1 VSPH 1796/2012-B-23
KSHK 40 INS 5988/2012 1 VSPH 1796/2012-B-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníků: a) Oldřich Tománek, nar. 17. ledna 1966, bytem České Meziříčí, Osvobození 97, b) Irena Tománková, nar. 12. února 1965, bytem České Meziříčí, Osvobození 97, o odvolání věřitele Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 5988/2012-B-7/celk.6 ze dne 7. září 2012,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením spojil ke společnému projednání a rozhodnutí insolvenční řízení Oldřicha a Ireny Tománkových (bod I. výroku), povolil řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty (body II. a III. výroku) a učinil další související rozhodnutí (body IV. až XII. výroku).

Proti tomuto usnesení se věřitel odvolal podáním doručeným soudu dne 14.9.2012 a namítal, že soud ignoroval jeho hlasovací lístek, kterým hlasoval pro svoji volbu zástupcem věřitelů. Podáním ze dne 16.10.2012 vzal své odvolání zpět vzhledem k tomu, že jej soud potvrdil ve funkci zástupce věřitelů.

Odvolací soud za popsaného stavu věci odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. ledna 2013

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva