1 VSPH 1725/2016-A-19
MSPH 78 INS 9559/2016 1 VSPH 1725/2016-A-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Jaromír anonymizovano , anonymizovano , IČO 27133711, bytem Sokolovská 14/324, Praha 9, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 78 INS 9559/2016-A-12 ze dne 10. srpna 2016,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 78 INS 9559/2016-A-12 ze dne 10. srpna 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením z 10. 8. 2016 uložil dlužníkovi zaplatit zálohu 20.000 Kč na náklady insolvenčního řízení do 5 dnů od právní moci rozhodnutí na účet soudu. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že dne 22. 4. 2016 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Dlužník uvedl, že celková výše jeho závazků činí 1.846.416 Kč a je nemajetný. Jeho jediný příjem je příjem z podnikání, který dosahoval v roce 2015 před odvedením sociálního a zdravotního pojištění průměrně 19.255 Kč za měsíc. Ohledně příjmů za rok 2016 pak dlužník na výzvu soudu z 3. 5. 2016 zaslal fakturu na částku 55.000 Kč a tvrdil náklady ve výši 10.483 Kč. Po dalších dvou výzvách soudu ze dne 3. 6. 2016 a 13. 7. 2016 doložil dlužník dále další dvě faktury na částky 55.000 Kč a 65.000 Kč a příjmové doklady ke všem třem fakturám. Ani doložením těchto dokumentů však neprokázal dlužník příjem, který by byl dostačující pro splacení 30 % jeho nezajištěných pohledávek v průběhu následujících 5 let a zároveň nedoložil žádné další příjmy, ze kterých by byl schopen tuto částku hradit. Soud proto dovodil, že není jisté, zda úpadek dlužníka bude moci být řešen oddlužením. V případě konkursu pak odměna správce činí minimálně 45.000 Kč. S ohledem na to soud postupoval podle § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) a uložil dlužníkovi povinnost zaplatit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Argumentoval tím, že již v insolvenčním návrhu uvedl, že případný rozdíl mezi jím dosahovanými příjmy a potřebnou částkou ke splnění podmínek oddlužení uhradí jeho matka Dana Hájková. V příloze k odvolání pak přikládá prohlášení, ve kterém se Dana Hájková zavazuje dlužníkovi uhradit 1.200 Kč měsíčně v případě schválení oddlužení. Dále isir.justi ce.cz dlužník opakuje, že je zcela nemajetný a řešení jeho úpadku formou konkursu by proto nepřineslo věřitelům žádné uspokojení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníka důvodným.

Podle § 108 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 392 odst. 3 insolvenčního zákona mohou třetí osoby za účelem splnění oddlužení dlužníkovi poskytnout dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky. V takovém případě připojí dlužník ke svému návrhu na povolení oddlužení darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu; podpisy těchto osob na smlouvách musí být úředně ověřeny.

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dlužníkův jediný příjem pochází z podnikání. S přihlédnutím k nezabavitelné částce vypočtené dle příslušných právních předpisů, která musí být dlužníkovi ponechána, k dlužníkem uvedenému průměrnému měsíčnímu příjmu za rok 2016 a případné povinnosti dlužníka plnit měsíční zálohu na náklady insolvenčního řízení a odměnu s výdaji insolvenčního správce 900 Kč (dle § 3 písm. c/ a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., resp. s 21 % DPH 1.089 Kč) by na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů zbyla částka 8.655 Kč měsíčně. Za 5 let trvání účinků schváleného oddlužení by tedy byl dlužník schopen uhradit pouze 519.300 Kč, tj. 28 % svých závazků. Do zabavitelné částky přitom nemohl být započten příjem 1.200 Kč měsíčně od Dany Hájkové, neboť jednostranný příslib této částky neobsahoval povinné náležitosti, které musí obsahovat smlouva o důchodu či smlouva darovací, a to včetně úředně ověřeného podpisu.

Soud prvního stupně proto správně posoudíl podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, když není na jisto postaveno, jakým způsobem bude úpadek dlužníka řešen a nelze proto rozhodnout dle § 108 odst. 1 věta třetí insolvenčního zákona bez zbytečného odkladu o úpadku dlužníka a povolení jeho oddlužení.

Odvolací soud se ztotožnil i s výší uložené zálohy. Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty. Nemožnost této úhrady ve významné části z majetkové podstaty je zřejmá-dlužník uvedl, že je zcela nemajetný.

V případě řešení úpadku dlužníka konkursem přitom činí odměna insolvenčního správce vždy minimálně 45.000 Kč (§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb.) a v souladu s § 2a uvedené vyhlášky náleží insolvenčnímu správci odměna 1.000 Kč za každou přezkoumanou přihlášku. Dále se insolvenčnímu správci též nahrazují jeho hotové výdaje (§ 7 vyhlášky). Vzhledem k tomu, že dlužník nedisponuje dostatečnými likvidními prostředky, z nichž by bylo možno náklady insolvenčního správce hradit, je uložení povinnosti zaplatit zálohu ve výši 20.000 Kč namístě.

Z uvedeného vyplývá, že soud prvního stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, a odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. října 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík