1 VSPH 1706/2017
č. j. KSUL 43 INS 4584/2011 1 VSPH 1706 /2017 B 119

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy jUDr. ]iřího Karety a soudců ][?Dr. Františka Kučery a ]UDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice: INSTALPRIM, s.r.o., ICO 27950760, Sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 02 Děčín, 0 odvolání Mgr. Jana Zachariáše, Sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, proti usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem č. j KSUL 43 INS 4584/2011-Bm113 ze dne 7. září 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. i. KSUL 43 INS 4584/2011-B 113 ze dne 7. září 2017 se mění jen tak, že výše pořádkové pokuty činí 5.000 Kč.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č. j. KSUL 43 INS 4584/2011 13-113 ze dne 7. 9. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek INSTALPRIM, S. r. 0. (dále jen dlužníce) uložil zástupci insolvenční správkyně lng. Vladimíry ]echové Vápeníkové Mgr. janu Zachariášovi (dále jen zástupce) pořádkovou pokutu ve výši 10.000 Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 13. 1. 2017 (č. d. B-109) uložil zástupci, aby mu bez zbytečného odkladu Sdělil, zda se za daných podmínek může ujmout plného výkonu funkce zástupce insolvenčního správce; usnesení bylo zástupci doručeno dne 17. 1. 2017. Protože zástupce na výzvu nereagoval, vyzval ho opětovně usnesením ze dne 27. 7. 2017 (č. d. B 111), aby mu do 15 dnů od doručení výzvy sdělil, zda se může ujmout plného výkonu funkce zástupce insolvenčního správce. Výzva byla zástupci doručena dne 28. 7. 2017. Podáním ze dne 9. 8. 2017 oznámil zástupce soudu, že se cítí v dané věci podjatý. Vzhledem k tomu, že od uložení povinnosti zástupci do jeho vyjádření uplynulo více než šest měsíců, uložil mu soud pořádkovou pokutu ve výši 10.000 Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se zástupce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu pořádkovou pokutu neuloží. V odvolání uvedl, že poté, co mu bylo uloženo, aby bez zbytečného odkladu soudu sdělil, zda se může ujmout plného výkonu funkce zástupce insolvenčního správce, začal zjišťovat informace o předmětném insolvenčním řízení. Zprávu o průběhu insolvenčního řízení obdržel od insolvenční správkyně dne 10. 4. 2017 a následně zvažoval další postup s ohledem na skutečnosti uvedené ve zprávě ze dne 9. 8. 2017. Poté, co dne 27. 7. 2017 obdržel výzvu soudu kvyjádření, reagoval v určené lhůtě a doručil soudu zprávu ze dne 9. 8. 2017, v níž dospěl k závěru, že se uvedené funkce ujmout nemůže. Má tedy za to, že své povinnosti včas splnil a v žádném případě neztížil postup řízení. Uložení pořádkové pokuty tak není dle jeho názoru v daném případě namístě.

Shodu S prvopísem potvrzuje Jana Vlasáková.

10.

J:; *

1 VSPH 170672017

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. $ 33 insolvenčního zákona může insolvenční soud, je li to účelné, ustanovit insolvenčnímu správci zástupce pro případ, že by ze závažných důvodů nemohl přechodně svou funkci vykonávat. Pro zástupce insolvenčního správce platí $ 29 až 31 přiměřeně.

Podle ust. $ 81 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč.

Smysl uložení pořádkové pokuty spočívá ve výchovném působení na toho, komu je ukládána S cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí osoby, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu kinsolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu ust. $ 36 insolvenčního zákona, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle ust. 0 11 insolvenčního zákona. Uložení pořádkové pokuty přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce dle ust. $ 32 insolvenčního zákona. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že zástupce byl do funkce ustanoven usnesením ze dne 13. 1. 2017. V bodě lV. výroku tohoto usnesení soud zástupci uložil, aby mu bez zbytečného odkladu Sdělil, zda se za daných podmínek může ujmout plného výkonu funkce zástupce insolvenčního správce. Usnesením ze dne 27. 7. 2017 soud opětovně vyzval zástupce, jenž byl do té doby nečinný, ke splnění této povinnosti. Podáním ze dne 9. 8. 2017 zástupce soudu sdělil, že se v minulosti dostal do soudního sporu s insolvenční správkyní Ing. ]echovou Vápeníkovou, v němž ho osočila z podjatosti. Rovněž se aktuálně věnuje pouze agendě oddlužení, v níž je plně vytížen, a nikoli agendě konkursní. Z těchto důvodů požádal soud, aby určil insolvenční správkyni jiného zástupce.

Odvolací soud je s ohledem na výše uvedené toho názoru, že zástupce tím, že byl po svém ustanovení do funkce téměř sedm měsíců zcela nečinný, hrubě porušil své povinnosti a způsobil zbytečné průtahy vinsolvenčním řízení. Nic mu přitom nebránilo v tom, aby neprodleně po ustanovení do funkce soudu Sdělil, že je pracovně vytížen a cítí se být v dané věci podjatý. Dlužno dodat, že odvolací soud nepovažuje zástupcem uvedené důvody, proč se nemůže ujmout výkonu funkce, za relevantní a znemožňující mu řádný výkon funkce zástupce insolvenčního správce.

Odlišně od soudu prvního stupně nazírá odvolací soud toliko na výši uložené pořádkové pokuty.

Odvolacímu soudu se S přihlédnutím k rozsahu a závažnosti porušení povinnosti jeví přiměřenou pořádková pokuta ve výši 5.000 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

11.

7:1'"Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání zástupce částečně důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 220 odst. 1 ve spojení S ust. Š 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil jen co do výše pořádkové pokuty.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 24. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

;