1 VSPH 175/2014-A-12
KSPL 54 INS 37539/2013 1 VSPH 175/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ji ího Goldsteina v insolvenní vČci dlužnice VČry anonymizovano , anonymizovano , bytem Plze , Waltrova 1006/59, zast. Lukášem anonymizovano , anonymizovano , bytem Plze 9-Malesice, Ke Mži 83/24, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. ledna 2014, .j. KSPL 54 INS 37539/2013-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. ledna 2014, .j. KSPL 54 INS 37539/2013-A-7, se v bodČ I. výroku p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni, jako soud insolvenní, na ídil p edbČžné opat ení, jímž Mgr. Petru Mickovi, soudnímu exekutorovi, Exekutorský ú ad Rokycany (dále též navrhovatel), umožnil provést již na ízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského ú adu pod sp.zn. 168 EX 1142/12 s omezením, aby výtČžek dosažený zpenČžením nemovitosti, a to bytu . 893/1, umístČného v bytovém domČ v Plzni, ást Skvr any, .p. 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900 (LV . 2080), na parcele 2176/152, 2176/153, 2176/154, 2176/155, 2176/156, 2176/157, 2176/158, 2176/159, vše v katastrálním území Skvr any, okres Plze -mČsto, LV . 2645, a ve výroku vyjmenovaných movitých vČcí (mobiliá e), byl po dobu insolvenního ízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 54 INS 37539/2013 k dispozici v tomto ízení (bod I. výroku), a navrhovateli vymČ il soudní poplatek ve výši 1.000,-K za návrh na na ízení p edbČžného opat ení (bod II. výroku).

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že se na nČho obrátil navrhovatel návrhem ze dne 30.12.2013 na na ízení p edbČžného opat ení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenního zákona (dále jen IZ) s tvrzením, že byl usnesením Okresního soudu Plze -mČsto ze dne 25.5.2012, .j. 76 EXE 894/2012-13 povČ en provedením exekuce na majetek dlužnice VČry anonymizovano (dále jen dlužnice) pro vymožení pohledávky Komerní banky, a.s., že v exekuci bylo rozhodnuto mimo jiné o prodeji majetku ve spoleném jmČní dlužnice a jejího manžela, nebo vymáhaná pohledávka zjevnČ spadá do spoleného jmČní manžel . Navrhovatel p edložil dražební vyhlášku ze dne 12.12.2012, .j. 168 EX 1142/12-35, dle níž bylo na ízeno dražební jednání ohlednČ nemovitostí obou dlužník na den 30.1.2013 a dražební vyhlášku ze dne 29.3.2013, .j. 168 EX 1142/12-63, dle níž byl na ízen dražební rok týkající se movitých vČcí obou dlužník na den 13.5.2013. Navrhovatel tvrdil, že dlužnice zámČrnČ zneužívá insolvenních návrh jako obrany proti provedení exekuce, nebo je v minulosti opakovanČ podávala p ed na ízeným dražebním jednáním nebo tak, že podané návrhy na sebe navazovaly, což se jí da ilo dČlat témČ jeden rok a stejnČ postupoval i její manžel František Mazanec (jeho insolvenní vČci byly vedeny pod sp.zn. KSPL 54 INS 9374/2013, sp.zn. KSPL 54 INS 11264/2013 a sp.zn. KSPL 54 INS 37538/2013).

Z insolvenního rejst íku soud I. stupnČ ovČ il, že dlužnice v minulosti opakovanČ podávala insolvenní návrhy, že první návrh vzala dlužnice zpČt a ízení o nČm bylo zastaveno (sp.zn. KSPL 54 INS 2541/2013), že další dva návrhy byly odmítnuty (sp.zn. KSPL 54 INS 9363/2013 a sp.zn. KSPL 54 INS 11262/2013), nebo neobsahovaly dostatená tvrzení o úpadku dlužnice, a že zatím poslední její (tvrtý) návrh podala dlužnice dne 27.12.2013 (jde o toto ízení).

Soud I. stupnČ vyšel z právních závČr vyjád ených v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.8.2013, .j. KSCB 25 INS 12826/2013, 1 VSPH 1262/2013-A-14 se závČrem, dlužnice opakovaným zahajováním insolvenních ízení a jejich ukonováním v d sledku vlastního procesního zavinČní zneužívá dobrodiní úink spojených se zahájením insolvenního ízení a znemož uje pokraování zahájeného exekuního ízení. Proto postupoval podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ a na ídil p edbČžné opat ení, jímž omezil úinek spojený se zahájením insolvenního ízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a navrhovateli uložil poplatkovou povinnost dle položky . 5 sazebníku poplatk -zákona . 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Proti tomuto usnesení se dlužnice vas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zmČnil tak, že se p edbČžné opat ení nena izuje. Uvedla, že v minulosti podávala insolvenní návrhy, avšak neinila tak s úmyslem zneužívat úink spojených se zahájením insolvenního ízení, nýbrž docházelo k opakovaným procesním nedostatk m z d vodu nedostatené znalosti insolvenního zákona .

Vrchní soud v Praze p ezkoumal usnesení v napadeném rozsahu (bod I. výroku) i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle § 82 odst. 1 IZ p edbČžné opat ení v insolvenním ízení m že insolvenní soud na ídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel p edbČžného opat ení, které by insolvenní soud mohl na ídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel p edbČžného opat ení nemá dlužník.

Podle § 82 odst. 2 IZ p edbČžným opat ením m že insolvenní soud v dobČ do rozhodnutí o insolvenním návrhu také a) ustanovit p edbČžného správce, b) omezit z d vod hodných zvláštního z etele zp sobem stanoveným v p edbČžném opat ení nČkterý z úink spojených se zahájením insolvenního ízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to spolenému zájmu vČ itel , nebo c) uložit insolvennímu navrhovateli, který není zamČstnancem dlužníka a jehož pohledávka v i dlužníkovi nespoívá pouze v pracovnČprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištČní náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla ned vodným zahájením insolvenního ízení a opat eními p ijatými v jeho pr bČhu.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ jsou se zahájením insolvenního ízení spojeny úinky, že výkon rozhodnutí i exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze na ídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na rove postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí i exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základČ rozhodnutí insolvenního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále na izuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

P ednČ je t eba uvést, že smyslem § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat úinky vyvolané nepoctivými insolvenními návrhy, tedy omezit úinky spojené se zahájením insolvenního ízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ. Úelem tohoto zákonného ustanovení je zabránit pokus m o zneužití insolvenního ízení a úink spojených s jeho zahájením k poškozování zájmu t etích osob nebo dlužníka. U dlužnických insolvenních návrh m že jít zejména o zámČr blokovat exekuní ízení insolvenními návrhy, jež nejsou mínČny vážnČ a jejichž jediným úelem je dosáhnout úink zahájení insolvenního ízení dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Proto insolvenní zákon v § 82 odst. 2 písm. b) IZ upravuje možnost p edbČžným opat ením omezit z d vod hodných zvláštního z etele zp sobem stanoveným v p edbČžném opat ení nČkterý z úink spojených se zahájením insolvenního ízení uvedený mimo jiné v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, neodporuje-li to spolenému zájmu vČ itel .

Z insolvenního rejst íku plynou ohlednČ dlužnice tyto rozhodné skutenosti: -usnesením ze dne 11.2.2013, .j. KSPL 54 INS 2541/2013-A-8, jež nabylo právní moci dne 1.3.2013, bylo zastaveno insolvenní ízení zahájené dlužnicí dne 30.1.2013 pro zpČtvzetí (prvého) insolvenního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení; -dle dražební vyhlášky ze dne 12.12.2012, .j. 168 EX 1142/12-35 (A-6) bylo na den 30.1.2013 na ízeno dražební jednání ohlednČ nemovitostí dlužnice a jejího manžela; jednání muselo být odroeno z d vodu podání (prvého) insolvenního návrhu dlužnice ze dne 30.1.2013; -usnesením ze dne 8.4.2013, .j. KSPL 54 INS 9363/2013-A-10, jež nabylo právní moci dne 22.4.2013, byl pro vady odmítnut (druhý) insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podaný dlužnicí dne 4.4.2013; -dle dražební vyhlášky ze dne 29.3.2013 .j. 168 EX 1142/12-63 (A-6) bylo na den 13.5.2013 na ízeno dražební jednání ohlednČ movitých vČcí dlužnice a jejího manžela; jednání muselo být odroeno z d vodu podání (druhého a t etího) insolvenního návrhu dlužnice dne 4.4.2013 a dne 22.4.2013 a z d vodu podání (prvého a druhého) insolvenního návrhu manžela dlužnice dne 4.4.2013 a dne 22.4.2013; -usnesením ze dne 27.5.2013, .j. KSPL 54 INS 11262/2013-A-15, ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 25.11.2013, .j. 2 VSPH 950/2013-A-20, jež nabylo právní moci dne 11.12.2013, byl pro vady odmítnut (t etí) insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podaný dlužnicí dne 22.4.2013; -dne 27.12.2013 (A-1) podala dlužnice (tvrtý) insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (jde o toto insolvenní ízení); -podáním došlým soudu dne 31.12.2013 (A-6) se navrhovatel domáhal vydání p edbČžného opat ení podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ, kterým se omezuje úinek spojený se zahájením insolvenního ízení podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že mu umožní provést exekuci vedenou pod sp.zn. 168 EX 1142/12 s omezením, aby výtČžek zpenČžení byl k dispozici v tomto insolvenním ízení; exekuce je vedena k vymožení pohledávky oprávnČné Komerní banky, a.s.; (t etí) dražební jednání bylo na ízeno usnesením ze dne 12.12.2013 s termínem konání dne 30.1.2014; -napadeným usnesením ze dne 2.1.2014 (A-7) insolvenní soud návrhu na na ízení p edbČžného opat ení vyhovČl.

Z insolvenního rejst íku bylo ohlednČ manžela dlužnice Františka Mazance dále zjištČno, že: -usnesením ze dne 8.4.2013, KSPL 54 INS 9374/2013-A-6, jež nabylo právní moci dne 22.4.2013, byl pro vady odmítnut (prvý) insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podaný manželem dlužnice dne 4.4.2013; -usnesením ze dne 27.5.2013, .j. KSPL 54 INS 11264/2013-A-12, ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 29.11.2013, .j. 3 VSPH 953/2013-A-17 (doložka právní moci dosud není vyznaena), byl pro vady odmítnut (druhý) insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podaný manželem dlužnice dne 22.4.2013; -dne 27.12.2013 (A-1) podal manžel dlužnice (t etí) insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (sp. zn. KSPL 54 INS 37538/2013).

Úelem insolvenního ízení je ešení úpadku dlužníka nČkterým ze zp sob stanovených insolvenním zákonem a podle zásad insolvenního zákona. S ohledem na zvláštní charakter insolvenního ízení, jímž jsou zpravidla dotena nejen práva a právní zájmy dlužníka a vČ itel jako úastník ízení, ale též dalších osob, vyvolává zahájení insolvenního ízení zvláštní úinky, mezi nČž náleží i nemožnost provést na ízený výkon rozhodnutí i exekuci na majetek dlužníka, nebo insolvenní zákon upravuje postup p i uspokojení všech p ihlášených pohledávek dlužníkových vČ itel , a zachování individuální možnosti vymáhání práv jednotlivých vČ itel by kolidovalo s úelem insolvenního ízení.

Ze shora uvedených zjištČní však vyplývá, že dlužnice opakovaným zahajováním insolvenního ízení (a jejich ukonováním v d sledku vlastního procesního zavinČní) za situace, kdy již byla v pr bČhu exekuce dražební vyhláškou na ízena dražba nemovitostí a dražba movitých vČcí, zneužívá zmínČného úinku zahájení insolvenního ízení a dvČ dražby již takto zma ila. Podle názoru odvolacího soudu soud I. stupnČ za této situace správnČ aplikoval § 82 odst. 2 písm. b) IZ, jež lze použít i na p ípady, kdy dlužnice obstrukním jednáním znemož uje provedení dražby na ízené v pr bČhu exekuce. Soud I. stupnČ vzal správnČ v úvahu spolený zájem vČ itel v insolvenním ízení a rozsah na ízeného p edbČžného opat ení vymezil tak, aby prost edky získané v exekuním ízení nebyly soudním exekutorem p edány oprávnČným v exekuním ízení, ale aby byly deponovány do právní moci rozhodnutí o insolvenním návrhu dlužnice, a aby tak v p ípadČ zjištČní úpadku dlužnice mohly být p edány insolvennímu správci a využity na uspokojení pohledávek vČ itel dlužnice dle zp sobu ešení jeho úpadku.

Odvolací argumentaci dlužnice, že k opakovaným procesním nedostatk m docházelo z d vodu nedostatené znalosti insolvenního zákona odvolací soud neuvČ il za situace, kdy se dlužnice nechává v ízení zastupovat osobou, kterou si sama zvolila, a kdy z obsahu insolvenního rejst íku vyplývá opak: totiž zjevné asové souvislostí vČci, když nap . hned první insolvenní návrh dlužnice ze dne 30.1.2013 byl podán v den dražebního roku (resp. 2 hodiny p ed jeho konáním) a další její insolvenní návrhy-za aktivní souinnosti jejího manžela-trvale znemož ovaly provedení exekuce vedené již od r. 2012.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice d vodným a podle § 219 o.s. . usnesení v napadeném bodČ I. výroku jako vČcnČ správné potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 3. února 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva