1 VSPH 1691/2014-P144-9
KSPH 68 INS 8069/2014 1 VSPH 1691/2014-P144-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka BRANALDI, s.r.o., IČO 25110659, sídlem Brandýs nad Labem, Brázdimská 2236, o odvolání věřitele č. 141 UNIPRESS, s.r.o., IČO 47282789, sídlem Turnov, Svobodova 1431, zast. JUDr. Františkem Vyskočilem, Ph.D., advokátem, sídlem Praha 1, Voršilská 10, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. července 2014, č.j. KSPH 68 INS 8069/2014-P141-2, P144-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. července 2014, č.j. KSPH 68 INS 8069/2014-P141-2, P144-2, se m ě n í tak, že se přihláška P144-1 ze dne 19. června 2014 věřitele č. 141 UNIPRESS, s.r.o. (dále jen odvolatel) neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka BRANALDI, s.r.o., (dále jen dlužník) rozhodl tak, že se odmítá přihláška věřitele č. 141 UNIPRESS, s.r.o. (dále jen odvolatel) a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 28.4.2014 (A-19) rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 2 měsíců. Přitom věřitele dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučil, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Odvolatel podal svoji přihlášku sice včas dne 19.6.2014, avšak učinil tak u Městského soudu v Praze. Uvedený soud ji pak zaslal soudu insolvenčnímu, jemuž došla až dne 9.7.2014, tedy po lhůtě. Proto soud I. stupně postupoval podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ), opožděnou přihlášku odmítl a odvolateli ukončil jeho účast v řízení.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se jeho přihláška přijímá do insolvenčního řízení. Vysvětloval, že přihlášku podal omylem u Městského soudu v Praze a že dne

25.6.2014, tedy ještě v průběhu přihlašovací lhůty, jež měla skončit dne 30.6.2014, obdržel od soudu oznámení o tom, že jeho přihlášku postupuje příslušnému Krajskému soudu v Praze. Vyjádřil názor, že Městský soud v Praze porušil svoji povinnost neprodleně postoupit jeho přihlášku, pokud Krajskému soudu v Praze došla opožděně až dne 9.7.2014.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 3 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že v insolvenčním řízení Krajský soud v Praze jako soud, před nímž insolvenční řízení probíhá, tedy jako insolvenční soud dle § 2 písm. b) IZ, usnesením ze dne 28.4.2014 (A-19), jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužníka a stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 2 písm. d) IZ) lhůtu 2 měsíců k podání přihlášek, jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do daného insolvenčního řízení. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Poslední den pro včasné podání přihlášek tak připadl na pondělí 30.6.2014.

Ze spisu plyne, že odvolatel přihlášku své pohledávky za dlužníkem určenou ke sp. zn. KSPH 68 INS 8069/2014 podal k poštovní přepravě dne 19.6.2014 a adresoval ji Městskému soudu v Praze (správně mělo být Krajskému soudu v Praze). Podle právních závěrů vyjádřených v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2012, sp.zn. 29 NSČR 3/2012 a publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 84/2012, s nimiž se odvolací soud ztotožňuje, přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že Městský v Praze přípisem ze dne 25.6.2014, č.j. 2 Nc 6744/2013-2 předal, resp. vypravil dne 30.6.2014 přihlášku k doručení svému kurýrovi-tedy ještě poslední den lhůty stanovené k podávání přihlášek-a adresoval ji Krajskému soudu v Praze, jemuž postoupená přihláška došla dne 9.7.2014. Skutkový závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky proto správný není, jestliže soud I. stupně chybně vyšel až z data doručení přihlášky a nikoliv z data, kdy Městský soud v Praze předal přihlášku svému kurýrovi, čímž ji vypravil k doručení.

Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil ve výroku uvedeným způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 1. září 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková