1 VSPH 1726/2012-P23-14
MSPH 94 INS 805/2012 1 VSPH 1726/2012-P23-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníka: PMV SERVIS, s.r.o., sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, IČO 24714011, o odvolání věřitele: ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, sídlem Křížová 25, Praha 5, adresa pro doručování: A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice, IČO 00006963, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 805/2012-P23-7 ze dne 26. listopadu 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 805/2012-P23-7 ze dne 26. listopadu 2012 se v bodu I. a III. výroku potvrzuje ve správném znění bodu výroku I. tak, že soud bere na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitelem pohledávky P23/3 ve výši 1.461,-Kč a P23/4 ve výši 2.438,-Kč.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 94 INS 805/2012-P23-7 ze dne 26. listopadu 2012 v bodu I. výroku částečně zastavil řízení ve věci pohledávky věřitele ČR-Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen věřitel) označené jako pohledávka P23/3 ve výši 1.461,-Kč a pohledávka P23/4 ve výši 2.438,-Kč. V bodu II. výroku rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a v bodu III. výroku stanovil, že po právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v rozsahu pohledávky P23/3 ve výši 1.461,-Kč a P23/4 ve výši 2.438,-Kč v insolvenčním řízení končí. Dále stanovil, že nadále má věřitel za dlužníkem evidované a přihlášené pohledávky P23/1 ve výši 1.572.228,-Kč, P23/2 ve výši 16.775,-Kč, P23/3 ve výši 1.284.849,-Kč a P23/4 ve výši 702.445,-Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že věřitel vzal postupně zpět své přihlášky pohledávky č. P23/3 a P23/4 podáními ze dne 28.6.2012 v rozsahu 16.952,-Kč a 18.578,-Kč a podáním ze dne 19.9.2012 v rozsahu 35.327,-Kč a 42.290,-Kč. Dále vzal věřitel tyto pohledávky částečně zpět podáním ze dne 27.9.2012 u pohledávky P23/3 v rozsahu 1.461,-Kč a pohledávky P23/4 v rozsahu 2.438,-Kč. Protože o částečných zpětvzetích pohledávek P23/3 a P23/4 ze dne 1 VSPH 1726/2012

28.6.2012 a 19.9.2012 bylo již soudem rozhodnuto, zastavil soud částečně řízení o těchto pohledávkách v rozsahu zpětvzetí ze dne 27.9.2012 dle § 184 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a stanovil zbývající výši těchto pohledávek P23/3 na 1.284.849,-Kč a P23/4 na 702.445,-Kč.

Proti tomuto usnesení se proti bodu I. a III. výroku věřitel včas odvolal, přičemž namítal, že v podání ze dne 7.9.2012 vzal částečně zpět svoji pohledávku P23/3 o dalších 83.938,-Kč a pohledávku P23/4 o dalších 94.690,-Kč. Do insolvenčního řízení dlužníka tedy věřiteli zůstává přihlášená pohledávka P23/3 v aktuální výši 1.200.911,-Kč a P23/4 ve výši 607.755,-Kč. Protože soud I. stupně k tomuto zpětvzetí ze 7.9.2012 nepřihlédl, věřitel navrhoval, aby odvolací soud jeho rozhodnutí změnil tak, že se řízení ve věci pohledávek P23/3 ve výši 1.202.372,-Kč a P23/4 ve výši 610.193,-Kč zastaví ve výši 1.461,-Kč, resp. 2.438,-Kč a stanoví se výše pohledávek věřitele na 1.200.911,-Kč (P23/3) a 607.755,-Kč (P23/4).

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 184 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitel do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil čtyři pohledávky v celkové výši 3.693.343,-Kč. Dalším podáním ze dne 28.6.2012 vzal přihlášku pohledávky P23/3 zpět v rozsahu 16.952,-Kč a přihlášku pohledávky P23/4 v rozsahu 18.578,-Kč, podáním ze dne 19.9.2012 v rozsahu 35.327,-Kč (P23/3) a 42.290,-Kč (P23/4) a podáním ze dne 27.9.2012 v rozsahu 1.461,-Kč (P23/4) a 2.438,-Kč (P23/4). K těmto podáním věřitele soud I. stupně při svém rozhodování o částečném zastavení (o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí přihlášky věřitele) řízení přihlédl, rozhodl o nich a z nich také vycházel při výpočtu aktuální částky přihlášených pohledávek P23/3 a P23/4 věřitele. Z tvrzení věřitele a z jím předložené kopie podání ze dne 7.9.2012 však dále vyplývá, že dne 7.9.2012 vzal věřitel částečně zpět svoji pohledávku P23/3 o dalších 83.938,-Kč a pohledávku P23/4 o dalších 94.690,-Kč. Jak vyplývá ze shora uvedeného, toto posledně zmíněné podání není v elektronickém rejstříku ISIR evidováno, není v napadeném usnesení nijak zohledněno a soud I. stupně o něm tudíž dosud nerozhodoval.

Z těchto skutečností je zřejmé, že napadeným usnesením soud I. stupně v bodu I. výroku zastavil částečně řízení (vzal na vědomí) pouze pro zpětvzetí pohledávek P23/3 a P 23/4 učiněné podáním ze dne 27.9.2012 a stanovil celkovou výši přihlášených pohledávek věřitele na základě zpětvzetí přihlášek pohledávek z podání věřitele ze dne 28.6.2012, 19.9.2012 a 27.9.2012. Z toho ovšem plyne, že výpočet soudu je správný, neboť o dalším částečném zpětvzetí přihlášky věřitele ze dne 7.9.2012 (které dosud není evidováno v elektronickém rejstříku) soud dosud 1 VSPH 1726/2012 nerozhodoval. Protože není vyloučeno, aby soud i o tomto částečném zpětvzetí věřitele ze dne 7.9.2012 rozhodl dodatečně, jakmile bude do elektronického rejstříku vloženo, není rozhodnutí soudu vadné.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř., jako věcně správné v bodu I. a III. potvrdil, když pouze změnil formulaci obou výroků tak, aby odpovídaly znění § 184 IZ.

Ve svém dalším postupu soud I. stupně při dalším posuzování aktuální výše pohledávky a při svém dalším rozhodování o pohledávkách věřitele vezme v úvahu i podání věřitele ze dne 7.9.2012 (které bude třeba do elektronického rejstříku vložit), jímž vzal v další části svou pohledávku č. P23/3 a P23/4 zpět.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 24. ledna 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová