1 VSPH 1735/2013-B-30
KSPL 29 INS 901/2012 1 VSPH 1735/2013-B-30

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Vlastimil anonymizovano , anonymizovano , bytem Hory 144, 357 07 Oloví, o odvolání Edl a partneři, v.o.s., sídlem Na Zahrádkách 268/18, Hradec Králové-Věkoše, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. září 2013, č.j. KSPL 29 INS 901/2012-B-24,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni napadeným usnesením ze dne 23. září 2013, č.j. KSPL 29 INS 901/2012-B-24, odvolal z funkce insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. (dále jen odvolatel), ustanovil novou insolvenční správkyni Mgr. Ing. Petru Hýskovou a odvolateli uložil povinnost předat funkci nové správkyni.

Podáním ze dne 30. září 2013 doručeným soudu dne 1.10.2013 (B-25), jež za odvolatele učinila jeho společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková (dále jen společnice), se odvolatel vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení.

Podáním ze dne 8. října 2013 (B-26) doručeným soudu I. stupně téhož dne, jež za odvolatele učinil druhý jeho společník Dr. oec. Michal Edl, MBA (dále jen společník), se odvolatel proti tomuto usnesení odvolal z důvodů v něm uvedených. Společník apeloval na odvolací soud, aby nepřihlížel k podání, jímž se společnice vzdala práva odvolání proti napadenému usnesení, neboť ho považoval za neúčinné s tvrzením, že zájmy společnice jsou dle jeho mínění v rozporu se zájmy odvolatele, a dovozoval, že společnice je proto ze zákona vyloučena z možnosti činit za odvolatele jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Dodal, že za situace, kdy odvolatel má jen dva společníky, kteří jsou současně jeho statutárním orgánem, je jedinou oprávněnou osobou k podání odvolání proti napadenému usnesení proto jeho společník, a nikoliv jeho společnice.

Odvolací soud zastává názor, že společnice odvolatele byla oprávněna (§ 21 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.) činit za něho vůči soudu I. stupně podání, jímž se odvolatel vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení. Vnitřní spor mezi společníky o obchodním vedení společnosti nelze přenášet do roviny rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda veřejná obchodní společnost bude či nebude vykonávat funkci insolvenčního správce. Třeba zdůraznit, že výkon funkce insolvenčního správce není podnikáním ani na ně není právní nárok a že insolvenční soud je povinen v každém okamžiku insolvenčního řízení sledovat, zda insolvenční správce (včetně veřejné obchodní společnosti) splňuje podmínky pro výkon funkce či nikoliv (srov. § 31 odst. 3 a 4 IZ).

Podle § 207 odst. 1 o.s.ř. vzdát se odvolání je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí.

Z uvedeného je zřejmé, že vzdání se odvolání má právní účinky, jen jestliže bylo učiněno v době po vyhlášení rozhodnutí, popř. po vydání rozhodnutí, které soud I. stupně nevyhlašuje; okolnost, kdy bylo doručeno písemné nebo elektronické vyhotovení rozhodnutí, je z pohledu § 207 odst. 1 o.s.ř. bezvýznamné. Vzdání se odvolání může být odvoláno za podmínek uvedených v § 41a odst. 4 o.s.ř. jen tehdy, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně se vzdáním se odvolání. Účinným vzdáním se odvolání zaniká subjektivní legitimace k odvolání toho, kdo se tohoto oprávnění vzdal. Kdyby přesto podal později odvolání, odvolací soud je odmítne podle § 218 písm. b) jako podané osobou k němu neoprávněnou (srov. JUDr. Lubomír Drápal, JUDr. Jaroslav Bureš a kolektiv, Občanský soudní řád II., 1. vydání 2009, C.H.Beck, str. 1660).

Protože vzdání se práva odvolání bylo učiněno po vydání napadeného usnesení (a nebylo odvoláno) a odvolání bylo podáno až posléze, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. b) o.s.ř. a podané odvolání odmítl, neboť odvolateli zanikla subjektivní legitimace k jeho podání.

Pokud jde o odvolací výhrady, odkazuje Vrchní soud v Praze odvolatele pro stručnost na své usnesení ze dne 21. června 2013, č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38, jež je veřejnosti přístupné na webových stránkách a v němž vyložil, že funkci insolvenčního správce může vykonávat veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců výlučně jen prostřednictvím svých ohlášených společníků. Pokud v dané věci veřejná obchodní společnost ukončila (na vlastní žádost) činnost insolvenčního správce ke dni 31.8.2013, není již zapsána v seznamu správců ani nemá ohlášeného společníka, jehož prostřednictvím by byla oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce, nebylo by možné jejímu odvolání (pokud by bylo přípustné) stejně vyhovět. V daném případě přitom nejde a ani nemůže jít o kolizi zájmů (§ 21 odst. 4 o.s.ř.) mezi společnicí a odvolatelem, neboť ten funkci insolvenčního správce s ohledem na závěry plynoucí ze shora zmíněného rozhodnutí vykonávat nemůže.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 11. listopadu 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová