1 VSPH 1751/2017
KSPH 65 INS 4634/2015 č. i-1 VSPH 1751/2017 13-47

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Andrea anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrášťany 8, 256 01 Benešov,

0 odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 65 INS 4634/2015-B 33 ze dne 23. srpna 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu vPraze č. j. KSPI I 65 INS 4634/2015-B 33 ze dne

23. srpna 2017 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením z 23. 8. 2017 v bodu I. výroku zrušil schválené oddlužení dlužnice Andrey anonymizovano . V bodu ll. výroku zastavil insolvenční řízení. Vbodech III. a IV. výroku soud přiznal insolvenčnímu správci JUDr. Ing. Ivanu Rottovi za období červenec 2015 až červenec 2017 odměnu ve výši 18.750 Kč a 21% DPH (celkem 22.687,50 Kč) a jeho hotové výdaje 3.750 Kč a 21% DPH (celkem 4.537,50 Kč). V bodu V. výroku soud přiznal insolvenčnírnu správci za období březen 2015 až červen 2015 odměnu ve výši 3.000 Kč a 21% DPH (celkem 3.630 Kč). V bodu VI. výroku soud uložil dlužníci povinnost uhradit insolvenčnímu správci 4.792 Kč na odměnu a hotové výdaje do 15 dnů od právní moci usnesení. V bodu VII. výroku byl insolvenční správce zproštěn své funkce.

Vodůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením na č. d. B-9 z 1. 6. 2015 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Povinnost k zasílání zabavitelných splátek z příjmů dlužníka byla uložena přímo zaměstnavateli dlužnice a dále povinné z darovací smlouvy, která se zavázala, že bude do insolvenčního řízení přispívat částkou ve výši 1.200 Kč měsíčně. Z průběžných zpráv insolvenčního správce ze dne 4. 1. 2016 (č. d. 13 18), 11. 7. 2016 (č. d. 13 22), 5. 1. 2017 (č. d. 8 24), 2. 3. 2017 (č. d. 13 27), 29. 5. 2017 (č.d. 13 31) a 18. 7. 2017 (č. d. 1362) soud zjistil, že dlužnice řádně neplnila své povinnosti stanovené splátkovým kalendářem, v průběhu roku 2017 často měnila zaměstnání, část měsíce byla bez práce a srážky byly prováděny jen za některé měsíce. U posledního zaměstnavatele (Europ Assistance, s.r.o.) pracovala dlužnice od 16. 5. 2017 do 28. 6. 2017, kdy s ní byl pracovní poměr ukončen. Očekávané uspokojení věřitelů se snížilo na 16,48 %. Dluh na odměnách insolvenčního správce je kměsíci červenci 2017 vyčíslen ve výši 3.340 Kč, za dobu 25 měsíců oddlužení (7/2015 až 7/2017) byla nezajištěným věřitelům vyplacena částka 18.085 Kč.

1 varu 1131/ zur!

Soud odkázal na 5418 odst. 1 písm. b) a odst. 3 insolvenčního zákona a uvedl, že dlužnice dlouhodobě neplní podstatné povinností podle schváleného způsobu oddlužení, jelikož již téměř od počátku schválení oddlužení nesplácí splátky tak, aby bylo uhrazeno minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, jelikož z příjmů dlužnice nelze dlouhodobě provádět srážky v takové výši, aby dlužnice plnila podmínky schváleného oddlužení, a z doložené darovací smlouvy není pravidelně plněno již od schválení oddlužení v roce 2015. Dlužníce ani přes opakovaná poučení insolvenčního správce nepředložila soudu žádné navýšení své ekonomické nabídky pro věřitele tak, aby nadále plnila podmínky schváleného oddlužení. Dlužníci rovněž vznikl nový závazek na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce, kdy nebylo dlužnicí ani dárkyní dlužnice do oddlužení pravidelně hrazeno. Soud proto zrušil schválené oddlužení podle Š418 odst. 1 písm. b) a c) insolvenčního zákona.

Soud neshledal v souladu s ust. Š 418 odst. 4 insolvenčního zákona důvody pro to, aby spolu se zrušením oddlužení rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Proto dle Š 418 odst. 5 insolvenčního zákona zastavil insolvenční řízení dlužnice a zprostil insolvenčního správce funkce.

V souladu s S 38 insolvenčního zákona a S 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. má insolvenční správce právo na odměnu ve výši 750 Kč měsíčně za období 25 měsíců oddlužení a 218/0 DPH, tj. na částku 22.687,50 Kč, a na hotové výdaje ve výši 150 Kč měsíčně za období 25 měsíců oddlužení a 21% DPH, tj. na částku 4.537,50 Kč. Insolvenční správce má rovněž nárok na odměnu za období od ustanovení do funkce správce do měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to ve výši 3.000 Kč a 21% DPH, celkem ve výši 3.630 Kč.

Dlužníce po dobu trvání splátkového kalendáře uhradila na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce částku 26.063 Kč. Vznikl jí dluh na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce ve výši 4.792 Kč, který je povinna uhradit insolvenčnímu správci do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Dlužníce napadla usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhla usnesení změnit a pokračovat ve schváleném oddlužení. Odvolání odůvodnila tím, že má novou pracovní smlouvu a vedle toho i smlouvu o provedení práce. Dlužníce mj. přiložila k odvolání doklad o zaplacení částky 4.792 Kč ze dne 22. 9. 2017.

Insolvenční správce podal dne 6. 12. 2017 zprávu o plnění oddlužení, ve které uvedl, že dlužnice již nic nedluží insolvenčnímu správci na zálohách na odměnu. Od 1. 8. 2017 dlužnice pracuje jako recepční ve společnosti Motýlí dům, s. r. o. s čistým měsíčním příjmem 20.000 Kč. Z této částky je možné očekávat srážku ve výši 10.700 Kč měsíčně. Pro splacení aspoň 30 % dluhů je potřeba měsíční srážka ve výši nejméně 3.130 Kč. Zůstanou li platové podmínky dlužnice zachovány, tato zaplatí 100 % svých dluhů. Insolvenční správce navrhuje dlužníci ponechat v oddlužení.

Při jednání před odvolacím soudem dlužnice potvrdila skutečnosti uváděné insolvenčním správcem v jeho zprávě z 6. 12. 2017.

Odvolací soud podle Š212 o. s. ř. ve spojení s Š7 insolvenčního zákona přezkoumal napadené usnesení a po provedeném jednání, které se v souladu s Š 101 odst. 3 o. s. ř. konalo v nepřítomnosti insolvenčního správce, dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.Podle Š 418 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle odst. 2 uvedeného ustanovení Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce. Podle odst. 3 Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle odst. 4 Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3.

Podle odst. 5 uvedeného ustanovení Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle Š 390a odst. 5.

Odvolací soud se ztotožnil se závěry soudu prvního stupně, jenž za situace, která byla dána v době vydání napadeného usnesení, rozhodl o zrušení schváleného oddlužení z důvodů uvedených v Š 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však rozhodující stav v době rozhodování odvolacího soudu, který se liší od okolností, za kterých rozhodoval soud prvního stupně. Jak plyne z vyjádření insolvenčního správce, při měsíčních platbách dlužnice v předpokládané výši 10.700 Kč do konce pětiletého splátkového kalendáře, který skončí v červnu 2020, dosáhne uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 100 %. Je tedy dán předpoklad, že hodnota plnění, které nezajištění věřitelé v případě pokračování oddlužení obdrží, bude činit výrazně více než 30 %, tj. bude splněna podmínka stanovená v Š 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

Za této situace je odvolací soud názoru, že nepokračovat voddlužení splátkovým kalendářem a zastavit insolvenční řízení dle Š 396 odst. 2 insolvenčního zákona pro zanedbatelný majetek dlužnice, nepostačující kupokojení věřitelů, by odporovalo zásadám insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů ($ 5 písm. a/ insolvenčního zákona). Je zřejmé, že řešení úpadku dlužnice splátkovým kalendářem je reálné a nezajištění věřitelé obdrží nepochybně více než při zastavení insolvenčního řízení, zároveň budou nároky insolvenčního správce zcela zapraveny.Veden těmito úvahami dospěl odvolací soud k závěru, že je namístě umožnit dlužníci, aby pokračovala v plnění splátkového kalendáře. Ostatně kdyby se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že dlužnice není dále schopna splátkový kalendář plnit, může kdykoliv později dojít ke změně způsobu řešení jejího úpadku. Na chování dlužnice též závisí, zda jí soud v budoucnu přizná osvobození od placení pohledávek podle Š 414 nebo Š 415 insolvenčního zákona.

Vzhledem ke změněné situaci odvolací soud v souladu s $ 7 insolvenčního zákona a Š 212 o. s. ř. a analogicky dle Š219a odst. 2 o. s. ř. zrušil napadené rozhodnutí způsobem uvedeným ve výroku, aby mohlo schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře pokračovat.

P 0 u č e n í : Proti tomuto usnesení e n í dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 14. prosince 2017

JUDr. Ladislav D e t k a , v.r. předseda senátuZa správnost vyhotovení: ]. V/aJá/éová