1 VSPH 1774/2012-A-25
MSPH 89 INS 3117/2012 1 VSPH 1774/2012-A-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužnice Ireny anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9-Vysočany, Podkovářská 933/3, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2012, č.j. MSPH 89 INS 3117/2012-A-16,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2012, č.j. MSPH 89 INS 3117/2012-A-16, se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Irena anonymizovano (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 16.2.2012 (A-7) ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 18.9.2012 (A-12), jež nabylo právní moci dne 16.10.2012, vyzval dlužnici k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě 10 dnů a poučil ji o tom, že nebude-li záloha zaplacena, může soud řízení zastavit. Protože dlužnice zálohu nezaplatila, postupoval soud I. stupně podle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala s tvrzením, že si každý měsíc odkládala prostředky, z nichž dne 12.11.2012 požadovanou zálohu zaplatila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud I. stupně nijak nepochybil, když řízení zastavil pro nezaplacení zálohy, neboť dlužnice-ač řádně poučena o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení-tuto povinnost, jež jí byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, do vydání napadeného usnesení nesplnila. -2-MSPH 89 INS 3117/2012

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že podle záznamu o složení vyhotoveného soudem I. prvního stupně dne 14.11.2012 (A-17) zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužnice uhradila.

Za této situace odvolací soud za použití § 211, § 167 odst. 2 a § 154 odst. 1 o.s.ř. podle § 220 odst. 1 téhož zákona napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. ledna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová