1 VSPH 1713/2015-P23-11
KSUL 77 INS 7436/2014 1 VSPH 1713/2015-P23-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníků Jiřího Pelouška a Romany Pelouškové, oba bytem Zahradní 629, 439 42, Postoloprty o odvolání věřitele Secapital S.á.R.L., sídlem Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653 Luxembourg-Velkovévodství lucemburské, zast. advokátem JUDr. Jiřím Šmídem, sídlem Československé armády 954/7, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 7436/2014-P23-2 ze dne 10. srpna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS

7436/2014-P23-2 ze dne 10. srpna 2015, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 77 INS 7436/2014-P23-2 ze dne 10. 8. 2015 v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky Secapital S.á.R.L. (dále věřitel) ve výši 142.811,36 Kč a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že na přezkumném jednání dne 5. 11. 2014 byla pohledávka věřitele ve výši 142.811,36 Kč popřena insolvenčním správcem v plné výši z důvodu promlčení. Písemné vyrozumění insolvenčního správce v souladu s ust. § 197 odst. 1 insolvenčního zákona o popření pohledávky bylo doručeno věřiteli dne 3. 7. 2015. Žaloba na určení popřené pohledávky ve stanovené lhůtě podána nebyla, proto soud rozhodl o odmítnutí pohledávky a o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. isir.justi ce.cz

Argumentoval zejména tím, že ze strany insolvenčního správce došlo k nesprávnému postupu, protože přihlášená pohledávka nebyla promlčena. Správce měl proto věřitele vyzvat, aby svoji přihlášku doplnil o listiny prokazující, že přihlášená pohledávka není promlčena a teprve potom ji předložit na přezkumné jednání. V přihlášce byla rovněž nepřesně uvedena ulice, na které věřitel v Lucemburku sídlí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 185 insolvenčního zákona, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Věřitel byl o popření své pohledávky informován vyrozuměním správce ze dne 9. 11. 2014, které mu bylo řádně doručeno, což věřitel nerozporoval. Žalobu na určení popřené pohledávky však nepodal. Ze shora uvedených důvodů má odvolací soud za to, že soud prvního stupně postupoval správně, když přihlášku pohledávky věřitele, který nepodal včas určovací žalobu, odmítl. Pokud se týká námitek věřitele, že ho soud prvního stupně měl vyzvat k opravě přihlášky tak, aby doložil listiny prokazující, že přihlášená pohledávka není promlčena, odvolací soud konstatuje, že věřitel byl podle ust. § 177 insolvenčního zákona povinen připojit všechny listiny, kterých se přihláška dovolává a proto byl povinen bez výzvy insolvenčního správce doložit i listiny dokazující, že přihlášená pohledávka není promlčena.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání věřitele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labe, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 17. května 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík