1 VSPH 1801/2013-A-13
MSPH 78 INS 21795 /2013 1 VSPH 1801/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a ze soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve vČci dlužníka: Platinum Company, s.r.o., IýO 24831344, sídlem Školská 695/38, 110 00 Praha 1-Nové MČsto, zahájené na návrh vČ itel : a) Václav anonymizovano , anonymizovano , Nad Starou pískovnou 1283, 156 00 Praha 5 Zbraslav, b) Jan anonymizovano , anonymizovano , Za Opusem 1228, 156 00 Praha 5, c) Jan anonymizovano , anonymizovano , Koterovská 83, 326 00 Plze , d) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , Na Bitevní pláni 1156/46, 140 00 Praha 4, e) Jitka anonymizovano , anonymizovano , Anastázova 23/5, 169 00 Praha 6-B evnov, f) Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Tunelá 276, 156 00 Praha 5-Zbraslav, g) Aleš anonymizovano , anonymizovano , Za Opusem 1229, 156 00 Praha 5, h) František anonymizovano , anonymizovano , Na Blanseku 1120/15, 140 00 Praha 4-Mod any, ch) Jakub anonymizovano , anonymizovano , Pod Zatákou 1144, 156 00 Praha 5, i) Markéta anonymizovano , anonymizovano , Švermova 1370, 266 01, Beroun, všichni zastoupeni Mgr. Petrou Radzovou, advokátkou, sídlem Vodikova 28, 110 00 Praha 1, o odvolání navrhovatel a) až i) proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 78 INS 21795/2013-A-5, ze dne 12. srpna 2013,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 78 INS 21795/2013-A-5, ze dne 12. srpna 2013 se m Č n í tak, že insolvenní návrh navrhovatel a) až i) se neodmítá.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením MČstský soud v Praze odmítl insolvenní návrh podaný vČ iteli: a) Václav anonymizovano , b) Jan anonymizovano , c) Jan anonymizovano , d) Jaroslav anonymizovano , e) Jitka anonymizovano , f) Tomáš anonymizovano , g) Aleš anonymizovano , h) František anonymizovano , ch) Jakub anonymizovano a i) Markéta anonymizovano , (dále jen navrhovatelé) proti dlužníku pro jeho procesní vady spoívající v tom, že navrhovatelé nevylíili rozhodující skutenosti osvČdující úpadek dlužníka.

V od vodnČní usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že insolvenní návrh podaný navrhovateli neobsahuje konkrétní údaje o pohledávkách dalších vČ itel dlužníka (oznaení jejich splatnosti), a navrhovatelé tak nedoložili své tvrzení o úpadku dlužníka. Protože pro vady návrhu nebylo možné v ízení dále postupovat, rozhodl soud prvního stupnČ o odmítnutí insolvenního návrhu podle ust. § 128 odst. 1 insolvenního zákona (dále jen IZ).

Proti tomuto usnesení MČstského soudu v Praze se navrhovatelé vas odvolali, nebo nesouhlasili s odmítnutím svého insolvenního návrhu, který dle jejich názoru obsahuje všechny zákonné náležitosti. Domáhali se zrušení napadeného usnesení a jeho vrácení tomuto soudu k dalšímu projednání a zejména tvrdili, že jejich pohledávky v i dlužníku dávají dostatený obraz o úpadkové situaci dlužníka a o skutenosti, že zastavil podstatné ásti svých penČžitých závazk . V odvolání též doplnili oznaení pohledávek dalších vČ itel dlužníka a poukázali na skutenost, že dlužník se k jejich návrhu na zjištČní úpadku p ipojil vlastním návrhem podaným dne 27.8.2013 u insolvenního soudu.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČ itel, a jde-li o hrozící úpadek, m že insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodnČ pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem i jeho vČ itelem tak, že kromČ obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 obanského soudního ádu-dále jen o.s. .) musí být insolvenní navrhovatel a dlužník (není-li sám insolvenním navrhovatelem) oznaeni zp sobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba oznaena jménem, p íjmením a bydlištČm /sídlem/, u podnikatele též identifikaním íslem, a právnická osoba oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikaním íslem). Dále musí být v insolvenním návrhu uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny d kazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Insolvenní návrh musí být rovnČž opat en ú ednČ ovČ eným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zarueným elektronickým podpisem; jinak se k nČmu nep ihlíží (ust. § 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenní návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k nČmu p ipojit p edevším seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník a seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel , jež musejí být opat eny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být oznaeny zp sobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více vČ itel a b) penČžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). K poslednČ uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své penČžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné ásti svých penČžitých závazk , nebo b) je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek v i dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenní soud. Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a uritý insolvenní návrh opat ený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými p ílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména ádnými seznamy svého majetku a závazk ). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopad , jež m že i vadný insolvenní návrh vyvolat v pomČrech dlužníka nebo t etích osob-je nutno i v p ípadČ insolvenního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem p edepsaném ádném vylíení rozhodujících skuteností, které osvČdují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi nČž pat í mimo jiné i konkrétní údaje o vČ itelích, kte í mají za dlužníkem splatnou pohledávku.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, insolvenní soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v ízení; uiní tak neprodlenČ, nejpozdČji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 o.s. . (výzva k odstranČní vad podání) se nepoužije.

Z obsahu spisu plyne, že navrhovatelé v návrhu zejména tvrdí, že dlužník má v i nim splatné závazky za nevyplacenou mzdu za mČsíce kvČten, erven a ervenec 2013 s tím, že splatnost mzdy za mČsíc kvČten nastala k 15.6.2013. Takto dlužník nap . nevyplatil za kvČten 2013 mzdu navrhovatel m a), b) ve výši po 22.501,-K, navrhovateli c) ve výši 27.006,-K, navrhovateli d) ve výši 28.283,-K a navrhovateli e) ve výši 21.501,-K. Tato tvrzení dokládají navrhovatelé pracovními smlouvami, dohodami o mzdČ a výplatnicemi. Navrhovatelé oznaili v návrhu další vČ itele dlužníka, jejichž pohledávky však nekonkretizovali.

Z uvedeného je z ejmé, že navrhovatelé ve svém insolvenním návrhu osvČdili existenci svých pohledávek za dlužníkem splatných déle než 30 dn . Ze skutenosti, že dlužník nevyplácí po dobu nČkolika mČsíc mzdu svým zamČstnanc m (osvČdeno celkem v 10 p ípadech) usuzují na neschopnost dlužníka plnit své závazky dle § 3 odst. 2, písm. a) IZ.

Po zhodnocení tČchto skuteností odvolací soud na rozdíl od soudu I. stupnČ neshledal ve spoleném návrhu navrhovatel takové vady, které by mČly za následek nemožnost insolvenního soudu dospČt k závČru o úpadku dlužníka. Je sice pravdou, že pohledávky nČkterých dalších oznaených vČ itel dlužníka nebyly navrhovateli dostatenČ specifikovány, ale s ohledem na poet navrhovatel je z podaného insolvenního návrhu dostatenČ z ejmé, že p edpoklady pro zjištČní úpadku dlužníka jsou i tak splnČny. Již v tomto stadiu ízení totiž podaný insolvenní návrh poskytuje obraz o takové hospodá ské situaci dlužníka, která bude-li prokázána, povede k závČru o tom, že dlužník má více vČ itel s pohledávkami splatnými déle než 30 dn po splatnosti (p edstavovaných 10 navrhovateli), které z ejmČ není schopen plnit, nebo v rozsahu nejménČ v i tČmto 10 vČ itel m zastavil placení svých závazk .

Proto se odvolací soud neztotož uje s právním hodnocením náležitostí podaného insolvenního návrhu provedeným soudem I. stupnČ a domnívá se, že oznaení pohledávek navrhovatel v insolvenním návrhu postauje pro úely projednání insolvenního návrhu a nezp sobuje neprojednatelnost (projevující se absencí tvrzení rozhodných skuteností osvČdujících úpadek dlužníka) podaného insolvenního návrhu. Z tČchto d vod odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 2. prosince 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva