1 VSPH 1811/2015-A-48
MSPH 91 INS 34576/2014 1 VSPH 1811/2015-A-48

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Na Proutcích 239, zastoupeného advokátem JUDr. Filipem Černým, se sídlem Praha 6, Slavíčkova 2, zahájené návrhem věřitele: QI investiční společnost, a. s., sídlem Praha 1, Rybná 682/14, IČO: 27911497, zastoupeného advokátem Mgr. Erikem Zemanem, sídlem Praha 2, Slavíkova 1568/23, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 91 INS 34576/2014-A-29 z 18. srpna 2015,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením z 18. 8. 2015 zamítl návrh dlužníka na zrušení výkonu rozhodnutí nařízením dražebního jednání podle § 109 odst. 6 pro rozpor s § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona ve věci MSPH 91 INS 34576/2014-A-29, resp. aby insolvenční soud zastavil vykonatelnost usnesení ze dne 05. 8. 2015, č. j. 140 EX 00467/13-145, vydané soudním exekutorem Mgr. Janem Vedralem, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, o nařízení dražebního jednání na 17. 8. 2015 v 09:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Praha 3, Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, II. patro, popřípadě, aby rozhodl jinak nebo přijal jiné rozhodnutí, kterým by zakázal či jinak zamezil provedení dražby na majetek dlužníka nařízené dle usnesení ze dne 05. 8. 2015 č. j. 140 EX 00467/13-145 soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Vedralovi, a to vše až do doby pravomocného skončení zdejšího insolvenčního řízení. Soud své rozhodnutí odůvodnil.

Dlužník podal včas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl rozhodnutí zrušit a zastavit vykonatelnost uvedeného usnesení. Své odvolání odůvodnil.

Soud prvního stupně usnesením č. j. MSPH 91 INS 34576/2014-A-17 z 21. 4. 2015 zastavil řízení dle § 130 odst. 1 věty první zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů insolvenčního řízení. K odvolání dlužníka odvolací soud usnesením č. j. 1 VSPH 1155/2015-A-44 z 31. 8. 2015 napadené usnesení potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Rozhodnutí o zastavení řízení již nabylo právní moci v říjnu 2015.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně z 18. 8. 2015 podle § 212 o. s. ř. a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky řízení.

V souladu s § 7 insolvenčního zákona odvolací soud aplikoval níže uvedená ustanovení o. s. ř.

Podle § 103 o. s. ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci (podmínky řízení).

Podle § 104 odst. 1 první věty o. s. ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

O návrhu dlužníka na odložení vykonatelnosti usnesení sp. zn. 140 EX 00467/13-118 rozhodoval soud prvního stupně v rámci dosud probíhajícího insolvenčního řízení. Toto řízení ale bylo v průběhu odvolacího řízení pravomocně zastaveno, proto nejsou dány podmínky pro rozhodování o zrušení výkonu rozhodnutí nařízením dražebního jednání. Jedná se o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, odvolací soud proto zastavil podle § 221 odst. 1 písm. c) a § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení o odvolání dlužníka.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání, podaného k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.).

V Praze dne 24. listopadu 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková