1 VSPH 1702/2013-A-14
KSPL 29 INS 22739/2013 1 VSPH 1702/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice: Pavlína anonymizovano , anonymizovano , bytem Plánská 2031, 347 01 Tachov, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 22739/2013-A-9, ze dne 28. srpna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 22739/2013-A-9, ze dne 28. srpna 2013, se mění tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl insolvenční návrh Pavlíny anonymizovano (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení doručený mu dne 16.8.2013 neobsahoval všechny náležitosti stanovené v § 103 insolvenčního zákona (dále jen IZ), když v něm nebyly uvedeny všechny skutečnosti osvědčující úpadek dlužnice. Protože dlužnice dostatečně nevylíčila okolnosti svého úpadku, postupoval soud I. stupně podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala, neboť měla za to, že její návrh byl projednatelný. Zejména poukázala na skutečnost, že údaje o svých věřitelích a jejich pohledávkách uvedla vyčerpávajícím způsobem jak v návrhu, tak i v příloze svého návrhu, seznamu závazků, jenž k návrhu připojila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodně pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem či jeho věřitelem tak, že kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) musí být insolvenční navrhovatel a dlužník (není-li sám insolvenčním navrhovatelem) označeni způsobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba označena jménem, příjmením a bydlištěm /sídlem/, u podnikatele též identifikačním číslem, a právnická osoba označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem). Dále musí být v insolvenčním návrhu uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh musí být rovněž opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží (§ 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. (výzva k odstranění vad podání) se nepoužije.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaném na předepsaném formuláři (A-1). V jeho kolonce č. 6 určené pro podání insolvenčního návrhu dlužnice toliko uvedla, že se tímto návrhem domáhá rozhodnutí o svém úpadku, a co do popisu rozhodujících skutečností, jež její úpadek osvědčují, uvedla, že má více věřitelů s pohledávkami déle jak 30 dnů po jejich splatnosti, že zastavila platby převážné většiny svých závazků, že je není schopna splácet řádně a včas a že má zájem dle svých možností situaci řešit oddlužením. Proto žádala o zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Z kolonky č. 18 návrhu a z připojených seznamů majetku a závazků (A-3) vyplývá, že dlužnice má 11 věřitelů s nezajištěnými pohledávkami v celkové výši 663.013,08 Kč (např. Správa majetku a údržby Tachov, s.r.o, IČO 25216899, sídlem Sokolovská 691, Tachov se závazkem ve výši 17.537,42 Kč splatným částečně již od 31.5.2013, dále Česká televize, IČO 00027383, sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4-Podolí ve výši 2.611,62 Kč splatným od října 2012 nebo RWE Energie, a.s., IČO 49903209, sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem ve výši 2.177,59 Kč a 22.087,28 Kč splatné od 10.7.2013). Dále z návrhu (kolonka č. 6 a 18) vyplývá, že splátky u dalších věřitelů dlužnice zaplatila naposledy v červenci 2013 a jejich další výplatu zastavila (např. u Smart Capital, a.s., IČO 26865297, sídlem Hněvotínská 241/52, Olomouc u závazku ve výši 30.187,65 Kč splatným od 31.7.2013, Cetelem ČR, a.s., IČO 25085689, sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5 u závazku ve výši 8.488,37 Kč splatným od 31.7.2013 a dalších), její majetek tvoří běžné zařízení domácnosti oceněné dlužnicí na 9.700,-Kč. Seznamy dlužnice opatřila prohlášením o jejich správnosti a úplnosti.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužnice ve svém návrhu, jímž zahájila insolvenční řízení, a v jeho povinných přílohách uvedla konkrétní skutečnosti o svých celkových majetkových poměrech (o svém majetku), o splatnosti svých dluhů (která vyplývá ze seznamu závazků, kde je vyjádřena konkrétním datem splatnosti jednotlivých závazků), uvedla závazky, u nichž zastavila platby, a označila nepochybně i své věřitele. Dlužnice tak v insolvenčním návrhu a k němu připojených seznamech majetku a závazků vylíčila skutečnosti, jež její tvrzený úpadek dle § 3 odst. 1 IZ osvědčují. Okolnost, že tyto údaje nebyly beze zbytku uvedeny v kolonce č. 6 určené pro podání insolvenčního návrhu, ale též v připojených seznamech majetku a závazků (které jsou povinnou přílohou insolvenčního návrhu), nezpůsobuje dle názoru odvolacího soudu neprojednatelnost (projevující se absencí rozhodných skutečností osvědčujících úpadek dlužnice) jejího insolvenčního návrhu. Pokud se jedná o pochybnost soudu I. stupně o osvědčení neschopnosti dlužnice plnit své závazky vyjádřenou v odůvodnění napadeného usnesení, pak odvolací soud připomíná, že domněnka úpadku dlužnice dle § 3 odst. 2 písm. b) IZ je naplněna tvrzením a dokládáním závazků dlužnice splatných déle než 90 dnů v jejím insolvenčním návrhu a označením závazků (v daném případě všech), u kterých dlužnice pozastavila provádění úhrad, je naplněna domněnka její neschopnosti závazky plnit dle § 3 odst. 2 písm. a) IZ.

Závěr soudu o vadách insolvenčního návrhu, pro něž není možno v řízení pokračovat, proto odvolací soud nesdílí. Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

Pouče ní: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 20. listopadu 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová