1 VSPH 1715/2012-A-13
KSPL 54 INS 16597/2012 1 VSPH 1715/2012-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení navrhovatelů-dlužníků Františka anonymizovano , anonymizovano , a Heleny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Sušice, Palackého 255, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. listopadu 2012, č.j. KSPL 54 INS 16597/2012-A-8, KSPL 54 INS 16599/2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. listopadu 2012, č.j. KSPL 54 INS 16597/2012-A-8, KSPL 54 INS 16599/2012, se m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá povinnost zaplatit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením uložil Krajský soud v Plzni dlužníkům-manželům Františkovi anonymizovano (dále též dlužník) a Heleně anonymizovano (dále též dlužnice) povinnost uhradit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do 10 dnů ode dne jeho právní moci.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 10.7.2012 byla zahájena dvě insolvenční řízení ohledně obou dlužníků na základě jejich insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení a že usnesením ze dne 19.11.2012 (A-7) tato řízení spojil ke společnému projednání. Protože z obsahu (spojeného) spisu vyplynulo, že dlužníci by mohli splňovat podmínky pro povolení oddlužení, jevilo se soudu I. stupně logickým stanovit výši zálohy v relaci na předpokládanou výši nároků insolvenčního správce tak, aby v prvotní fázi řízení (po zjištění úpadku) nechyběly finanční prostředky k jejich úhradě. Proto uložil dlužníkům povinnost uhradit zálohu právě ve výši 5.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby odvolací soud požadovanou zálohu snížil nebo prominul, neboť ji nemají z čeho uhradit, aniž by tím ohrozili výživu svých 4 nezletilých dětí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům: Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ), podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (podle § 3 písm. b) vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), je odvolací soud přesvědčen o tom, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení je zásadně vždy zapotřebí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že v návrzích uvedené závazky pocházejí zejména ze spotřebitelských úvěrů. Soud dále zjistil, že dlužníci (manželé) pečují o 4 nezletilé děti a mají splatné závazky vůči 21 věřitelům v celkové výši 1.047.667,-Kč. Dlužníci mají měsíční příjem ve výši 22.107,-Kč (z toho dlužník ve výši 20.607,-Kč a dlužnice ve výši 1.500,-Kč) a dle smluv o důchodu ze dne 28.6.2012 se jim zavázali přispívat na oddlužení Václav Šindelář a Helena Šindelářová každý částkou 3.000,-Kč a Daniel Ježek částkou 4.000,-Kč.

Podle § 395 odst. 1 písm. a) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Podle § 398 odst. 3 IZ při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 o.s.ř.). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním předpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších předpokladů) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek za dobu 5 let.

Odvolací soud proto ve shodě se soudem I. stupně dospěl k závěru, že je tu odůvodněný předpoklad, že úpadek dlužníků bude možno s ohledem na očekávané příjmy z důchodových smluv řešit oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Na rozdíl od soudu I. stupně je odvolací soud přesvědčen o tom, že se zřetelem na rozsah insolvenčního řízení pro jeho prvotní fázi pro dobu překlenutí nedostatku finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku postačí záloha ve výši 2.000,-Kč s tím, že v další fázi insolvenčního řízení budou náklady insolvenčního správce hrazeny již z měsíčních splátek.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. prosince 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva