1 VSPH 1764/2014-B-16
KSUL 44 INS 11245/2014 1 VSPH 1764/2014-B-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Modlany, Věšťany 63, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. srpna 2014, č.j. KSUL 44 INS 11245/2014-B-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. srpna 2014, č.j. KSUL 44 INS 11245/2014-B-4, a bod I. výroku usnesení ze dne 2. září 2014, č.j. KSUL 44 INS 11245/2014-B-6, se zrušují a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 26.8.2014, č.j. KSUL 44 INS 11245/2014-B-4, rozhodl o tom, že zpětvzetí insolvenčního návrhu doručené mu dne 14.7.2014 není dle § 130 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) účinné (bod I. výroku), vzal na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení doručené mu dne 14.7.2014 (bod II. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužníka Jana anonymizovano (dále jen dlužník; bod III. výroku), a konstatoval, že účinky rozhodnutí nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 30.6.2014 (A-14) zjistil k insolvenčnímu návrhu dlužníka jeho úpadek a povolil jeho řešení oddlužením a že mu dne 14.7.2014 bylo doručeno dlužníkovo zpětvzetí insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení. Proto soud I. stupně postupoval podle § 130 odst. 3 IZ a konstatoval neúčinnost zpětvzetí insolvenčního návrhu, k němuž došlo až po vydání rozhodnutí o zjištění úpadku. S ohledem na to, že dlužník vzal zpět též návrh na povolení oddlužení, vzal soud I. stupně toto zpětvzetí na vědomí podle § 394 odst. 2 IZ a současně prohlásil konkurs na majetek dlužníka podle § 396 IZ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužník včas odvolal a požadoval, aby mu bylo povoleno oddlužení formou plnění splátkového kalendáře. Uvedl, že mu vše zpracovávala jeho poradkyně Viola Šrotířová, neboť sám věci nerozumí, a ujistila ho o tom, že se nemusí o nic starat a vše zařídí, avšak bez jeho vědomí učinila podání, jímž vzala zpět insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení a na němž padělala jeho podpis. Prohlášením konkursu by přišel o dům, u kterého má svoji práci (jako automechanik vyrábí a montuje plastové ploty) a ohroženy by byly též jeho děti. Uvedl, že si je vědom toho, že jeho neprostá důvěra v paní Violu Šrotířovou je neomluvitelná, a proto žádal soud o pomoc při řešení své situace.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud z insolvenčního spisu ověřil, že insolvenční řízení bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu dlužníka, s nímž byl spojen návrh na povolení oddlužení, že usnesením ze dne 30.6.2014 (A-14) byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením a že dne 14.7.2014 došlo soudu I. stupně podání podepsané dlužníkem, jehož obsahem bylo výslovné zpětvzetí insolvenčního návrhu i návrhu na povolení oddlužení dle § 129 IZ s ohledem na to, že rozhodnutí o povolení oddlužení dosud nenabylo právní moci.

Za shora zjištěného skutkového stavu nelze soudu I. stupně (jenž vycházel z podání dlužníka, o němž neměl důvod pochybovat) důvodně vytýkat, že konstatoval neúčinnost zpětvzetí insolvenčního návrhu (§ 130 odst. 3 IZ), vzal na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení (§ 394 odst. 2 IZ) a prohlásil konkurs na majetek dlužníka (§ 396 IZ).

Pro rozhodnutí o odvolání je dle názoru odvolacího soudu podstatné, že dlužník v odvolání zpochybnil pravost svého podpisu na podání ze dne 14.7.2014 (B-2) a když vysvětloval, že zmiňované podání neučinil, ale učinila je jeho poradkyně Viola Šrotířová, které zcela důvěřoval, a zfalšovala na něm jeho podpis. Z výpovědi dlužníka odvolací soud zjistil, že dlužník nepodepsal podání ze dne 14.7.2014 (B-2), z něhož soud I. stupně vycházel ve svém rozhodnutí.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení v bodech I., III. výroku včetně na nich závislých bodech II., IV. výroku a závislého bodu I. výroku usnesení ze dne 2.9.2014 č.j. KSUL 44 INS 11245/2014-B-6, jímž bylo rozhodnuto o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný, zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. října 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová