1 VSPH 1716/2012-P124-10
KSCB 28 INS 13362/2011 1 VSPH 1716/2012-P124-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka Bytové družstvo Tábor, IČO 26022443, sídlem Tábor, Herlošova 2925, o odvolání věřitele č. 125 Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo, IČO 25307835, sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, zast. JUDr. Petrem Moravcem, advokátem, sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1375/19, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. října 2012, č.j. KSCB 28 INS 13362/2011-P124-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. října 2012, č.j. KSCB 28 INS 13362/2011-P124-3, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích v insolvenčním řízení dlužníka Bytové družstvo Tábor (dále jen dlužník) rozhodl, že přihláška P124 věřitele č. 125 Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo (dále jen odvolatel) ve výši 2.000.000 Kč se odmítá (bod I. výroku) a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 2.8.2012 (A-81), jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3.8.2012, rozhodl o zjištění úpadku dlužníka. Současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30.9.2012 u Krajského soudu v Českých Budějovicích na předepsaném formuláři. Přitom věřitele dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučil, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Odvolatel podal přihlášku na poštu dne 27.9.2012, avšak chybně ji adresoval Krajskému soudu v Brně, jemuž došla dne 1.10.2012 a který ji dne 2.10.2012 obratem zaslal Krajskému soudu v Českých Budějovicích, kam došla dne 3.10.2012, tedy po uplynutí přihlašovací lhůty. Protože poslední den lhůty k podání přihlášek připadl na neděli 30.9.2012, posunul se její konec na nejbližší následující pracovní den, tj. na pondělí 1.10.2012. Jelikož dne 1.10.2012 došla přihláška Krajskému soudu v Brně, který však není insolvenčním soudem dlužníka, nebyla dodržena přihlašovací lhůta, a to ani přesto, že Krajský soud v Brně podal přihlášku na poštu dne 2.10.2012. Proto soud I. stupně postupoval podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku rozhodnutí shora.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška neodmítá a ukončení jeho účasti se zrušuje. Především namítal, že napadené usnesení nebylo řádně doručeno jeho zástupci, když mu bylo doručeno do datové schránky, kterou užívá jeho zástupce jako insolvenční správce, a nikoliv do datové schránky, kterou užívá jeho zástupce jako advokát. Namítal, že nelze připustit, aby jeho zástupce byl povinen přijímat úřední dokumenty do datové schránky i v záležitostech, jež s jeho povoláním nijak nesouvisejí. Pokud soud doručil napadené usnesení advokátovi, jenž je současně insolvenčním správcem do datové schránky insolvenčního správce, nebylo dle jeho mínění řádně doručeno. Vysvětloval, že jen omylem jeho asistentky byla přihláška nesprávně adresována Krajskému soudu v Brně, jenž však 1.10.2012-tedy poslední den lhůty-rozhodl o odevzdání přihlášky insolvenčnímu soudu. Tento den došlo dle odvolatele též k odevzdání zásilky orgánu, který má povinnost je doručit. Z toho dovozoval, že přihláška byla podána včas.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že v dlužníkově insolvenčním řízení Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud, před nímž insolvenční řízení probíhá, tedy jako insolvenční soud dle § 2 písm. b) IZ, usnesením ze dne 2.8.2012, jež bylo dne 3.8.2012 zveřejněno v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužníka a stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) lhůtu k podání přihlášek, jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do daného insolvenčního řízení. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ.

Procesněprávní lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku počala ve smyslu § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. běžet dne následujícího po zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, kdy dle § 89 odst. 1 IZ nabylo účinků, a její poslední den připadající na neděli 30.9.2012 se přesunul ve smyslu § 57 o.s.ř. na nejbližší následující pracovní den, tedy na pondělí 1.10.2012.

Ze spisu plyne, že odvolatel přihlášku své pohledávky za dlužníkem určenou ke sp.zn. KSCB 28 INS 13362/2011 podal dne 27.9.2012 na poštu k přepravě a adresoval ji Krajskému soudu v Brně, jemuž došla dne 1.10.2012, tedy poslední den přihlašovací lhůty. Podle právních závěrů vyjádřených v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2012, sp.zn. 29 NSČR 3/2012 a publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 84/2012, s nimiž se odvolací soud ztotožňuje, přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že Krajský soud v Brně přípisem ze dne 1.10.2012, zn. Spr 1494/2012 podal přihlášku poště k přepravě dne 2.10.2012-tedy po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek-a adresoval ji Krajskému soudu v Českých Budějovicích, jemuž postoupená přihláška došla dne 3.10.2012. Podal-li odvolatel svoji přihlášku nepříslušnému Krajskému soudu v Brně, je zjevné, že se při tomto úkonu dopustil pochybení, jehož následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze nijak přičítat ani insolvenčnímu soudu ani Krajskému soudu v Brně, jenž vadně podanou přihlášku dle § 173 odst. 4 IZ insolvenčnímu soudu postoupil hned druhého dne (2.10.2012), ale zavinil ho svým nesprávným postupem výlučně odvolatel sám.

Závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky odvolatele je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že odvolatelova přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Protože tedy ohledně odvolatelovy přihlášky nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tudíž byly dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ, odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Pokud jde o odvolatelovy výhrady ohledně doručování napadeného usnesení zástupci odvolatele do nesprávné datové schránky, nejsou pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení jakkoliv významné; svoji váhu by mohly mít jedině v případě posuzování event. opožděnosti podaného odvolání, o což v této věci vůbec nešlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 11. prosince 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová