1 VSPH 1700/2016-B-28
KSHK 45 INS 34922/2013 1 VSPH 1700/2016-B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice: Silvie Peterková, nar. 5. ledna 1980, bytem Náchod, Masarykovo nám. 40, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 34922/2013-B-18/celk. 2 ze dne 10. srpna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 34922/2013-

B-18 ze dne 10. srpna 2016 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zrušil oddlužení dlužnice schválené usnesením č.j. KSHK 45 INS 34922/2013-B-7 ze dne 28.8.2014, v bodě II. výroku na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod II. výroku), přičemž konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 11.2.2014 (č.d. A-8) byl zjištěn úpadek dlužnice, bylo povoleno jeho řešení oddlužením a usnesením ze dne 28.8.2014 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Mzda dlužnice činila 4.000,-Kč, měla vyživovací povinnost vůči nezletilému synovi a pro účely oddlužení se zavázala hradit částku 3.000,-Kč, ze které bude insolvenční správce posílat na výživné 900,-Kč. Celková výše závazků činila isir.justi ce.cz

74.631,95 Kč. Podle sdělení insolvenčního správce dlužnice od června 2015 neposílala žádné finanční prostředky, se správcem nekomunikovala. Dne 21.9.2015 soud dlužnici vyzval k předložení dokladů o příjmech a upozornil ji na povinnost plnit splátkový kalendář. Dne 1.12.2015 správce navrhl zrušení oddlužení, protože dlužnice byla nekontaktní a finanční prostředky neposílala. Na výživném dlužnice dlužila 9.000,-Kč, na odměně správce dlužila 10.890,-Kč, věřitelům uhradila asi 3 % pohledávek. Na výzvu soudu dlužnice nereagovala.

Soud s ohledem na dlouhodobé neplnění splátkového kalendáře i s přihlédnutím k její nekontaktnosti dospěl k závěru o lehkomyslném přístupu dlužnice a že nebude možno splnit podstatnou část splátkového kalendáře, a proto oddlužení podle § 418 odst. 1 IZ zrušil a na majetek dlužnice prohlásil nepatrný konkurs.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že se v zákonech nevyzná, že řádně splácela do doby, než přišla o práci i bydlení, že s bývalým manželem byla dohodnutá, že jakmile bude mít finanční prostředky, bude platit výživné, rodina jí nepomohla. Tvrdila, že správce kontaktovala, ale bezúspěšně, a že mu zasílala výživné, byť ne celou částku. Dlužnice byla nemocná, má dohodnutou práci. Žádala, aby jí bylo umožněno splácet.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Z obsahu zprávy insolvenčního správce ze dne 24.8.2015 plyne, že dlužnice ukončila zaměstnání u ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě, přes výzvy správce nezaslala novou smlouvu, od června 2015 neposkytla žádné plnění na oddlužení, správce ji marně vyzýval k zajištění plnění, od poloviny července se správcem dlužnice nekomunikovala, vznikly nedoplatky na odměně správce a výživném.

Ve zprávě ze dne 1.12.2015 insolvenční správce uvedl, že dlužnice je nekontaktní, nebyly plněny povinnosti podle schváleného oddlužení, vznikaly nedoplatky na výživném a na odměně správce a v posledních 6 měsících nebylo věřitelům ničeho plněno. Celkem dlužnice uhradila věřitelům 2.376,-Kč, tedy 3,18 %.

Přípisem soudu I. stupně ze dne 21.9.2015 byla dlužnice upozorněna na neplnění povinností a byla vyzvána ke zjednání nápravy. Současně byla upozorněna, že soud může schválené oddlužení zrušit a rozhodnout o řešení úpadku konkursem.

Z protokolu z jednání pře soudem I. stupně ze dne 22.3.2016 plyne, že se dlužnice k jednání nedostavila. V průběhu přezkumného jednání bylo konstatováno, že se do řízení přihlásili 4 věřitelé, celková výše závazků činila 74.631,95 Kč, mzda dlužnice činila kolem 4.000,-Kč měsíčně, dlužnice měla vyživovací povinnost vůči nezletilému synovi, na účet majetkové podstaty se zavázala měsíčně poskytovat 3.000,-Kč, ze které se bude synovi posílat částka 900,-Kč. Dlužnice dlužila na výživném 9.000,-Kč, na odměně dlužila 10.890,-Kč., za posledních 10 měsíců nebylo věřitelům ničeho uhrazeno.

Na jednání konané u odvolacího osudu dne 6.10.2016 se dlužnice nedostavila. Insolvenční správce uvedl, že od vydání napadeného rozhodnutí dlužnice ničeho nezaplatila.

Odvolací soud na základě shora uvedených skutečností dospěl k závěru, že v době rozhodování odvolacího soudu o napadeném usnesení nebyly dány předpoklady pro další trvání oddlužení. Dlužnice neplnila podstatnou část splátkového kalendáře po dobu delší jednoho roku, neprokázala, že by měla v době rozhodování odvolacího soudu pracovní poměr, který by dával předpoklad, že v plnění splátkového kalendáře bude moci být řádně pokračováno, nebylo zřejmé, zda se snažila o zapravení nově vzniklého dluhu na výživném. Lehkomyslný přístup dlužnice lze dovodit z jejího postoje k nařízeným jednáním před soudem I. stupně i před odvolacím soudem, kdy se na jednání bez omluvy nedostavila, ani nereagovala na přípis soudu I. stupně ze dne 21.9.2015 o nutnosti řádně plnit splátkový kalendář.

Odvolací soud má za to, že neschopnost dlužnice plnit schválené oddlužení nemá jen přechodný charakter, když nebylo plněno po dobu delší jednoho roku a ani v době rozhodování odvolacího soudu dlužnice neprokázala efektivní snahu současnou situaci změnit k lepšímu.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení v bodech I. a II. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 6. října 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková