1 VSPH 177/2015-P13-9
KSPA 44 INS 29056/2014 1 VSPH 177/2015-P13-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Otakar anonymizovano , anonymizovano , IČO 87168472, bytem Chvaletice, U Stadionu 237, o odvolání věřitele č. 12: JABIR s.r.o., se sídlem Pardubice, Wintrova II 1313, IČO 28827597, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. KSPA 44 INS 29056/2014-P13-4 ze dne 19. prosince 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. KSPA 44 INS 29056/2014-P13-4 ze dne 19. prosince 2014 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, výše uvedeným usnesením v bodu I. výroku odmítl přihlášku pohledávky P13 ve výši 9.500,-Kč věřitele JABIR, s.r.o. a v bodu II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí v insolvenčním řízení účast uvedeného věřitele s předmětnou přihláškou pohledávky. Usnesení odůvodnil tím, že usnesením z 6.11.2014 (č.d. A-6) byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno oddlužení a téhož dne bylo usnesení zveřejněno v insolvenčním rejstříku. V rozhodnutí o úpadku byli věřitelé vyzváni, aby do 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky s tím, že k opožděně podaným přihláškám pohledávek soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se neupokojují. Soud odkázal na § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona a konstatoval, že přihláška pohledávky P13 věřitele JABIR, s.r.o. (dále jen věřitele) byla soudu doručena dne 10.12.2014, avšak lhůta k podání přihlášek uplynula dne 8.12.2014. S ohledem na ustanovení § 110 odst. 1 insolvenčního zákona mohl věřitel již po zahájení řízení dne 27.10.2014 podat přihlášku pohledávky, tj. i před zveřejněním výzvy soudu v usnesení o úpadku z 6.11.2014. Prominutí zmeškání lhůty není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona), přihláška pohledávky P13 byla podána opožděně, tudíž se k ní nepřihlíží a nebude se v insolvenčním řízení uspokojovat. Soud proto rozhodl dle § 185 insolvenčního zákona.

Věřitel napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a přihlášku pohledávky akceptovat. Pohledávku sice přihlásil s dvoudenním zpožděním, ale stalo s tak z důvodu dvoudenní zdravotní indispozice jednatele věřitele, který měl vysoké horečky a nebyl schopen jakékoliv činnosti. Sám dlužník uvedl předmětnou pohledávku ve svém insolvenčním návrhu jako opodstatněnou, tedy ji plně akceptoval.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o.s.ř. a neshledal odvolání věřitele důvodným.

Podle § 173 odst. 1 první a druhé věty insolvenčního zákona Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 3 insolvenčního zákona).

Podle § 173 odst. 4 insolvenčního zákona Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 insolvenčního zákona Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 83 insolvenčního zákona Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně ohledně opožděnosti předmětné přihlášky pohledávky P13. Dne 6.11.2014 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení z téhož dne, které v bodu V. výroku obsahovalo výzvu, aby věřitelé do 30 dnů od zveřejnění usnesení, tj. do 8.12.2014, podávali přihlášky svých pohledávek a obsahovalo i poučení, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. 30 denní lhůta byla stanovena v souladu s § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, neboť v bodu II. výroku soud povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením. Uvedená 30 denní lhůta běžící od 6.11.2014 skončila v souladu s § 57 odst. 2 druhé věty o.s.ř. v pondělí 8.12.2014. Věřitel doručil osobně insolvenčnímu soudu svou přihlášku pohledávky dne 10.12.2014, tedy pozdě. I kdyby odvolací soud vyložil žádost věřitele jako návrh na prominutí zmeškání lhůty, nemohl by odvolací soud takovému návrhu vyhovět s ohledem na zákaz promíjení zmeškaných lhůt stanovený v § 83 insolvenčního zákona. Byť lze lidsky pochopit zdravotní důvody, které bránily odvolateli podat přihlášku pohledávky před koncem stanovené 30denní lhůty, je možné též na druhou stranu poukázat na to, že zdravotní indispozice jednatele věřitele se týkala pouze dvou dnů, nikoliv celé délky lhůty. Kromě toho je správný též poukaz soudu prvního stupně na § 110 odst. 1 insolvenčního zákona s tím, že věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky již od zahájení insolvenčního řízení, nikoliv až od zveřejnění usnesení o zjištění úpadku.

V souladu s § 173 odst. 1 druhé věty insolvenčního zákona nelze k předmětné přihlášce pohledávky přihlížet a tato pohledávka se v insolvenčním řízení neuspokojí. Soud prvního stupně postupoval po právu, když dle § 185 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky P13 odmítl a dále rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení ohledně předmětné přihlášky pohledávky. Odvolací soud proto v souladu s § 219 o.s.ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu ČR, jestliže Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 24. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná