1 VSPH 1787/2013-A-12
KSPH 38 INS 26619/2013 1 VSPH 1787/2013-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice Soni anonymizovano , anonymizovano , bytem Veltruby, Příčná 219, zahájeném na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. září 2013, č.j. KSPH 38 INS 26619/2013-A-7

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. září 2013, č.j. KSPH 38 INS 26619/2013-A-7, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl insolvenční návrh dlužnice Soni anonymizovano (dále jen dlužnice).

V odůvodnění svého usnesení soud I. stupně uvedl, že insolvenční řízení dlužnice bylo dne 25.9.2013 zahájeno jejím insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, když její předchozí návrh podaný dne 20.11.2012 byl pro vady odmítnut usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 3.12.2012, č.j. KSPH 38 INS 28912/2012-A-8 potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 26.6.2013, č.j. 3 VSPH 36/2013-A-13. Dlužnice se domáhala rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení s tvrzením, že není schopna dostát všem svým závazkům.

Dále soud I. stupně uvedl, že náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka upravuje § 103 insolvenčního zákona (dále jen IZ), podle nějž kromě obecných náležitostí musí insolvenční návrh obsahovat mimo jiné i rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. K insolvenčnímu návrhu je insolvenční navrhovatel povinen připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává a které však nejsou součástí insolvenčního návrhu. Je-li insolvenční návrh spojen s návrhem na povolení oddlužení, musí obsahovat i předepsané náležitosti pro tento návrh a musí k němu být přiloženy další pro ně požadované přílohy (§ 106 IZ).

Soud I. stupně odkázal na § 3 odst. 1 až 3 IZ s tím, že návrh na povolení oddlužení dlužnice podala současně jako insolvenční návrh, a proto je nutné, aby kolonka č. 6 návrhu na povolení oddlužení týkající se popisu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek obsahovala všechny zákonné náležitosti insolvenčního návrhu, jelikož se jedná o dva samostatné návrhy. Dlužnice však v insolvenčním návrhu (v kolonce 6) vedle tvrzení, že má závazky v celkové výši

1.389.830,-Kč bez příslušenství, které není schopna splácet, neuvedla žádné rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek, tj. údaje o výši závazků a jejich splatnosti s identifikací věřitelů, údaje o výši jejího měsíčního příjmu, výši měsíčních splátek a výdajů a důvody, pro něž se ocitla v tvrzeném úpadku.

Dlužnicí nabídnutá tvrzení tak neposkytují dostatečný podklad pro závěr, že se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti dle § 3 odst. 1 IZ, tedy že má nejméně dva věřitele s pohledávkami déle než 30 dnů po splatnosti, a že tyto závazky není schopna plnit. Pouhé konstatování, že dlužnice je v úpadku nebo že jí úpadek hrozí, případně že je insolventní, v platební neschopnosti, anebo že je předlužena, není ve smyslu usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010, sp. zn. 29 NSČR 22/2009 uvedením okolností, které ve smyslu § 103 odst. 2 IZ úpadek dlužnice osvědčují. Z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008 také plyne, že povinnost vylíčit takové rozhodující skutečnosti není splněna ani tím, že navrhovatelka ohledně nich odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčním návrhu jako přílohu.

Soud I. stupně proto uzavřel, že s ohledem na popsaný obsah insolvenčního návrhu dlužnice, k němuž ani nepředložila předepsaný seznam závazků, nelze mít její povinnost vylíčit konkrétní skutečnosti osvědčující tvrzení za splněnou. Protože absence vylíčení takových rozhodných skutečností, které jsou podkladem pro zjištění finanční situace dlužnice, resp. osvědčení jejího úpadku, je vadou insolvenčního návrhu, která brání pokračování v řízení, postupoval soud dle § 128 odst. 1 IZ a insolvenční návrh odmítl. Přitom dlužnici poučil, že po právní moci tohoto usnesení může znovu podat insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 a § 104 IZ, neboť pravomocné skončení tohoto řízení odmítnutím insolvenčního návrhu nezakládá překážku věci rozhodnuté.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. Namítala, že v kolonce č. 6 návrhu uvedla věřitele s pohledávkami, které jsou 30 dnů po lhůtě splatnosti, a že tyto závazky není schopna plnit. Proto požadovala, aby jí soud povolil oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami, kterými jsou v případě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem zejména seznamy majetku, závazků a zaměstnanců dlužníka uvedené v § 104 IZ. Nezbytnou obsahovou náležitostí insolvenčního návrhu (ať již je podáván dlužníkem nebo jeho věřitelem) je podle § 103 odst. 2 IZ vždy i uvedení konkrétních rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 IZ).

O úpadek předlužením dle § 3 odst. 3 IZ se může jednat jen v případě dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem.

Jestliže dlužník hodlá navrhnout řešení svého úpadku (hrozícího úpadku) oddlužením, musí tak učinit návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři (§ 391 odst. 3 IZ), a to současně s insolvenčním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ). K podání insolvenčního návrhu pak může využít kolonku č. 6 formuláře návrhu na povolení oddlužení, v níž pak musí-v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 IZ-vyplnit nejen údaj o tom, čeho se insolvenčním návrhem domáhá (zda navrhuje vydat rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku), ale také musí uvést důvod tohoto návrhu, tj. vylíčit rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek či hrozící úpadek osvědčují. Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení jsou samostatná procesní podání se samostatným procesním režimem. Nedostatky insolvenčního návrhu (jímž se dlužník domáhá zjištění svého úpadku) proto nemohou být nahrazeny obsahem či přílohami návrhu, jímž se dlužník domáhá řešení svého úpadku oddlužením.

Z ustálené judikatury plyne, že v insolvenčním návrhu dlužníka, který není podnikatelem, musí být ve smyslu § 103 odst. 2 IZ tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá, tedy konkrétní okolnosti, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční návrh tak musí obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Dlužník, který označením bodu 6 ve formuláři návrhu na povolení oddlužení projeví navenek úmysl podat návrh na povolení oddlužení zároveň jako insolvenční návrh a který současně rezignuje na uvedení ( popis ) jakýchkoliv rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek , předkládá insolvenčnímu soudu zásadně neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 1 IZ. K tomu viz judikatura Nejvyššího soudu ČR-usnesení ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008 uveřejněné pod č. 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 27.1.2010, sp. zn. 29 NSČR 1/2008 uveřejněné pod č. 88/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 20.5.2010, sp. zn. 29 NSČR 22/2009 uveřejněné pod č. 26/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a usnesení ze dne 21.12.2011, sp. zn. 29 NSČR 14/2011 uveřejněné pod č. 44/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka přitom nelze mít za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu (viz citované R 91/2009), ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ a b/ IZ) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné-tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) se nepoužije.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři. V jeho kolonce č. 6 určené pro podání insolvenčního návrhu dlužnice vyznačila, že se tímto návrhem domáhá rozhodnutí o svém úpadku. Co do popisu rozhodujících skutečností, jež její úpadek osvědčují, se však opět omezila jen na tvrzení, že má 2 závazky, celková dlužná částka činí 1.389.830,-Kč, většina závazků je po splatnosti více jak 30 dnů a dlužnice je není schopna plnit po dobu delší 3 měsíců, takže její situace zcela odpovídá zákonu o úpadku a způsobech jeho řešení.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužnice v insolvenčním návrhu neuvedla konkrétní údaje ani o svých majetkových poměrech, včetně své příjmové situace, ani o výši svých jednotlivých dluhů a jejich splatnosti a neoznačila žádné své věřitele. Seznamy majetku a závazků dlužnice k návrhům nepřipojila. Z toho plyne, že dlužnice v insolvenčním návrhu (ani prostřednictvím povinných příloh-seznamů) nevylíčila řádně skutečnosti, z nichž by vyplýval závěr, že má vůči vícerým (alespoň dvěma) konkrétním věřitelům pohledávky, které jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopna plnit. Neuvedla tedy rozhodné skutečnosti, jež by její tvrzený úpadek dle § 3 odst. 1 IZ osvědčovaly, přestože jde o obligatorní náležitosti insolvenčního návrhu.

Za této situace dospěl odvolací soud shodně jako soud I. stupně k závěru, že nově podaný insolvenční návrh dlužnice opět vykazuje nedostatky, pro které nelze v řízení pokračovat. Protože § 128 odst. 1 IZ pro ten případ vylučuje užití § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), soud I. stupně postupoval správně, když dlužnici neurčil lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a napadeným usnesením jej bez dalšího odmítl. Vady insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit, jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 IZ, a proto i kdyby dlužnice učinila k odstranění těchto nedostatků v rámci odvolacího řízení doplnění návrhu, neměla by tato skutečnost z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. října 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová