1 VSPH 1743/2014-P2-7
KSPH 36 INS 20738/2013 1 VSPH 1743/2014-P2-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrané nad Vltavou, Březovská 112, adresa pro doručování: Vrané nad Vltavou, Nádražní 337, o odvolání věřitele č. 2 Komerční banka, a.s., IČO 45317054, sídlem Praha 1, Václavské nám. 42, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 20738/2013-P2-2 ze dne 4. července 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 20738/2013-P2-2 ze dne 4. července 2014 se v bodech I. a II. výroku zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením vydaným asistentem soudce v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 2 Komerční banka, a.s. (dále jen odvolatel ) s tím, že se k ní nepřihlíží, a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že odvolatel do řízení přihlásil pohledávku v celkové výši 593.309,02 Kč, která byla na přezkumném jednání konaném dne 15.11.2013 dlužníkem popřena. Odvolatel se přezkumného jednání zúčastnil a byl poučen o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky i o následcích nepodání takové žaloby. Lhůta k podání žaloby marně uplynula, aniž by odvolatel žalobu podal. Proto soud podle § 185 IZ přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel včasné odvolání. Namítal, že usnesením ze dne 11.7.2014 (B-18) soud I. stupně neschválil oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil nepatrný konkurs. Protože se přezkumné jednání konalo před schválením oddlužení, mohly nastat účinky popěrného úkonu až dnem, kdy nastaly účinky oddlužení a tento den by byl také rozhodným dnem pro počátek běhu lhůty k podání žaloby o určení pravosti a výše pohledávky. Protože o schválení oddlužení dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, nemohly účinky popření pohledávky nastat, a proto nemohla ani počít plynout lhůta k podání žaloby. Odmítnutí přihlášené pohledávky měl odvolatel za předčasné, a proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se neodmítá, případně, aby je zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 2 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že na přezkumném jednání konaném dne 15.11.2013 byla dlužníkem popřena pohledávka odvolatele ve výši 593.309,02 Kč pro pravost, insolvenční správce pohledávku uznal v plné výši. Usnesením ze dne 11.7.2014 č.j. KSPH 36 INS 20738/2013-B-18 Krajský soud v Praze neschválil oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Toto rozhodnutí napadl dlužník odvoláním, o němž dosud rozhodnuto nebylo.

Za toho stavu věci, jenž je popsán v předchozím odstavci, je zjevné, že podmínky pro odmítnutí přihlášky odvolatele nebyly dány, neboť tomu dosud (proto, že dosud soud oddlužení dlužníka neschválil) ve smyslu § 410 odst. 2 IZ neuplynula lhůta k podání incidenční žaloby.

Ze shora uvedených důvodů za situace, kdy soudce Krajského soudu v Praze se s rozhodnutím asistenta ztotožnil a předložil věc Vrchnímu soudu v Praze, postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. ve spojení s § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 22. října 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová