1 VSPH 177/2016-P1033-8
MSPH 60 INS 628/2011 1 VSPH 177/2016-P1033-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: SALEZA, a.s., IČO 47116307, sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, o odvolání věřitele č. 1033 Jiřího Vybírala, nar. 4. srpna 1945, IČO 61650005, bytem Rožmitál pod Třemšínem, Zálany 88, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P1033-2 ze dne 27. října 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P1033-2 ze dne 27. října 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky ve výši 38.000,-Kč doručenou soudu dne 21.4.2011 věřitele č. 1033 Jiřího Vybírala (dále jen věřitel ) a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v rozsahu odmítnuté pohledávky ve výši 38.000,-Kč v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že věřitel přihlásil do řízení v přihlašovací lhůtě nevykonatelnou pohledávku ve výši 38.000,-Kč, která byla na přezkumném jednání dne 26.5.2011 popřena insolvenčním správcem co do pravosti. Insolvenční správce věřiteli podle § 197 odst. 2 IZ zaslal vyrozumění ze dne 12.7.2011, které bylo věřiteli doručeno dne 13.7.2011, lhůta k uplatnění práva věřiteli uplynula podle § 198 odst. 1 IZ dnem 28.7.2011, a protože věřitel určovací žalobu v zákonné lhůtě nepodal, pak se k popřené pohledávce nepřihlíží, o čemž byl věřitel poučen. Proto soud postupem podle § 185 IZ přihlášku pohledávky věřitele odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal nespravedlnost napadeného rozhodnutí, že Sazka, potažmo JUDr. Hušák mu dlužili 38.000,-Kč jako jistinu za provozování terminálu Sazka na čs. Benzina, Příbram-Brodská, že veškeré doklady zaslal insolvenčnímu správci včetně Potvrzení Sazky o výše uvedené částce. Na provozování terminálu Sazka, a.s. byla podepsána smlouva se Sazkou JUDr. Hušákem-generálním ředitelem, nikoli SALEZA, a.s. V prvním čtvrtletí dal Sazce výpověď ve smyslu Smlouvy o provozování v řádném termínu, Sazka porušila smlouvu tím, že mu nevrátila kauci v termínu Smlouvy o provozování. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (odst. 2). Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv (odst. 3). Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (odst. 4).

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Z obsahu protokolu z přezkumného jednání ze dne 26.5.2011 plyne, že insolvenční správce zcela popřel pohledávku věřitele přihlášenou do insolvenčního řízení ve výši 38.000,-Kč jako nezajištěnou.

Podáním ze dne 12.7.2011 insolvenční správce věřitele vyrozuměl o popření pohledávky věřitele a současně jej poučil o možnosti podání určovací žalobu. Výzva byla věřiteli doručena dne 13.7.2011, jak plyne z dodejky.

Protože věřitel včas určovací žalobu nepodal, což ostatně v odvolání ani netvrdil, má odvolací soud za to, že soud I. stupně postupoval správně, když přihlášku pohledávky věřitele odmítl z důvodu, že se k ní nepřihlíží proto, že věřitel včas nepodal žalobu na určení její pravosti. Věcně správné rozhodnutí soudu I. stupně odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21. září 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík