1 VSPH 1812/2016-P1-10
KSLB 76 INS 32027/2014 1 VSPH 1812/2016-P1-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Filip Houžvička, nar. 26. listopadu 1990, bytem Cvikov, Sídliště 580, o odvolání věřitele č. 1 Dollar Financial Czech Republic, s.r.o.-v likvidaci, IČO 24262633, sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 32027/2014- P1-3 ze dne 30. srpna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci

č.j. KSLB 76 INS 32027/2014-P1-3 ze dne 30. srpna 2016

se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky P1 věřitele č. 1 Dollar Financial Czech Republic, s.r.o.-v likvidaci v celkové výši 10.400,-Kč (bod I. výroku) a rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním doručeným dne 15.12.2014 přihlásil věřitel č. 1 řádně a včas pohledávku za dlužníkem v celkové výši 10.400,-Kč. Podáním ze dne 17.8.2016 vzal věřitel č. 1 přihlášku pohledávky v celé výši zpět. isir.justi ce.cz

Soud odkázal na § 184 odst. 1 IZ a vzal zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí a účast věřitele č. 1 v insolvenčním řízení ukončil.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 1 včasné odvolání do bodu I. výroku a namítal odvolací důvody podle § 205 odst. 2 písm. b) o.s.ř. a § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., že podáním zpětvzetí zamýšlel vzdát se jen těch splátek, které dosud (ke dni podání zpětvzetí) nebyly zaplaceny, zamýšlel učinit jen částečné zpětvzetí co do výše dosud neuspokojené pohledávky. Věřitel č. 1 s ohledem na riziko nutnosti vrácení již poskytnutého plnění proto trval na toliko částečném zpětvzetí přihlášky pohledávky, odkázal na doplnění zpětvzetí přihlášky pohledávky doručené soudu I. stupně dne 24.8.2016. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že vezme na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 1 v rozsahu, v němž nebyla ke dni zpětvzetí uhrazena, případně aby napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 184 odst. 1 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou (odst. 2).

Z obsahu zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 1 ze dne 17.8.2016 plyne, že zpětvzetí bylo učiněno s ohledem na ukončení podnikání věřitele č. 1, jeho zrušení a likvidaci. Věřitel č. 1 vzal přihlášku pohledávky zpět a v doplnění zpětvzetí ze dne 24.8.2016 navrhl, aby v řízeních, v nichž nedošlo k povolení oddlužení, vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky, a v řízeních, v nichž bylo povoleno oddlužení, aby soud vzal na vědomí částeční zpětvzetí přihlášky pohledávky co do výše nezaplacených splátek dlužníků.

Právní jednání-zpětvzetí přihlášky pohledávky učinil věřitel č. 1 v určitém stádiu řízení, které je i z hlediska míry jeho uspokojení závazné, a proto není důvodu pro to, aby byl povinen vracet plnění již přijaté, když je na svobodné vůli věřitele, zda a ve které fázi insolvenčního řízení se vzdal budoucího nároku na dílčí splátky své pohledávky za dlužníkem.

Byť odvolací soud zjistil, že soud I. stupně zřejmě nevzal v úvahu doplnění zpětvzetí přihlášky pohledávky ze dne 24.8.2016, má odvolací soud za to, že to nic nemění na správnosti napadeného usnesení, když z obsahu zpětvzetí i jeho doplnění je zjevné, že věřitel č. 1 již nežádá po dlužníku dalšího plnění do budoucna. Takto na věc nahlíženo nemůže být pochyb o tom, že důsledkem tohoto zpětvzetí nemůže být požadavek na vrácení toho, co již bylo odvolateli v rámci splátkového kalendáře vyplaceno, tyto částky mu samozřejmě zůstávají.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. listopadu 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková