1 VSPH 1699/2013-B-32
KSHK 42 INS 15519/2012 1 VSPH 1699/2013-B-32

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Luďka Runštuka, r. č. 820426/3078, IČO 72886552, bytem Dubinská 1, 500 09 Hradec Králové-Svinary, zast. JUDr. Michalem Marčišinem, advokátem, se sídlem Gočárova 1013, 500 02 Hradec Králové, o odvolání Edl a partneři, v.o.s., sídlem Hradec Králové-Věkoše, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. září 2013, č.j. KSHK 42 INS 15519/2012-B-22,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 6.9.2013, č.j. KSHK 42 INS 15519/2012-B-22, odvolal z funkce insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. (dále jen odvolatel), ustanovil novou insolvenční správkyni Mgr. Ing. Petru Hýskovou a odvolateli uložil povinnost předat funkci nové správkyni.

Podáním ze dne 23.9.2013 (B-23) doručeným soudu I. stupně dne 24.9.2013, jež za odvolatele učinil jeho společník Dr. oec. Michal Edl, MBA (dále jen společník), se odvolatel proti tomuto usnesení odvolal z důvodů v něm uvedených.

Podáním ze dne 30.9.2013 (B-25) doručeným soudu I. stupně téhož dne, jež za odvolatele učinila jeho druhá společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková (dále jen společnice), vzal odvolatel své odvolání zpět.

Ve vyjádření ze dne 9.10.2013 (B-27) požádal společník odvolatele odvolací soud, aby nepřihlížel k podání společnice, jímž vzala zpět odvolání insolvenčního správce proti napadenému usnesení. Tvrdil, že toto zpětvzetí odvolání je neúčinné, neboť zájmy společnice jsou dle jeho mínění v rozporu se zájmy odvolatele, a dovozoval z toho, že společnice je proto ze zákona vyloučena z možnosti činit za odvolatele jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Namítal, že odvolatel má jen dva společníky, kteří jsou současně jeho statutárním orgánem, a že jedinou oprávněnou osobou k podání odvolání proti napadenému usnesení je proto jeho společník, a nikoliv jeho společnice.

Odvolací soud odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť odvolání vzal insolvenční správce v průběhu odvolacího řízení zpět. Vycházel přitom z názoru, že společnice odvolatele byla oprávněna (§ 21 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.) činit za něho vůči soudu I. stupně podání, jímž vzala zpět odvolání proti napadenému usnesení. Vnitřní spor mezi společníky o obchodním vedení společnosti nelze přenášet do roviny rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda veřejná obchodní společnost bude či nebude vykonávat funkci insolvenčního správce. Třeba zdůraznit, že výkon funkce insolvenčního správce není podnikáním ani na ně není právní nárok a že insolvenční soud je povinen v každém okamžiku insolvenčního řízení sledovat, zda insolvenční správce (včetně veřejné obchodní společnosti) splňuje podmínky pro výkon funkce či nikoliv (srov. § 31 odst. 3 a 4 IZ).

Pokud jde o výhrady společníka obsažené v jeho vyjádření, odkazuje Vrchní soud v Praze odvolatele pro stručnost na své usnesení ze dne 21.6.2013, č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38, jež je veřejnosti přístupné na webových stránkách a v němž vyložil, že funkci insolvenčního správce může vykonávat veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců výlučně jen prostřednictvím svých ohlášených společníků. Pokud v dané věci veřejná obchodní společnost ukončila (na vlastní žádost) činnost insolvenčního správce ke dni 31.8.2013, není již zapsána v seznamu správců ani nemá ohlášeného společníka, jehož prostřednictvím by byla oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce, nebylo by možné jejímu odvolání (pokud by nebylo vzato zpět) stejně vyhovět. V daném případě přitom nejde a ani nemůže jít o kolizi zájmů (§ 21 odst. 4 o.s.ř.) mezi společnicí a odvolatelem, neboť ten funkci insolvenčního správce s ohledem na závěry plynoucí ze shora zmíněného rozhodnutí vykonávat nemůže.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 13. listopadu 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová