1 VSPH 1726/2014-B-43
MSPH 76 INS 15984/2012 1 VSPH 1726/2014-B-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka KEY INVESTMENTS, a.s., sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66, IČO 25748611, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Jiřího Švihly, sídlem České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 32, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2014, č.j. MSPH 76 INS 15984/2012-B-37,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2014, č.j. MSPH 76 INS 15984/2012-B-37, se m ě n í jen tak, že výše pořádkové pokuty činí 1.000,-Kč, jinak se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze uložil insolvenčnímu správci JUDr. Jiřímu Švihlovi (dále též správce) pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 10.8.2012 (A-10) zjistil úpadek dlužníka, že usnesením ze dne 11.9.2012 (B-5) ustanovil do funkce správce JUDr. Jiřího Švihlu a že usnesením ze dne 22.10.2012 (B-16) rozhodl o řešení úpadku dlužníka konkursem. Soud I. stupně vyšel z toho, že mu správce předložil zprávu o stavu řízení naposledy dne 28.3.2014, a to až po jeho výzvě (B-33), přičemž předložená zpráva obsahuje pouze sdělení, že se neudálo nic, o čem by byl správce nucen informovat, že předchozí zpráva č. 6 ze dne 12.12.2013 je obsahově shodná se zprávou č. 7 a že naposledy informoval správce soud o své činnosti zprávou ze dne 16.9.2013. Soud I. stupně konstatoval, že zprávy č. 6 a č. 7 nepovažuje za dostatečné a že správce nepředložil řádný soupis majetkové podstaty. Z toho dovodil, že správce neplní zákonné povinnosti, a proto mu uložil pořádkovou pokutu a upozornil ho na možnost zproštění jeho funkce.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu pořádkovou pokutu neuloží. Uvedl, že zákon nestanoví obsah zprávy o činnosti dle § 36 odst. 2 IZ a že jeho zprávy jsou dostatečné, když odkazují na předchozí zprávy, pokud se v mezidobí nic nestalo. Poukazoval na to, že v letech

2013 až 2014 podal celkem 7 takových zpráv a nadto pak 2 sdělení o tom, že nenastala žádná změna, a že z předchozích zpráv plyne, že soudně vymáhá jednu pohledávku a vyčkává výsledku nalézacího řízení o ní. Uvedl, že soupis majetkové podstaty předložil již dne 15.10.2012 a že na výzvu soudu, aby předložil aktuální soupis, reagoval sdělením, že se soupis nezměnil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je zčásti opodstatněno.

Podle § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato je smyslem uložení pořádkové pokuty výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění správce funkce dle § 32 IZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud zjistil z insolvenčního spisu tyto rozhodné skutečnosti: -usnesením ze dne 11.9.2012 (B-5) byl JUDr. Jiří Švihla ustanoven správcem; -podáním ze dne 4.10.2012 (B-7) předložil správce seznam přihlášených pohledávek a zápis z jednání s dlužníkem ze dne 25.9.2012; -podáním 10.10.2012 (B-10) předložil správce zprávu o své činnosti č.1, zprávu o hospodářské činnosti dlužníka, soupis majetkové podstaty, kterou tvoří jen 10 pohledávek dlužníka, a doklad o svém pojištění a o registraci k DPH; -podáním ze dne 10.1.2013 (B-21) předložil správce zprávu o své činnosti č. 2; -podáním ze dne 17.4.2013 (B-22) předložil správce zprávu o své činnosti č. 3; -podáním ze dne 26.7.2013 (B-24) předložil správce zprávu o své činnosti č. 4; -podáním ze dne 12.8.2013 (B-25) vstoupilo do řízení Městské státní zastupitelství v Praze; -usnesením ze dne 23.8.2013 (B-27) uložil soud I. stupně správci povinnost, aby podal dílčí zprávu o své činnosti, informoval soud o výsledcích svých šetření týkajících se neúčinných úkonů úpadce, sdělil, jakým způsobem hodlá realizovat majetkovou podstatu popř. aby soudu rovnou předložil příslušné návrhy, vyčíslil své dosavadní hotové výdaje a náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty vzniklé po rozhodnutí o úpadku a předložil souhlas věřitelského orgánu s těmito výdaji a náklady a aby písemnou zprávu o aktuálním stavu insolvenčního řízení předložil též zástupci věřitelů; -podáním ze dne 16.9.2013 (B-28) předložil správce mimořádnou zprávu o své činnosti;

-usnesením ze dne 8.11.2013 (B-29) uložil soud I. stupně správci povinnost, aby předložil aktuální soupis majetkové podstaty; -podáním ze dne 12.11.2013 (B-30) sděluje správce soudu, že není třeba zpracovávat aktualizovaný soupis, neboť jeho stav zůstal nezměněn; -podáním ze dne 5.12.2013 (B-31) předložil správce soudu aktualizovaný soupis majetkové podstaty, který tvoří jen 8 pohledávek; -podáním ze dne 12.12.2013 (B-32) předložil správce zprávu o své činnosti č. 6, kterou tvoří toliko sdělení, že se od mimořádné zprávy (B-28) nic nezměnilo; -usnesením ze dne 26.3.2014 (B-33) uložil soud I. stupně správci povinnost, aby předložil podrobnou zprávu o své činnosti, ve které uvede zejména informace o stavu vymáhaných pohledávek a informace o průběhu zpeněžování majetku a aby sdělil návrh na další postup v řízení; -podáním ze dne 28.3.2014 (B-34) předložil správce zprávu o své činnosti č. 7, kterou tvoří toliko sdělení, že se neudálo nic, o čem by bylo třeba účastníky informovat; -podáním ze dne 8.7.2014 (B-35) předložil správce zprávu o své činnosti č. 8, kterou tvoří opět toliko sdělení, že se neudálo nic, o čem by bylo třeba účastníky informovat, a že očekává nařízení soudních jednání v incidenčních sporech; -za této situace uložil soud I. stupně správci pořádkovou pokutu napadeným usnesením ze dne 31.7.2014 (B-37); -usnesením ze dne 31.7.2014 (B-36) urgoval soud I. stupně splnění povinnosti uložené mu dřívějším usnesením (B-33), uložil mu povinnost zaslat řádný soupis majetkové podstaty s náležitostmi dle § 217 a násl. IZ a podat zprávu o stavu řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 56 Cm 44/2012; -podáním ze dne 13.8.2014 (B-38) splnil správce všechny povinnosti uložené mu dříve soudem I. stupně.

Ze shora učiněných zjištění odvolacího soudu je patrné, že soud I. stupně nepochybil, když správci uložil pořádkovou pokutu za jeho dosavadní výkon funkce správce, neboť nelze tolerovat předkládání bezobsažných a jen formálních zpráv o jeho činnosti a neplnění povinností uložených mu soudem. Jinými slovy řečeno, podmínky pro uložení pořádkové pokuty tedy splněny byly.

Odlišně od soudu I. stupně však nahlíží odvolací soud na výši pořádkové pokuty, když pro rozhodnutí o odvolání je podstatné, že správce dodatečně splnil povinnosti uložené mu soudem I. stupně, a to podáním ze dne 13.8.2014 (B-38), čímž pořádková pokuta v zásadě splnila svůj donucovací účel. Odvolací soud proto přihlédl k tomu, že soudem I. stupně vytčené nedostatky v činnosti správce byly odstraněny, že dosavadní činnost správce neměla protentokrát zásadního vlivu na průběh insolvenčního řízení a že šlo o první pořádkovou pokutu, jež byla správci v daném řízení uložena.

Proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil jen co do výše pořádkové pokuty, jinak jej jako věcně správné potvrdil podle § 219 o.s.ř.

Odvolací soud předpokládá, že se správce napříště vyvaruje neplnění povinností uložených mu soudem I. stupně, bude řádně a včas předkládat smysluplné zprávy o své činnosti a neuchýlí se jen k holému konstatování, že se nestalo nic, o čem by bylo třeba referovat, a že svým aktivním přístupem bude usilovat o co nejrychlejší průběh insolvenčního řízení a nebude jen pasivně vyčkávat na výsledky soudních sporů, neboť pohledávky úpadce lze realizovat (zpeněžit) i jiným způsobem, než jejich (zdlouhavým) vymožením, totiž jejich úplatným postoupením; to však předpokládá iniciativnější přístup ze strany správce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. září 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková