1 VSPH 1744/2013-A-15
KSUL 81 INS 19340/2013 1 VSPH 1744/2013-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem K. H. Borovského 301, Osek, 417 05, o odvolání dlužníka ze dne 3. září 2013

t akt o:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 81 INS 19340/2013-A-8 ze dne 26. července 2013 uložil dlužníku, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč. Usnesením č.j. KSUL 81 INS 19340/2013-A-9 ze dne 29. srpna 2013 pro nezaplacení této zálohy soud insolvenční řízení zastavil.

Dne 4. září 2013 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání dlužníka ze dne 3. září 2013 označené jako odvolání proti usnesení KSUL 81 INS 19340/2013-A-9, ačkoli dle svého obsahu jde spíše o odvolání proti usnesení usnesením č.j. KSUL 81 INS 19340/2013-A-8 ze dne 26. července 2013, jímž soud uložil dlužníku zaplatit zálohu, proti čemuž dlužník argumentačně brojil.

Usnesením insolvenčního soudu č.j. KSUL 81 INS 19340/2013-A-11 ze dne 5. září 2013 byl dlužník vyzván mimo jiné k tomu, aby ve lhůtě 10 dnů doplnil své odvolání a sdělil, proti kterému z výše uvedených rozhodnutí jeho odvolání směřuje. Zároveň soud dlužníka poučil o tom, že nebude-li odvolání opraveno a doplněno ve stanovené lhůtě a tento nedostatek bude bránit pokračování v odvolacím řízení, odvolací soud odvolání odmítne podle § 43 odst. 2 a § 211 o.s.ř.

Dlužník na tuto výzvu doručenou mu dne 11. září 2013 nikterak nereagoval.

Jelikož z odvolání není přes výzvu a poučení insolvenčního soudu zřejmé proti jakému rozhodnutí se dlužník odvolal, postupoval odvolací soud dle § 43 odst. 2 za užití § 211 o.s.ř. a odvolání odmítl.

Zastavení řízení pro nezaplacení zálohy nebrání dlužníku v tom, aby případně insolvenční návrh podal znovu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. října 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová