1 VSPH 1714/2017-3-15
č. j. KSLB 32 INS 23047/2016 1 VSPH 1714/2017-3-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. ]iřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Plynární 2761/26, 466 01 Jablonec nad Nisou, o odvolání insolvenčního správce: JUDr. JiřířfVoda, LL.M., sídlem Sokolovská 85/104, 186 00 Praha 8, proti usnesení Krajského soudu v Usti nad Labem, pobočky v Liberci č. j KSLB 82 INS 23047/2016-B-10 ze dne 22. srpna 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č. j. KSLH 82 INS 23047/2016-B-10 ze dne 22. srpna 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č. j. KSLB 82 INS 23047/2016 13-10 ze dne 22. 8. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Jany anonymizovano (dále jen dlužnice) schválil konečnou zprávu JUDr. Jiřího 1Vody, LL.M. (dále jen správce) ze dne 5. 6. 2017 (bod I. vyroku) a určil odměnu správce včetně daně z přidané hodnoty ve výši 54.450 Kč a náhradu hotovych výdajů ve výši 1.098,68 Kč s tím, že odměna a náhrada hotových výdajů budou uhrazeny ze státního rozpočtu (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu správce dne 29. 6. 201? předložil konečnou zprávu spolu s vyúčtováním své odměny a hotových vydajů, jež soud dne 4. 7. 2017 zveřejnil v insolvenčním rejstříku; vyhláška o zveřejnění konečné zprávy byla zveřejněna dne 19. 7. 2017. Proti konečné zprávě nebyly podány žádné námitky a soud ji schválil, nebot ji shledal věcně správnou. Pokud jde o odměnu správce, určil ji soud podle ust. Š 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) ve výši 54.450 Kč, nebot) správce nezpeněžil žádny majetek, a tudíž mu náleží toliko odměna za přezkum 25 přihlášek pohledávek, nejméně však 45.000 Kč + daň z přidané hodnoty. Hotové vydaje schválil ve výši 1.098,68 Kč (výpis z centrálního depozitáře ve vyšší 621,94 Kč, poštovné ve vyší 113,74 Kč a hovorné ve výši 363 Kč). Protože v majetkové podstatě nejsou finanční prostředky na úhradu odměny a náhrady hotových výdajů správce, budou v plné vyši uhrazeny ze státního rozpočtu.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a přiznal mu odměnu ve vyší 45.000 Kč + daň z přidané hodnoty (tj. 54.450 Kč) za odměnu za přezkum 25 přihlášek pohledávek ve vyší 25.000 Kč + daň z přidané hodnoty; celkem tedy odměnu ve výši 84.700 Kč. V odvolání

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

POKI'HČDWTÉHÍ 2 KSLB 82 INS 23047/2016 soudu vytkl, že při stanovení výše odměny postupoval nesprávně podle poslední věty ust. Š 2a vyhlášky.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 38 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Jemli insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není li ji, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Způsob určeni odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6).

Pokud je způsobem řešení úpadku dlužníka konkurs, činí podle ust. 5 1 odst. 1 a odst. 5 vyhlášky odměnu insolvenčního správce součet odměny vypočtené podle odstavce 2 a odstavce 3 (jedná se o odměnu určenou zvýtěžku zpeněžení předmětu zajištění určeného k vydání zajištěným věřitelům a z výtěžku zpeněžení určeného krozdělení mezi nezajištěné věřitele pozn. odvolacího soudu), a pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený kvydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce, odměna činí nejméně 45.000 Kč. Pokud je způsobem řešení úpadku dlužníka konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci podle ust. Š 2a vyhlášky dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1.000 Kč, nejvýše však 1000000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení úpadku dlužníka konkurs anedošlo li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45.000 Kč.

Podle ust. $ 1 odst. 4 vyhlášky se pro účely této vyhlášky rozumí výtěžkem. zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné věřitele výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že úpadek dlužnice byl v dané věci řešen konkursem, přičemž správce v něm přezkoumal 25 přihlášek pohledávek věřitelů a nezpeněžil žádný majetek. Skutečnost, že v konkursu nic nezpeněžil, zohledňuje vyhláška tím, že v takovém případě náleží insolvenčnímu správci pouze jedna složka odměny za přezkoumání přihlášených pohledávek, avšak nejméně ve výši 45.000 Kč. V daném případě tedy správci podle ust. 5 2a vyhlášky náleží

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

9. odměna ve výši 45.000 Kč zvýšená o daň z přidané hodnoty, jejímž je plátcem, tj. 54.450 Kč. Protože v majetkové podstatě nejsou finanční prostředky na úhradu odměny správce, bude v plné výši uhrazena ze státního rozpočtu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správce důvodným a podle ust. Š 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 15. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopísem potvrzuje Tereza ls'íulštrunková. Č/í/ÍÁÁŽ/