1 VSPH 1694/2017-13-30


č. j KSPI I 70 INS 6570/2017 1 VSPH 1694 / 2017-13-30

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedý JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučerý a JUDr. Jiřího Karetý v insolvenční věci dlužnice: Bc. Jana anonymizovano , anonymizovano , býtem Na Výsluní 3231, Mělník, zastoupená advokátkou Mgr. Janou I lrdličkovou, sídlem Muchova 225 / 9, Praha 6, o odvolání odvolaného insolvenčního správce Administrace insolvenci CITY TOWER, v. o. s., IČO 29414373, sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/213, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. J KSPH 70 INS 6570/2017 B 8 ze dne 6. září 2017 takto: Odvolání se odmítá. Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č. J KSPH 70 INS 6570/2017-13 8 ze dne 6. 9. 2017 v bodě I. výroku potvrdil usnesení schůze věřitelů z téhož dne, kterým byl odvolán z funkce insolvenční správce Administrace insolvenci CITY TOWER, v. o. s. (dále také odvolaný správce) a do funkce byl ustanoven nový insolvenční správce Záveská a spol., v. o. 5. (dále také nový správce), v bodě ll. výroku uložil odvolanému správci ve lhůtě dvaceti dnů od doručení tohoto usnesení předložit soudu zprávu o dosavadní činnosti s vyúčtováním odměny a hotových výdajů a předat bezodkladně veškeré dokladý týkající se insolvenčního řízení novému insolvenčnímu správci a v bodě III. výroku soud prvního stupně uložil novému správci, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení oznámil soudu, kdo z Jejich společníků bude jejich Jménem vvkonávat funkci insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení se odvolaný správce včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil. K otázce přípustnosti odvolání poukázal na usnesení Vrchního soudu v Praze č. J KSPI I 69 INS 30110/2015, 2 TJSPI I 517/2016 13 15 ze dne 16.3.2016 a Vrchního soudu v Olomouci č. j KSBR 44 INS 21114/2015, 3 VSOL 198/2017 B 30 ze dne 24. 4. 2017. Dále argumentoval tím, že na schůzi věřitelů konající se dne 6. 9. 201?' ke změně insolvenčního správce nedošlo, nebot? schůze věřitelů o tom nerozhodla. Uvedl, že schůze věřitelů se zúčastnili tři přihlášení věřitelé, a to věřitel č. 1, č. 11 a č, 15, přičemž celkový počet věřitelů Je patnáct. Podle novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. a účinné od 1. 7. 2017 pak Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, takk odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce může dojít jen, Jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, Jejichž pohledávky počítané podle Výše zároveň činí nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek. Na schůzi věřitelů však pro odvolání z funkce insolvenčního správce a volbu nového insolvenčního správce hlasovali pouze tři věřitelé.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

Pumncuvnui z. noi 11 iu ll'H-J uoru; LUL!

1 VSPH 1694 / 2017

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolaný správce osobou oprávněnou podat proti napadenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. ll. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182 / 2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabýtí účinnosti tohoto zákona se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinký úkonů, které v insolvenčním řízení nastalý přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Při výkladu tohoto přechodného ustanovení odvolací soud vychází z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/96 ze dne 4.2.1997, uveřejněný pod č. 63/1997 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu) a Nejvyššího soudu České republiky (např. důvody rozsudku NeJVýššího soudu sp. zn. 29 Odo 908/2003 že dne 30. 9. 2005, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006) v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost) To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahý vzniklé podle zrušené právní normý řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabýtím účinnosti nové právní normý, právní nároký, které z těchto vztahů vzniklý, Jakož i Výkonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem bý totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedý princip ochraný minulých právních skutečnosti, zejména právních konání.

Odvolací soud proto při projednání a rozhodnutí o odvolání odvolaného správce proti usnesení soudu prvního stupně postupoval podle insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále Jen insolvenční zákon).

Podle ust. Š 29 insolvenčního zákona, na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce, a že ustanovuji nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat (odstavec 1). Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud;. nepotvrdí je pouze tehdý, nesplňuje li insolvenční správce podmínky uvedené vust. $ 21 až 24 a $ 25 odst. 3; Š 54 odst. 1 se nepoužije (odstavec 2). Rozhodnutí podle odstavce 2 výdá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jesdiže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; ust. $ 55 odst. 1 platí obdobné (odstavec 3). lnsolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odst. 1 insolvenční soud uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a abý vyúčtoval odměnu, hotové a výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (odstavec 4).

Odvolací soud ze spisu ověřil, že usnesením ze dne 25. 5. 2017 (č, d. rip 15) býl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno jeho řešení oddluženírn. Zároveň býla tímto usnesením ustanovena do funkce insolvenčního správce společnost Administrace insolvenci CITY TOWER, v. o. s. a nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů na den 6. 9. 2017. Schůze věřitelů se pak zúčastnili celkem tři věřitelé z patnácti, a to věřitel č. 1 Martin Šimko, věřitel č. 11 ANAWAK, a. s. a věřitel č_ 13. Ing. Milan Kubálek. Na návrh věřitele č. 11 pak předmětem projednání schůze věřitelů býlo mj také rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce podle ust. S 29

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.





9.

10.

11.

1 VSFH 1694/2017 insolvenčního zákona a ustanovení nového insolvenčního správce, pro tento návrh hlasovali všichni zúčastnění věřitelé, jejichž zjištěné pohledávký tvoří více jak 50 % z celkové částký přihlášených pohledávek ve výši 17.250.752,98 Kč.

Podle odvolacího soudu je v dané věci rozhodné, že usnesení, kterým soud prvního stupně zjistil úpadek dlužnice, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů konající se bezprostředně po skončení přezkumného Jednání (první schůzi věřitelů), bylo vydáno dne 25. 5. 2017, tedý před účinností novelý insolvenčního zákona provedeného zákonem č. 64/2017 Sb., a že programem této schůze soud učinil i rozhodnutí podle ust. $ 29 insolvenčního zákona (bude Ji takovýto návrh podán). Podle shora uvedeného přechodného ustanovení zákona č. 64/2017 Sb. tak zůstal zachován právní účinek tohoto úkonu, tedy svolání schůze věřitelů, Jejimž předmětem jednání býlo rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce. V dané věci proto nebýlo možno postupovat podle novelizovaného znění tohoto ustanovení účinného od 1. 7. 2017, jak namítá odvolaný správce

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud dospěl k závěru, že odvolaný správce není osobou oprávněnou podat proti napadenému usnesení odvolání, přičemž nelze uzavřít, že bý schůze věřitelů nepřijala usnesení o odvolání soudem ustanoveného správce z funkce a ustanovení správce nového (Jak tomu býlo vpřípadě v odvolání citovaných rozhodnutích). Podmínký Výmezené insolvenčním zákonem pro odvolání insolvenčního správce a ustanovení insolvenčního správce nového tedy byly splněny a odvolanému správci proto nesvědčí právo podat odvolání proti napadenému rozhodnutí.

Odvolací soud proto podle ust. Š 218 písm. c) o. s. ř_ odvolání odmítl, nebot směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. Praha 12, ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. ÝÚW