1 VSPH 1792/2017-P20-22
č. j. MSPI I 91 INS 12824/2011 1 VSPH 1792 /2017-P20-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném a předsedy JUDr. jiřího Karety a soudců ]UDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční dlužniee: Office Happy, s. r.o., IČO 62914464, sídlem Luštěnieká 723, 197 00 Praha 9, o odvolání věřitelů: Bieare group, s. t .o., IČO 04677951, sídlem Polní 333, 251 62 Louňoviee, a David anonymizovano , anonymizovano , bytem Branická 1242/32, 140 00 Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPI l 91 INS 12824/2011 P20-8 ze dne 15. září 2017 takto:

Odvolání se odmítají. Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č,.j MSPH 91 INS 1282472011 1320 8 ze dne 15.9.1017 v insolvenčním řízení vedeněm na majetek Office happv, s. r. o. (dlužniee) změnil svě usnesení ze dne 14. 9. 2017 (PZO Ci) tak, že zamítl návrh Bieare group, s.r.o. (dále jen odvolatel a/) a insolvenčního správce REASTAV GROUP, s.r.o. Ing. Petera Režniekěho, již požadovali, aby na místo Davida anonymizovano (dále jen odvolatel lo / , vstoupil do řízení odvolatel a / )

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se podáním doručeným dne 5. 9. 2017 odvolatel a) a Ing. Peter Režnieký domáhali vydání rozhodnutí, jímž rozhodne o vstupu odvolatele a) do řízení na místo odvolatele 13). V návrhu uvedli, že odvolatel b) postoupil odvolateli a) dne 5. 9, 2017 pohledávku za dlužnieí ve výši 4 537 126,83 Kč. Ze spisu soud zjistil, že dne 23. 8. 2017 rozhodl podle ust. $ 18 odst. 2 insolvenčního zákona fikcí o vstupu odvolatele b) na místo původního věřitele REASTAV GROUP, s. r. o. do řízení a dne 14. 9. 2017 o tom vydal písemně rozhodnutí (č. d. PZO 5), jež však usnesením ze dne 15. 9. 2017 (č. d. P20 7) změnil a návrh REASTAV GROUP, s. r. o. zamítl. Věřitelem pohledávky je proto nadále REASTAV GROUP, s. r. o. Protože odvolatelě a) a b) nejsou účastníky insolvenčního řízení a navíc převod pohledávky nebyl doložen veřejnou listinou nebo listinou, na kterě je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly, nebot návrh na vstup do řízení byl podán v elektronické podobě prostřednictvím datově schránky včetně smlouvy o postoupení pohledávky, která nebyla opatřena autorizovanou konverzí, změnil soud usnesení ze dne 14. 9. 2017 (č. d. P20 6), jímž návrhu původně vyhověl, a návrh na vstup odvolatele a) do insolvenčního řízení zamítl.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatelě a) a b) odvolali a požadovali, aby je odvolací soud jako nezákonně zrušil. Shodně namítali, že návrh na změnu v osobě věřitele byl již dne 5. 9. 2017 doručen soudu, jenž o něm do 5 dnů nerozhodl. Až po urgenei odvolatele a) vydal dne 14. 9. 2017 usnesení (č. d. P20-6), jímž návrhu vyhověl, a vzápětí je napadeným usnesením změnil a návrh zamítl.

Vrehní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě podání odvolání přípustně, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Shodu s prvopisem potvržuje Tereza Kulětrunková.

FUluubi-Jfalll &' .LTLUL LI.. JJ.. LLÍLJ' LHUQTI LIULJ..Podle ust. $ 18 insolvenčního zákona nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost byt účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele, který lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly (odst. 1). O návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu takový návrh došel; ustanovení %$ 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Nerozhodne li insolvenční soud ve lhůtě podle věty první, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá insolvenční soud také tehdy, učiní-li věřitel a nabyvatel jeho pohledávky do protokolu u tohoto soudu společné prohlášení o tom, že nastala skutečnost uvedená v odstavci 1; odstavec 2 platí obdobně (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán (odst. 4).

Z. citovaného ustanovení je zřejmé, že odvolání není přípustné proti usnesení, jímž insolvenční soud rozhodne o návrhu na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení na místo přihlašovatele této pohledávky, a že tímto svým rozhodnutím není insolvenční soud vázán, z čehož logicky plyne i to, že toto rozhodnutí může insolvenční soud kdykoli změnit, přičemž ani proti takovému měnícímu rozhodnutí není odvolání přípustné.

Z napadeného usnesení je zřejmé, že se jedná o rozhodnutí, jímž insolvenční soud změnil původni rozhodnutí ze dne 14. 9. 2017 (P20-6) ohledně návrhu na vstup odvolatele a) do insolvenčního řízení podle ust, Š 18 insolvenčního zákona. Jak vyloženo shora, proti takovému rozhodnutí není odvolání přípustné, a to bez ohledu na nesprávné poučení obsažené v písemném vyhotovení rozhodnutí.

Z těchto důvodů odvolací soud podle ust. Š 218 písm. c) občanského soudního řádu odvolání odvolatelů a) a b) směřující proti rozhodnutí, vůči němuž odvolání přípustné není, odmítl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 22. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu & prvopisem potvrzUjE Tereza Kulštrunková. Žl/ářf/Ábl/