1 VSPH 1752/2017
č. j. MSPH 99 INS 9469 / 2012 1 VSPH 1752/2017 13-75

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. ]iřího Karety a soudců ]UDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteína v insolvenční věci dlužnice: Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem Svojetická 13, 100 00 Praha 10 o odvoláni insolvenční správkyně: Ing. Jaroslava Dlabolová, sídlem Rěvová 3242/3, 100 00 Praha 10 zastoupená advokátem Mgr. Hubertem Můllerem, sídlem Pražská 3546 / 46, 669 02 Znojmo proti usnesení Nlěstskěho soudu v Praze ze dne 6. září 2011 č. j MSPH 99 INS 9469/2012-3-68, takto:

Usnesení Městského soudu vPraze ze dne 6. září 2017, č. j. MSPH 99 INS 9469/2012-B-68 se v bodech II.., III., IV. a VI. výroku potvrzuje.

Odůvodnění: h-lěstsky soud v Praze usnesením č. j. MSPH 99 INS 9469/20123 68 ze dne 6. 9. 2017 vžal v bodě li výroku na vědomí splnění oddlužení Marcely anonymizovano (dále jen dlužnice), schválil odměnu insolvenční správkyně lng. ]aroslavy Dlabolově (dále jen správkyně) a původní insolvenční správkyně ]UDr. Aleny Vachtově (dále jen odvolaná správkyně) v celkově výši 50.032,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty a náhradu hotových výdajů v celkově vyší 10.006,50 Kč s tím, že část odměny za období od července 2012 do února 2016 ve vyší 36.420 Kč včetně daně z přidané hodnoty a náhrada hotových výdajů ve výši 7.284 Kč náleží odvolaně správkyní, jak bylo určeno a schváleno usnesením ze dne 30. 5. 2016 (č. d. 13 51), jež nabylo právní moci dne 21. (i. 2016, a část odměny za období od dubna 2016 do června 2017 ve výši 13.612,50 Kč včetně daně ?: přídaně hodnoty a náhrada hotových výdajů ve výši 2.722,50 Kč náleží správkyní (bod ll. vyroku). V bodě Ill. vyroku uložil správkyní, aby do 7 dnů od právní moci usnesení rozdělila deponovanou částku 1.119,05 Kč mezi věřitele podle poměru jejich zjištěných pohledávek a v těže lhůtě mu splnění těto povinnosti oznámila, rozhodl o tom, že se dlužníci vrací složená záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč deponovaná na účtu správkyně, a uložil jí, aby správkyní sdělila číslo ůčtu, na nějž jí má být tato částka poukázána (body IV. a V. výroku), uložil správkyní, aby do 7 dnů od právní moci usnesení vyplatila dlužníci deponovanou částku 5.000 Kč a aby mu v téže lhůtě oznámila splnění této povinnosti (bod Vl. vyroku). Vbodě VII. vyroku zprostil správkyní funkce a konečně osvobodil dlužníci od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, vněmž dosud nebyly uspokojeny s tím, že se osvobození vztahuje i na věřitele, kjejichž pohledávkám se vínsolvenčnírn řízení nepřihlíželo, na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak učinit měli, a na ručitele a jiná osoby, jež měly vůči dlužníci pro tyto pohledávky právo postihu (body VIII. a IX. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 2. 5. 2012 (č. d. AFM) zjistil úpadek dlužníce, povolil jeho řešení oddluženírn a ustanovil odvolanou správkyní do funkce a usnesením

Shodu s ptvopísem potvržuje Teresa Iňulštrunková. z arsen sv írvs 9469/2012 iVSPH 1752/2017 ze dne 27. 6. 2012 (č. d. B-9) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podánírn ze dne 11. 4. 2016 mu odvolaná správkyně sdělila, že ukončila činnost insolvenčního správce, a tím jí zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce a předložila soudu závěrečnou zprávu o své činnosti včetně vyúčtování odměny a hotových výdajů. Usnesením ze dne 25. 4. 2016 (č. d. B-48) odvolal soud odvolanou správkyní z funkce a do funkce ustanovil správkyní. Usnesením ze dne 30. 5. 2016 (č. d. 351), jež nabylo právní moci dne 21. 6. 2016, schválil soud zprávu o činnosti a vyúčtování odměny a hotových výdajů odvolaně správkyně a určil jí odměnu Za dobu trvání účinků schváleného oddlužení za období od července 2012 do února 2016, tj. za 44 měsíců, ve výši 36.420 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 7.284 Kč, oboje včetně daně z přidané hodnoty.

Zpodání správkyně ze dne 16. 6. 2017 (č.d. 13 59) soud zjistil, že za 60 měsíců trvání schváleného oddlužení zaplatila dlužnice věřitelům dle seznamu přihlášených pohledávek na úhradu jejich pohledávek 38,35 % dlužné částky (234.223 Kč) a na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce částku 60.039 Kč. Soud dovodil, že celková odměna insolvenčního správce za dobu trvání oddlužení představuje 50.032,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty za 59 měsíců a náhrada hotových výdajů za shodné období celkem 10.006,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Poukázal na to, že odvolaná správkyně požadovala odměnu toliko za 44 měsíců trvání schváleného oddlužení (od července 2012 do února 2016, kdy jí zaniklo oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce), a zdůraznil, že jí byly odměna a náhrada hotových výdajů na základě závěrečného vyúčtování již pravomocně přiznány usnesením ze dne 30. 5. 2016, a na takto schválené odměně a hotových výdajích tudíž nelze nic měnit. Správkyně byla do funkce ustanovena usnesením ze dne 25. 4. 2016, tudíž jí vznikl nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za období od dubna 2016 do června 2017, kdy bylo splněno oddlužení, tj. za 15 měsíců. Odměnu a náhradu hotových výdajů za měsíc březen 2016, již správkyně požadovala, jí soud nepřiznal, nebot? jí nemůže náležet odměna za období, kdy nebyla ustanovena do funkce.

Nároky správkyně a odvolaně správkyně byly uspokojeny ze zaslaných srážek, přičemž vmajetkové podstatě zbývají prostředky ve výši 6.119,05 Kč (záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč a zbytek ze srážek ve výši 1.119,05 Kč). Vzhledem kuvedenému vzal soud na vědomí splnění oddlužení dlužnice, schválil vyúčtování odměny a náhrady hotových výdajů správkyně a odvolaně správkyně ve shora uvedené výši, uložil správkyní dorozdělit deponovanou částku ve výši 1.119,05 Kč a vrátit dlužníci zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze, a to výslovně proti bodům II., III., IV. a VI. výroku, se správkyně včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že jí přizná odměnu i za měsíc březen 2016. V odvolání namítala, že soud při určení výše její odměny a odměny odvolaně správkyně opomenul měsíc březen 2016. Argumentovala tím, že prokazatelně vykonala povinnosti insolvenčního správce pokrývající březen 2016 a že záloha na odměnu insolvenčního správce byla dlužníci v tomto měsíci uhrazena. Měla tedy za to, že napadené usnesení je v bodě Il. výroku nesprávné, což ovlivňuje i další napadené výroky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně vrozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. $ 38 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. ]e-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových

$hodu s prvopísern potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10.

11.

]. VLJLIL LJJLjá-rUlf výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není li ji, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedeni částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně 5304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejich námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno (odst. 5). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6).

Pro výpočet odměny a náhrady hotových výdajů je v daném případě rozhodující právní úprava vyhlášky ve znění účinném do 31.12.2012 vzhledem ktomu, že před tímto datem bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku (dle článku ll. přechodných ustanovení vyhlášky č. 488/2012 Sb.).

Podle ust. (c) 3 písm. b) vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle ust. $ 7 odst. 4 vyhlášky mu vsouvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada náleží hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Insolvenční správce má dle judikatury zdejšího soudu právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů, jež účelně vynaložil při řádném výkonu funkce, též za období od rozhodnutí o úpadku (a povolení oddlužení) do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebot: tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v ust. $ 3 písm. b) a Š ? odst. 4 vyhlášky. 0 odměně insolvenčního správce za výkon jeho činnosti, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, rozhoduje soud dle ust. $ 5 vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností přiznává insolvenčnímu správci v prokázané (důvodně vynaložené) výši s limity dle ust. S 7 odst. 1 až 3 vyhlášky (k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze č. j 3 VSPl l 1239/2010 13 27 ze dne 19. 5. 2011).

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti uvedené v odůvodnění napadeného usnesení odpovídají obsahu spisu. Odvolací soud se zcela ztotožnil i s výpočtem odměny a náhrady hotových výdajů správkyně a odvolaně správkyně provedeným soudem prvního stupně, na nějž proto odkazuje, přičemž považoval za nutné zdůraznit pouze to, že insolvenčnímu správci nelze přiznat odměnu (resp. náhradu hotových výdajů) za období, kdy nebyl ustanoven do funkce, a tudíž nevykonával činnost insolvenčního správce. Z uvedeného je zřejmé, že odměnu za měsíc březen 2016 lze v daném případě přiznat pouze odvolaně správkyní, jež ji však nepožadovala. Soudu prvního stupně tak nelze vytknout žádné pochybení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

4 lVlólJH 99 th í 9469j2012 1 VSPl l 1752/2017

12. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správkyně důvodným a podle ust. Š 219 občanského soudního řádu usnesení v části napadené odvoláním jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 25. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuSliodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. M/á/ÚT/