1 VSPH 1714/2015-A-35
KSCB 41 INS 20424/2015 1 VSPH 1714/2015-A-35

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: INTER BUILDING, a.s., IČO: 27902374, sídlem Na Bělidle 830/2, Praha 5, zahájené na návrh dlužníka a věřitelů a) CBFIN, s.r.o., sídlem Mělnická 109, Pakoměřice, b) Petry Prknové, bytem U Skládky 1471/9, Praha 9, zast. advokátkou Mgr. Michalou Souhradovou, sídlem Národní 340/21, Praha 1, a c) Pavlem Provázkem, bytem Bruslařská 1185, Praha 10, zast. advokátkou Mgr. Šárkou Polanskou, sídlem Plzeňská 4, Praha 5, o odvolání věřitele a) a dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 41 INS 20424/2015-A-10 ze dne 18. srpna 2015

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 41 INS 20424/2015-A-10 ze dne 18. srpna 2015 se p o t v r z u j e .

II. Odvolání dlužníka se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 41 INS 20424/2015-A-10 ze dne 18.8.2015 vyslovil svoji nepříslušnost (bod I. výroku), dále rozhodl o tom, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena Městskému soudu v Praze (bod II. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že má dlužník sídlo v obvodu Městského soudu v Praze, proto s odkazem na § 84, § 85 odst. 3, § 85 a § 105 odst. 1 o.s.ř. vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci.

Proti tomuto usnesení se odvolal věřitel CBFIN, s.r.o. (dále jen odvolatel) a INTER BUILDING, a.s. (dále jen dlužník). Odvolatel požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval především tím, že skutečným sídlem dlužníka jsou České Budějovice, protože v době, kdy mu vedl účetnictví, všechny schůzky probíhaly právě v Českých Budějovicích a zde má dlužník svoje skutečné sídlo.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ustanovení § 7 odst. 2 insolvenčního zákona pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech (insolvenčního soudu), platí ustanovení občanského soudního řádu. Ten v § 11 odst. 1 stanoví, že se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech rozhodují jako soudy prvního stupně krajské soudy, a proto pro určení místní příslušnosti insolvenčního soudu, jež se dle § 84 o.s.ř. řídí obecným soudem účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak, jsou významná především ustanovení § 85 a § 85a téhož zákona. Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka. Podle § 85 odst. 3 o.s.ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo. Místní příslušnost soud zkoumá před tím, než začne jednat o věci samé (§ 105 odst. 1 o.s.ř.).

Z obsahu spisu plyne, že ke dni 11.8.2010, kdy bylo dané insolvenční řízení k insolvenčnímu návrhu dlužníka u Krajského soudu v Českých Budějovicích zahájeno, měl podle obchodního rejstříku dlužník sídlo na adrese Na Bělidle 830/52, Praha 5. Tuto skutečnost odvolatel ani v odvolání nezpochybňoval. Obecným soudem dlužníka je proto podle ust. § 85 odst. 3 o.s.ř. Obvodní soud pro Prahu 5, jenž je v obvodu Městského soudu v Praze. Krajský soud v Českých Budějovicích proto rozhodl správně, jestliže podle § 105 odst. 2 o.s.ř., ještě před tím, než začal jednat o věci samé, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Dlužník podáním ze dne 18.8.2015 (A-11) se výslovně vzdal práva na odvolání proti tomuto usnesení, z tohoto důvodu v souladu s ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. není oprávněn proti tomuto usnesení odvolání podat. Odvolací soud proto odvolání dlužníka podle ust. § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. ledna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková