1 VSPH 1754/2014-B-28
KSUL 69 INS 889/2012 1 VSPH 1754/2014-B-28

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka Lukáše Krajče, bytem Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 889/2012-B-18 ze dne 14. srpna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 889/2012-B-18 ze dne 14. srpna 2014 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 69 INS 889/2012-B-18 ze dne 14.8.2014 pod bodem I. výroku zrušil oddlužení Lukáše Krajče (dále dlužník), na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný (body II. a III. výroku), určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), insolvenční správkyni soud uložil, aby ve lhůtě třiceti dnů od účinků prohlášení konkursu předložila soupis majetkové podstaty.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSUL 69 INS 889/2012-A-7 ze dne 19.1.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a současně povolil jeho řešení oddlužením. Insolvenční správkyní ustanovil Ing. Alenu Veverkovou. Usnesením č.j. KSUL 69 INS 889/2012-B-3 ze dne 2.3.2012 soud schválil oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Podáním doručeným soudu dne 3.3.2014 insolvenční správkyně soudu sdělila, že splátkový kalendář není dlužníkem plněn. Dlužník ke dni 3.3.2004 dlužil na odměně správkyně 2.242,-Kč, vznikl nedoplatek na výživném v celkové výši 24.825,-Kč. Bez souhlasu správkyně uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, nevydal správkyni hodnoty získané dědictvím, zřejmě upřednostnil některé z věřitelů. Za trvání splátkového kalendáře nepředložil přehledy příjmů. Pohledávky věřitelů tak budou uspokojeny jen do výše 15,99 %. Podáním doručeným soudu dne 5.5.2014 bývalá manželka dlužníka sdělila, že dlužník za dobu po schválení oddlužení na výživném dluží již 35.325,-Kč. Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 14.8.2014 vyplývá, že dlužník dluží na odměně insolvenční správkyně a náhradách jejich hotových výdajů již 6.742,-Kč a na výživném 42.325,-Kč. Za dvacet devět měsíců trvání splátkového kalendáře dlužník uhradil věřitelům pouze 8.414,60 Kč, přičemž od března 2013 nebyla nezajištěným věřitelům uhrazena žádná splátka. Ze získaného příjmu z dědického řízení po matce dlužník na účet majetkové podstaty nic neuhradil, pouze předložil správkyni potvrzení o převzetí finanční hotovosti-podílu z dědictví ve výši 100.000,-Kč od své sestry Renaty Šikulové ze dne 1.10.2013 a uvedl, že z tohoto podílu uhradil sestře dluh ve výši 70.000,-Kč a zbytek prý použil na úhradu nájemného (podle správkyně by měl podíl z dědictví činit 1/2 z částky 384.388,80 Kč). Dlužník správkyni nesdělil žádné údaje o předpokládaném podílu na dědictví po jeho babičce. Na telefonické výzvy správkyně většinou reagoval neurčitými sděleními o hledání zaměstnání, hospitalizaci v nemocnici a informacemi o dědictví, v tom smyslu, že je již vyřízeno, a nezasílal jí pravidelné přehledy o svých příjmech.

Dlužník k návrhu na zrušení oddlužení uvedl, že byl od 15.2.2011 do 5.9.2013 zaměstnán u společnosti JOHNSON CONTROLS k.s. V evidenci uchazečů o zaměstnání byl veden v době od 6.9.2013 do 6.7.2014 a podpora v nezaměstnanosti ve výši 6.968,-Kč měsíčně mu byla poskytována od 6.9.2013 do 15.10.2013 a od 17.10.2013 do 6.2.2014. Od května 2014 mu byl přiznán příspěvek na živobytí ve výši 2.200,-Kč měsíčně a doplatek na bydlení ve výši 6.000,-Kč měsíčně. Dne 4.7.2014 uzavřel pracovní smlouvu se společností Randstad, s.r.o., ale do zaměstnání nenastoupil. Dne 1.8.2014 uzavřel pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.7.2015 se společností Mencl Guss, s.r.o.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že dlužník neplní své povinnosti ze splátkového kalendáře a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Na úhradu pohledávek nezajištěných věřitelů uhradil za dvacet devět měsíců trvání splátkového kalendáře pouze 8.414,60 Kč (pohledávky byly zjištěny v celkové výši 137.250,60 Kč) a dluží na odměně insolvenční správkyně a náhradách jejich hotových výdajů 6.742,-Kč a na výživném 42.325,-Kč. Z očekávaného příjmu dlužníka ve výši 15.000,-Kč nebude možné ve zbývající době trvání splátkového kalendáře uhradit nezajištěným věřitelům žádnou splátku, protože zabavitelná část mzdy dlužníka by měla činit 5.874,-Kč, což je za 31 měsíců celkem 182.094,-Kč. Je tedy zřejmé, že aktuální příjem dlužníka nestačí ani na uspokojení minulých a budoucích pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených. S příjmem z dědictví pak zcela jistě nelze v rámci splátkového kalendáře počítat. Dědictví po matce dlužník již utratil a zda bude vymoženo nějaké plnění z dědictví po babičce na Slovensku, není v současné době, s ohledem na nedostatek informací poskytnutých dlužníkem, vůbec zřejmé.

Proti tomuto usnesení dlužník podal včas odvolání. V odvolání uvedl, že proces oddlužení zahájil s jistotou stálého zaměstnání, ale jeho zaměstnavatel Johnson Controls, k.s. ukončil provoz. Po jeho ukončení byl veden v evidenci Úřadu práce v Roudnici nad Labem jako nezaměstnaný. Poté pobíral sociální příspěvek ve výši 2.200,-Kč a 6.000,-Kč na bydlení. Pracovní poměr u společnosti Randstad, s.r.o. byl ukončen z důvodu neabsolvování vstupního tréninku. Nyní pracuje u společnosti Mencl Guss, s.r.o. a je schopen pokračovat v plnění splátkového kalendáře. Předpokládá, že po skončení dědického řízení ohledně pozůstalosti po zesnulé babičce získá další finanční prostředky. Z uvedených důvodů by chtěl pokračovat ve schváleném oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSUL 69 INS 889/2012-B-3 ze dne 2.3.2012 soud schválil oddlužení dlužníka formou plnění splátkového kalendáře. Závazky dlužníka činily celkem 137.250,60 Kč. Měsíční příjem dlužníka činil 17.140,-Kč. Uvedený příjem umožňoval, aby během pěti let dlužník uspokojil pohledávky nezajištěných věřitelů v celém rozsahu. Podle zprávy insolvenční správkyně ze dne 3.3.2014 splátkový kalendář není dlužníkem plněn a dlužník k tomuto dni dlužil na její odměně 2.242,-Kč, dále dluží na výživném 24.825,-Kč. Bez jejího souhlasu uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, do majetkové podstaty nevydal hodnoty získané dědictvím a zřejmě upřednostnil některé z věřitelů. Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 14.8.2014 vyplývá, že dlužník dluží na její odměně a náhradách jejich hotových výdajů již 6.742,-Kč a na výživném 42.325,-Kč. Za dvacet devět měsíců trvání splátkového kalendáře dlužník uhradil pouze 8.414,60 Kč, přičemž od března 2013 nebyla nezajištěným věřitelům uhrazena žádná splátka. Ohledně získaného dědictví po matce pouze předložil potvrzení o převzetí finanční hotovosti-podílu z dědictví ve výši 100.000,-Kč od své sestry Renaty Šikulové, s tím, že z tohoto podílu uhradil sestře dluh ve výši 70.000,-Kč a zbytek použil na úhradu nájemného. Dlužník se správkyní nespolupracuje a na její telefonické výzvy většinou reagoval neurčitými sděleními. Pravidelné přehledy o svých příjmech insolvenční správkyni nepředkládal.

Z výše uvedených zjištění, z nichž soud prvního stupně vycházel a které přes výzvu odvolacího soudu nedoznaly žádné podstatné změny, vyplývá, že dlužník neplní splátkový kalendář již od března 2013, na výživném dlužníkovi vznikl dluh ve výši 42.325,-Kč a na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně činí dluh 6.742,-Kč. Dále je ze spisu zřejmé, že dlužník s insolvenční správkyní řádně nekomunikuje.

V daném případě byl dlužník v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře poučen o všech povinnostech, k nimž byl v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázán, i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek. Je tak nesporné, že dlužník neplní své povinnosti po schválení oddlužení vyplývající z ust. § 412 odst. 1 písm. a) a c) insolvenčního zákona, když nevykonává přiměřenou výdělečnou činnost a není z tohoto důvodu schopen nadále plnit schválený splátkový kalendář. Se správkyní řádně nekomunikuje a v rozporu s ust. § 412 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona nepředkládá pravidelné přehledy o svých příjmech. Navíc dlužník v rozporu s ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nevydal insolvenční správkyni hodnoty získané dědictvím po své matce.

Odvolací soud zastává názor, že oddlužení si zaslouží výlučně dlužníci, kteří aktivně spolupracují s insolvenčním správcem a řádně plní schválený splátkový kalendář. Protože dlužník přes výzvu soudu neuvedl nic, čím by vyvrátil správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Dále je zcela zjevně naplněn i další důvod pro zrušení schváleného oddlužení, a to dlužníkem zaviněný vznik dalšího splatného peněžitého závazku podle § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníků prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu v celém rozsahu potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 23. října 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová