihlášce bylo připojeno podání zástupce odvolatele, ve kterém uvádí, že za odvolatele podal přihlášku vykonatelné pohledávky ve vyši 44.601,90 Kč, kterou odeslal přes podatelnu po připojení elektronického podpisu dne 29.6.2017 v 15.16.32. K podání byl připojen identifikátor podání c795b2c1 wa160 001 7121 b5f10a5a. V oddíle P však přihlášku pohledávky nedohledal. Podle přípisu insolvenčního soudu č.d. P58 5 ze dne 22.8.2017, nebyla přihláška pohledávky odvolatele dne 29.6.2017 soudu doručena.

1 v ofr i rnrn; zur:

Z výše uvedených zjištění vyplj'ntá, že lhůta třiceti dnů pro podání přihlášky pohledávky počala běžet dnem následujícím po zjištění úpadku dlužníků, to je 7.6.2017 a skončila dnem 6.7.2017. Přihláška pohledávky odvolatele byla podána elektronicky dne 8.8.2017. Je tak zjevné, že přihláška pohledávky nebyla 1.1 insolvenčního soudu podána včas. Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání přihlášky odvolatelem je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle ust. Š 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu ust. Š 83 insolvenčního zákona přípustné, je nezvratny závěr, že přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm byt tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Pokud se týká námitky odvolatele, že přihlášku pohledávky podal včas, a to elektronicky dne 29.6.2017 po připojení elektronického podpisu, odvolací soud konstatuje, že ze sdělení insolvenčního soudu vyplývá, že přihláška pohledávky nebyla v tento den soudu elektronicky a ani jinak doručena. Kopie knihy odeslané pošty přes E podatelnu 2017, neprokazuje odeslání přihlášky pohledávky. V rozporu s odvoláním, kde zástupce odvolatele uvedl, že přihláška pohledávky byla odeslána dne 29.6.2017, měla být podle připojené kopie přihláška pohledávky odeslána již 27.6.2017 a nikoliv 29.6.2017. Je tak zřejmé, že kniha odeslané pošty přes lil podatelny není dokladem o tom, kdy byla přihláška pohledávky skutečně odeslána insolvenčnímu soudu ale pouze evidencí odeslané pošty sloužící pouze pro potřeby zástupce odvolatele.

Vzhledem k tomu, že ohledně přihlášky odvolatele nastal podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona následek, že se k ní vinsolvenčním řízení nepřihlíží, a tudíž byly dány důvody k jejímu odmítnutí dle ust. Š, 185 insolvenčního zákona, odvolací soud napadené usnesení dle ust. Š 219 o.s.ř. jako věcně správně potvrdil.

P o u č e ní: Proti tomuto rozhodnutí ] a dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li byt dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, k Nejvyššímu soudu ČR.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 lZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 12).

V Praze dne 11. prosince 2017 ;;I;;;;; i,..

') ]UDr. jit-i Goldstein, v.r. -předseda senátu

..:.. __ -|- 1-. ili:-. Za správnost vyhotovení: / . /*M ";,M T. Kaifímnéeari / _.