1 VSPH 1789/2017
KSPI I 67 INS 23752 / 2016 č. j. 1 VSPH 1789/2017 B-54

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senáté složeném ž předsedy ]UDr. ]iřího Karety a soudců _IUDr. Františka Kučery a _IUDr. ]iřího Goldsteina ve včci dlužníka: Vladimír Kumprecht, narozeného dne 3.8.1975, bytem Prokopa TVelikého 903, 250 82 Úvaly, zastoupeného advokátem Mgr. Petrem Řehákem, sídlem Újezd 409, 118 00 Praha 1, insolvenční správkvné: LIQUIDATORS, v. 0. 5., IČO 24817465, sídlem Radhoštská 1942 / 2, 130 00 Praha 3 o odvolání insolvenční správkyné LIQUIDATORS, v. o. s., proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 67 INS 23752/2016 B 36 ze dne 5. září 2017 takto: Odvolání se odmítá. Odůvodnění: 1. Krajský soud v Praze usnesením č. j KSPH 67 INS 23752/2016 3 36 ze dne 5. 9. 2017 uložil v insolvenčním řízení vedeném na majetek Vladimíra Kumprechta (dále jen dlužník) insolvenční správkyni LIQUIDATORS, v. o. s. (dále jen správkyné) pořádkovou pokutu ve vyší 10.000 Kč.

2. V odůvodnění usnesení odkázal na ust. $ 81 insolvenčního zákona s tím, že pořádkovou pokutu uložil správkvni z důvodu průtahů v insolvenčním řízení způsobených její neomluvenou neúčastí na nařízeném jednání.

3. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se správkyné včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zménil tak, že jí pořádkovou pokutu neuloží. Argumentovala zejména tím, že nemohla účast svého ohlášeného společníka na jednání včas omluvit ?: důvodu vzniku překážky, jež mu zabránila v účasti na jednání, s níž předem nepočítal a ani počítat nemohl. Proto byl soud o jeho náhlých zdravotních problémech informován v dodatečné omluvé.

4. Ze spisu odvolací soud zjistil, že poté, co soud prvního stupné vydal napadené usnesení, usnesením že dne 13. 10. 2017 (č. d. 13 45) jí uloženou pokutu prominul. Za této situace se stalo odvolání proti napadenému usnesení bezpředmětným.

Shodu s prvopisem potvrauje Tereža Kulštrunková.

PÚKMCOVRHI z nun i u; mtb zaraz; zum

5. Odvolací soud proto podle ust. Š 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl odvolání pro jeho bezpředmétnost.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 3. ledna 2018JUDr. Jiří K a r e t a v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulátrunková. ZÁWW