1 VSPH 1776/2013-B-2527
MSPH 96 INS 714/2009 1 VSPH 1776/2013-B-2527

US NESE N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, IČO 00033243, sídlem Praha 5-Jinonice, Na Hutmance 300/7, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Tomáše Pelikána, sídlem v Praze 1, Dušní 22, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. června 2013, č. j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2037,

tak to:

Řízení o odvolání insolvenčního správce JUDr. Tomáše Pelikána se zastavuje.

Odův odně ní:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze rozhodl o tom, že odměna insolvenčního správce JUDr. Tomáše Pelikána (dále jen správce) podle § 285 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) při převodu nemovitostí popsaných v jeho návrhu zveřejněném pod č.d. B-1509 činí 13.750,-Kč + DPH (bod I. výroku), a správci uložil, aby vyčíslil náhradu nákladů nezbytně vynaložených na provedení všech potřebných úkonů k postupu podle § 285 odst. 4 IZ v určené lhůtě 14 dnů, pokud je bude požadovat (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení se odvolal Milan Vyskočil, jehož odvolání bylo dle insolvenčního rejstříku jako opožděné odmítnuto usnesením ze dne 29. července 2013, č.j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2098 (jež nebylo napadeno odvoláním a nabylo právní moci dne 17. srpna 2013), a dále insolvenční správce JUDr. Tomáš Pelikán, který vzal své odvolání zpět podáním ze dne 17. července 2013 (B-2084), a proto bylo o jeho odvolání dle § 207 odst. 2 o.s.ř. rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučen í: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 6. listopadu 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová