1 VSPH 1782/2016-P3-8
KSUL 79 INS 13134/2014 1 VSPH 1782/2016-P3-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Filip Kubíček, nar. 28. dubna 1979, bytem Varnsdorf, Říční 1774, o odvolání věřitele č. 3 Dollar Financial Czech Republic, s.r.o., IČO 24262633, sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, oproti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 13134/2014- P3-3 ze dne 22. srpna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 13134/2014-P3-3 ze dne 22. srpna 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením s odkazem na § 184 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 3 Dollar Financial Czech Republic, s.r.o., a to přihlášky pohledávky doručené soudu dne 2.6.2014 ve výši 3.500,-Kč.

S odkazem na § 169 odst. 2 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále též o.s.ř.) usnesení neobsahovalo odůvodnění.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 3 včasné odvolání a namítal, že podáním zpětvzetí zamýšlel vzdát se jen těch splátek, které dosud (ke dni podání zpětvzetí) nebyly zaplaceny s ohledem na to, že se věřitel č. 3 nachází v likvidaci. Věřitel č. 3 tedy zamýšlel učinit jen částečné zpětvzetí, namítal nesprávné právní posouzení věci a s ohledem na riziko nutnosti vrácení již poskytnutého plnění proto trval na toliko částečném zpětvzetí přihlášky pohledávky. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že vezme na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 3 ve zbývající dosud neuspokojené výši pohledávky, případně aby napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno. isir.justi ce.cz

Podle § 184 odst. 1 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou (odst. 2).

Z obsahu zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 3 ze dne 17.8.2016 plyne, že zpětvzetí bylo učiněno v celém rozsahu přihlášené pohledávky ve výši 3.500,-Kč, a proto má odvolací soud odvolací argumentaci věřitele č. 3 za nedůvodnou. Ostatně právní jednání-zpětvzetí přihlášky pohledávky učinil věřitel č. 3 v určitém stádiu řízení, které je i z hlediska míry jeho uspokojení závazné, a proto není důvodu pro to, aby byl povinen vracet plnění již přijaté, když je na svobodné vůli věřitele, zda a ve které fázi insolvenčního řízení se vzdá budoucího nároku na dílčí splátky své pohledávky za dlužníkem, v daném případě tedy vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen oddlužením ve formě splátkového kalendáře.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. listopadu 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková