1 VSPH 1739/2016-B-104
KSPL 27 INS 5483/2009 1 VSPH 1739/2016-B-104

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Rudolf Veverka, IČO 11392843, bytem Nová Role, Mezirolí 86, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 5483/2009-B-97 ze dne 27. července 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 5483/2009-B-97 ze dne

27. července 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením zamítl návrh dlužníka ze dne 5.2.2016 (B-90), ve znění všech doplnění (B-92, B-94 a B-96), na obnovu řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 26.3.2016 usnesením č.j. KSPL 27 INS 5483/2009-B-78 mimo jiné vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli a schválil zálohu na odměnu insolvenčního správce. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které odvolací soud odmítl usnesením ze dne 26.1.2016 (B-87), protože bylo podáno neoprávněnou osobou.

Dne 8.2.2016 bylo soudu doručeno podání označené jako žaloba na obnovu řízení .

Soud odkázal na § 96 odst. 1 IZ, podle kterého není obnova řízení přípustná, a proto návrh dlužníka na obnovu řízení zamítl. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání a namítal, že v žalobě na obnovu řízení žádal toliko pozastavení výkonu rozhodnutí, odkázal na řízení své manželky Marie Veverkové, na odvolání podané k Vrchnímu soudu v Praze ze dne 25.8.2015 a na řízení vedené před Ústavním soudem pod sp.zn. II. ÚS 531/15, která měla souvislost s podanou žalobou.

Dlužník tvrdil, že důvody jeho insolvence byly spojeny s konkursem úpadce UNION BANKA, a.s., odkázal na Ústavu České republiky a na závaznost vykonatelných rozhodnutí Ústavního soudu pro všechny orgány i osoby, a navrhoval, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 96 odst. 1 IZ obnova insolvenčního řízení není přípustná.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že podáním ze dne 5.2.2016 doručeným soudu I. stupně dne 8.2.2016 podal dlužník žalobu na obnovu řízení , kterou se však domáhal pozastavení výkonu rozhodnutí vyplývajícího z usnesení soudu I. stupně č.j. KSPL 27 INS 5483/2009-B-78 ze dne 26.3.2015 do doby, než bude pravomocně rozhodnuto ve věci odvolání Marie Veverkové k Vrchnímu soudu v Praze ze dne 31.7.2015 č.j. 122 ICm 2658/2011-196 a návrhu řízení u Ústavního soudu ze dne 19.2.2015 sp.zn. II. ÚS 531/15. V doplnění podaném dne 13.5.2016 dlužník potvrdil, že shora uvedeným podáním zamýšlel podat žalobu na obnovu řízení ve věci usnesení ze dne 26.3.2015 č.j. KSPL 27 INS 5483/2009-B-78.

Usnesením ze dne 26.3.2015 č.j. KSPL 27 INS 5483/2009-B-78 soud vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce Miroslava Šafránková vydal zajištěnému věřiteli č. 3 Česká spořitelna, a.s, ze zpeněžení následujících nemovitostí: pozemek p. č. 861/5, pozemek p. č. 862/4, pozemek p. č. 864/2, vše zapsáno na LV č. 56, k.ú. Mezirolí, obec Mezirolí, okres Karlovy Vary, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, výtěžek zpeněžení ve výši 3.186.710,-Kč a schválil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu insolvenčního správce ve výši 79.031,15 Kč (včetně DPH).

Insolvenční zákon vylučuje přípustnost použití úpravy § 228 a násl. občanského soudního řádu týkající se obnovy řízení pro potřebu insolvenčního řízení. Odvolací soud tak shodně se soudem I. stupně dospěl k závěru, že v rámci insolvenčního řízení nelze žalobu na obnovu řízení připustit.

Proto postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 13. října 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík