1 VSPH 170/2011-B-16
KSHK 40 INS 10946/2010 1 VSPH 170/2011-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hradci Králové-Slezské Předměstí, Severní 756/16, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Kamila Podroužka, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 10946/2010-B-9 ze dne 11. ledna 2011

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením uložil insolvenčnímu správci povinnost dodržet pokyny zajištěného věřitele i co do pokynu, kdo vyhotoví znalecký posudek a kdo provede veřejnou dražbu.

Proti tomuto usnesení se insolvenční správce včas odvolal. Namítal, že soud svůj právní názor ve věci nijak neodůvodnil, odkázal jen na znění § 293 insolvenčního zákona (dále též IZ), jež ale nedopadá na otázku ocenění předmětu zajištění a konkrétního postupu zpeněžení a určení osoby dražebníka. Správce dovozoval, že právo uvedené v § 293 IZ se vyčerpává zvolením způsobu zpeněžení předmětu zajištění a dále smí zajištěný věřitel udělovat jen pokyny ve smyslu § 230 odst. 2 IZ, které se týkají každodenního provozu předmětu zajištění či jeho údržby. Argumentoval i tím, že dle § 219 IZ jen správce smí ocenit majetek dlužníka, bez ohledu na zajištění. Z výše uvedených důvodů navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a určil, že insolvenční správce nemá povinnost dodržet pokyny zajištěného věřitele k určení, kdo vyhotoví znalecký posudek a kdo provede dražbu.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se nejprve zabýval tím, zda je možno proti napadenému usnesení brojit odvoláním, a dospěl k závěru, že nikoliv.

Insolvenční soud podle prvého odstavce § 11 IZ při výkonu dohlédací činnosti rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. Podle druhého odstavce je insolvenční soud oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru. -2-KSHK 40 INS 10946/2010

Odvolací soud nemá pochyby o tom, že mezi pokyny, jež v rámci dohledu ve smyslu výše citovaného zákonného ustanovení insolvenční soud závazně správci ukládá, zcela jistě náleží i povinnosti vymezené v napadeném usnesení ze dne 11. ledna 2011.

Protože v žádném ze svých ustanovení insolvenční zákon stran dané problematiky nepřipouští výjimku, jež by prolamovala zásadu plynoucí z § 91, dle kterého není proti rozhodnutím učiněným v rámci dohlédací činnosti odvolání přípustné, postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c/ o.s.ř. a odvolání insolvenčního správce odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14. dubna 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová