1 VSPH 1811/2013-A-12
MSPH 89 INS 25798/2013 1 VSPH 1811/2013-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužnice: Pavlína anonymizovano , anonymizovano , bytem 108 00 Praha 10, Káranská 641/46, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2013, č.j. MSPH 89 INS 25798/2013-A-7,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2013, č.j. MSPH 89 INS 25798/2013-A-7, se m ě n í tak, že se dlužnici ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením ze dne 27. září 2013 Městský soud v Praze uložil dlužnici Pavlíně anonymizovano , aby do sedmi dnů od doručení usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud s odkazem na § 108 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) uvedl, že po předběžném hodnocení usoudil, že v dané věci je dlužnice osobou, jejíž spolu s insolvenčním návrhem podaný návrh na povolení oddlužení bude pravděpodobně nutné zamítnout, neboť z předložených dokladů se podává, že souhrnná hodnota dlužnicí nabízeného plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, je nižší než zákonem požadovaných (§ 395 IZ) 30 % jejich pohledávek. Dosahují-li totiž všechny závazky dlužnice výše 592.280,-Kč, je předpokladem pro povolení oddlužení úhrada alespoň 30 % z této sumy, tzn. 177.684,40 Kč, přičemž k této částce je nutno připočíst sumu nejméně 54.000,-Kč (nebude-li insolvenční správce plátcem 21% daně z přidané hodnoty), odpovídající nároku na odměnu (750,-Kč měsíčně) a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce (150,-Kč měsíčně); celkem je tedy nutno v průběhu pěti let uhradit minimální částku 231.684,40 Kč. Dlužnice má vyživovací povinnost vůči jednomu dítěti, je zaměstnána ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, s čistým měsíčním příjmem 13.500,-Kč. V danou chvíli je možné měsíčně dlužníku srážet splátku pro oddlužení ve výši 3.936,-Kč, přičemž věřitelé dlužníka by za pět let obdrželi 171.420,-Kč, která nedosahuje zákonného plnění ve výši 30 % nezajištěným věřitelům.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. Namítala, že jediným pro ni přijatelným řešením je při absenci jakéhokoliv zpeněžitelného majetku insolvenční řízení a oddlužení a že uzavřela smlouvu o důchodu s Antonem Balogem, jenž se zavázal poskytovat jí 400,-Kč měsíčně, již předložila spolu s odvoláním. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a stanovil jí povinnost uhradit zálohu ve výši 2.500,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ), podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Nutno vyjít z toho, že povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze uložit insolvenčnímu navrhovateli (který není osobou uvedenou v poslední větě § 108 odst. 1 nebo § 368 odst. 1 IZ), anebo solidárně všem navrhovatelům, jedině pokud v daném případě nelze předpokládat, že budoucí náklady insolvenčního řízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty (tj. prostředky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Pro posouzení, zda je namístě zaplacení zálohy po navrhovateli požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku lze očekávat, jaké náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda či do jaké míry lze předpokládat uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty. Je přitom zřejmé, že výše nákladů insolvenčního řízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního způsobu řešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale i v rámci téhož způsobu řešení úpadku je navíc ještě ovlivněna specifickými poměry dané věci. To platí i pro hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, které vždy patří mezi náklady insolvenčního řízení a jejichž výše je pro jednotlivé způsoby řešení úpadku upravena ve vyhlášce č. 313/2007 Sb. odlišně.

S přihlédnutím k počtu věřitelů, souhrnné výši závazků a k neexistenci významnějšího zpeněžitelného majetku dospěl odvolací soud k závěru, že soud I. stupně nepochybil, když uložil dlužnici povinnost uhradit shora uvedenou zálohu. Na rozdíl od soudu I. stupně je ale odvolací soud toho názoru, že s ohledem na plnění ze smlouvy o důchodu pro prvotní fázi insolvenčního řízení bude postačovat záloha ve výši 3.000,-Kč, a další náklady řízení budou hrazeny v závislosti na způsobu řešení úpadku.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud odvoláním napadené usnesení podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že výši zálohy snížil na částku 3.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 5. listopadu 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová