1 VSPH 1740/2017-13
č. j MSPI I 93 INS 15173/2015 1 VSPH 1740/2017-13 301

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. ]iřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. ]iíího Karety v insolvenční věci dlužníce: Ivana Kvasnicová, narozená 12. (>. 1959, bytem Chotovická 1748/3, Praha 8, zastoupená advokátkou Mgr. Ing. Michaelou Šafářovou, sídlem Záběhlická 3262/88a, Praha 10, o odvolání dlužnice proti usnesení Městskěho soudu v Praze č. j MSPl I 93 INS 15173/ 2015-13 239 ze dne 5. září 2017 takto:

Usneseni Městského soudu v Praze č.j. MSPI I 93 INS 15173/2015-B-239 ze dne 5. září 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č. j. MSPH 93 INS 15173/2015-13 239 ze dne 5. 9. 2017 odmítl podání Ivany Kvasnicové (dále jen dlužníce) ze dne 25. 8. 2017, který označila jako návrh na určení lhůty k provedení ůkonuíí.

Rozhodnutí odůvodnil tím, že dlužníce se podáním ze dne 23. 8. 2017 (č. d. 13 231) doplněným dne 28. 8. 2017 (č d. 13-235) domáhala určení lhůty k provedení úkonu s tím, že dosud ve věci návrhu na zrušení rozhodnuti pro zmatečnost tak, jak vydal usnesení nejvyšší soud nerozhodl, a probíhá řízení ve věci; nebot dochází ke zbytečným průtahům vžízení tak, aby došlo k následujícím škodám, vyplývajícím ze zneužití soudu o byt šikanoznírn podáním návrhu na insolvenci . S ohledem na nesrozumitelnost tohoto podání, vyzval soud dlužníci usnesením ze dne 29. 8. 2017 (č. d. 13-236) k jeho doplnění ve lhůtě tří dnů a poučil ji, jak opravu provést. Dlužníce na výzvu reagovala podáním ze dne 1. 9. 2017 (č. d. 13-237), které bylo rovněž nesrozumitelně a neodstranílo vytýkaně vadj,r předchozího podání. Vzhledem k tomu, že v řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat, soud odkázal na ust. $ 43 o.s.ř. a návrh dlužníce odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužníce včas odvolání. Argumentovala zejména tím, že insolvenční řízení bylo zmatečně, což potvrdil i Nejvyšší soud ČR, který ve svém zamítnutí dovolání uvedl, že je nutno podat navrh na zruseni rozhodnuti a narizeni jednaní tak, aby tohoto jednaní mohl být pritomen zastupujici advokat . Tento návrh dlužníce podala, soud vsak do dnesniho dne rozhodnutí nezrusil a nevydal ani rozhodnutí o predbeznem opatreni na zastavení rizeni na muj navrh . Z tohoto důvodu dlužníce podala návrh na určení lhůty k úkonu, ten však soud prvního stupně jako nesrozumitelný odmítl. Dlužníce dále uvedla následující: navrh pro zmatecnost a zruseni rozhodnuti tak, jak mí toto stanovi zákon i usnesení nejvyssiho soudu, která mimo jiné jiz vyklad provedlo navrhuji, aby aby soud usnesením zrušil usneseni Mestskěho soudu v Praze ze dne 2/9/2017 a rozsudek Mestskěho sudu v Praze ze dne 22. srpna 2016 a Vrchního soudu v plněm rozsahu pro zmatecnost a věc řádně znovu projednal .

Shodu s pivopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

-_- -.-1--_--_-f--.- _Í_-v-F---fv 1 4.-11-1-mup _Iu u.-...; nr !Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. Š94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníce důvodnym.

Podle ust. $ 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí, nestanoví li tento zákon jinak nebo není li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo ezekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení $ 43 odst. 1 a 2 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozurrutelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není li přes vyzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterym se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna.

Ze zjištění soudu prvního stupně vyplývá, že podání dlužníce ze dne 23. 8. 2017 označené jako návrh na určení lhůty kprovedení úkonu je nesrozumitelné, protože z něho nelze dovodit, zda se jedná o návrh podle ust. Š 174a zákona č. 6 / 2002 Sb., o soudech a soudcích, když v podání není specifikováno žádné konkrétní řízení, vněmž by byla účastnicí a ve kterém by docházelo kprůtahůrn, nelze proto z tohoto podání dovodit, že by se jím dlužníce domáhala určení lhůty k provedení konkrétního ůkonu v insolvenčním řízení. Soud prvního stupně ji proto správně vyzval usnesením ze dne 29. 8. 2017 (č. d. Pl.-236) k jeho doplnění ve lhůtě tří dnů a poučil ji, jak opravu provést. Dlužnice přes vyzvu vady podání neodstraníla a uvedené podání je tak i nadále nesrozumitelně. Za tohoto stavu k tomuto podání v souladu s ust. Š 43 odst. 2 o. s. ř. nelze nepřihlědnout. Soud prvního stupně nepochybil, pokud s ohledem na právní jistotu uvedené podání odmítl z důvodu, aby dlužníce a účastníci insolvenčního řízení byli s postupem soudu prvního stupně v celém rozsahu seznámeni.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správně podle ustanovení 5 219 o. s. ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Praha 10. ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátu_.f Shodu s prvopiscm potvrzuje Tereza Is'lulštrunková. %ÁW