1 VSPH 1753/2017-3-126


č. j. MSPH 99 INS 1027/2013 1 VSPH 1753/2017-3-126

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. ]třího Karety a ze soudců ]UDr. Františka Kučery a ]UDn Jiřího Goldsteína v insolvenční věcí dlužníce: kytka development, s. r. 0., IČO 20545037, sídlem Milady Horákové 109/116, 160 00 Praha s, o odvolání věřítelky: Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Laudova 1001, 160 00 Praha 6, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 99 INS 1027/2013 8-109 ze dne 21. srpna 2017 takto:

Usneseni Městského soudu v Praze č...j MSPH 99 INS 1027/2013-13-109 ze dne 21. srpna 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 99 INS 1027/2013 8-109 ze dne 21. 8. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek kytka development, s. r.o. (dále jen dlužnice) rozhodl o opravě usnesení téhož soudu č. j. MSPH 99 INS 1027/2013 84106 ze dne 4. 8. 2017 v části I. výroku tak, že namísto věřitelky č. 21 označené jako Barbora Anfilova anonymizovano , anonymizovano , bytem K Dolůrn 919/12, 143 00 Praha 4, uvedl, že jí je GENOR Finance, s. r. o., IČO 64051561, sídlem Zdařílá 817/8, 140 00 Praha 4.

V odůvodnění usnesení uvedl, že v usnesení č. j. MSPH 99 INS 1027/2013-8-106 ze dne 4.8.2017, jímž rozhodl o rozvrhu výtěžku zpeněžení majetkové podstaty mezi věřitele, zjistil zřejmou nesprávnost spočívající v tom, že jako věřitele č. 21, jemuž náleží zjištěná pohledávka ve výši 450.000 Kč, na niž mu bude vyplacena částka 230.175,50 Kč, označil nesprávně Barboru Anfilovu anonymizovano namísto GENOR Finance, s.r.o. Zjištěnou nesprávnost proto podle ust. % 164 občanského soudního řádu opravil.

Proti tomuto usnesení Městského soudu vPraze se včas odvolala věřitelka č. 25 Helena anonymizovano (dále jen odvolatelka) a požadovala, aby bylo rozhodnuto o tom,

Shodu s prvopísem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

punlauuvaui : Nlbťl l 99 INE) 1U27Í2U13

že jí oproti tomu, co ji má být vyplaceno podle rozvrhového usnesení (částka 61.380,13 Kč na zjištěnou pohledávku ve výši 120.000 Kč), bylo přiznáno více. Insolvenční správkyni JUDr. Daniele Urbanové (dále jen správkyně), jež uznala její pohledávku ve výši 120.000 Kč, ale popřela pravost pohledávky ve výši 315.000 Kč, vytýkala, že vinsolvenčním řízení jednala nečestné a nepoctivé a rozhodovala nespravedlivě. Odvolatelka poukazovala na to, že se jí nedostalo spravedlivého rozhodnutí ani od Vrchního soudu v Praze, který usnesením č. j. 2 VSPH 2416/2014-P25 9 ze dne 5. 8. 2015 potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 12. 11. 2014 (č.d. P25 4) () odmítnutí přihlášky pohledávky ve výši 315.000 Kč proto, že neuhradila soudní poplatek za podání incidenční žaloby, a náprava nebyla zjednána ani poté, co se následně obrátila na členy senátu odvolacího soudu, jenž o odvolání rozhodoval. Zdůrazňovala, že vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu za situace, kdy se zvyšují ceny a rostou životní náklady, finanční prostředky, jichž se jí v insolvenčním řízení nedostalo, nezbytně potřebuje.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. % 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví lí tento zákon jinak nebo není li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení,: ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle ust. % 164 občanského soudního řádu opraví předseda senátu vrozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávností. Týká li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o Opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Podle ust. Š 167 odst. 2 téhož zákona není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. Protože insolvenční zákon ani občanský soudní řád odlišné ustanovení upravující postup při opravě usnesení neobsahují, je při Opravě usnesení vydaného v insolvenčním řízení třeba použít přiměřeně ust. Š 164 občanského soudního řádu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že věřitelé Barbora Anfilova anonymizovano a Denis Anfilov, jež soud původně evidoval jako věřitele č. 21, přihlásili dne 6. 3. 2013 do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka 2 pohledávky v celkové výši 700.000 Kč, jež byly zjištěny do výše 450.000 Kč a ve zbytku byly usneseními ze dne 6.3.2014 (č. d. P21 7 a P21 8) odmítnuty. Protože v průběhu insolvenčního řízení postoupili věřitelé Barbora Aníilova anonymizovano a Denis Aníilov

Shodu s prvopísem potvrzuje Tereza Kulštrunková.evidování soudem zjištěné pohledávky postupníkovi GENOR Finance, s.r.o., o jehož vstupu do řízení namísto postupitelů rozhodl insolvenční soud usneseními ze dne 23. 2. 2017 (č. d. P21-22 a P21-12), nelze soudu prvního stupně vytknout žádné pochybení, když napadeným usnesením odstranil shora popsanou zjevnou nesprávnost rozvrhového usnesení a jako věřitelku č. 21 označil GENOR Finance, s. r .o. Dlužno poznamenat, že v návrhu na vydání rozvrhového usnesení ze dne 31. 7. 2017 (č. d. 8-105) označila správkyně věřitelku č. 21 správně.

Správnost shora popsaných skutkových zjištění ani právních závěrů odvolatelka ničím nezpochybnila, když její argumentace směřovala ve skutečnosti proti výsledku výše zmíněného incidenčního sporu, potažmo k tomu, že se jí žádného plnění na pohledávku ve výši 315.000 Kč v insolvenčním řízení nedostane.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 18. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. í/QW