1 VSPH 1681/2017


č. j MSPH 91 INS 16912/2017 1 VSPH 1681/2017 A-19

USNESENÍ

Vrehní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy _jUDr. Františka Kučera-* a soudeů jUDr, jiřího G-oldsteina a JUDr. Jiřího Karet)r v insolvenční věei dlužníka: JUDr. Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO 71345574, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, pobočka Rybářská 225, 373 82 Boršov nad Vltavou zastoupený advokátem Mgr. Karlem Fischerem, sídlem Kaprova 42 / 14, 1 10 00 Praha 1 zahájeném k návrhu navrhovatele: Ossowsky, s. r. 0., 1030 28137078, sídlem Rudolfovská 151/60, 370 01 Ceské Budějovice

0 odvoláni navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSlřl l 91 lNS 16912/2017-3 12 ze dne 8. září 2017, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 16912/2017-A 12 ze dne 8. září 2017 se mění tak, že se insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost neodmitá a že se msolveněnímu navrhovateli neukládá povinnost zaplatit pokutu ve Výši 250.000 Kč.

Odůvodnění: h'lčsrský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě 1. výroku odmítl návrh navrhovatele, v hodě ll. výroku navrhovateli uložil povinnost zaplatit pokutu ve výši 250.000 Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení a v bodě Ill. výroku navrhovateli uložil povinnost zaplatit dlužníku na náhradě nákladů řízení částku 8.228 Kč ve lhůtě do 3 dnů ode dne právní moei usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 1. 9. 2017 podal navrhovatel insolvenční návrh na dlužníka a tvrdil, že měl za dlužníkem jako objednatelem na základě srnlous-jjr o dílo ze dne 12. 5. 2015 pohledávku ve výši 308.810 Kč s příslušenstvím, která byla předmětem dosud pravomocně neukončeného nalézacího řízení před Okresním soudem v Českýeh Budějovieíeh vedeném pod sp. zn. 17 C 79/2016, v rámci kterého dlužník vznesl vůči navrhovateli vzájemný nárok z titulu vadného plnění a náhrady škody ve výši 498.640 Kč. jako dalšího tvrzeného věřitele dlužníka navrhovatel uvedl Michala Pokorného s pohledávkou ve výši 45315 Kč.

Soud poukázal na majetek dlužníka, jehož výše několikanásobně převyšovala pohledávku navrhovatele, poukázal na sp.-ornost tvrzené pohledávkv, eož navrhovatel zamlčel s cílem poškodit dlužníka jako advokáta a insolvenčního správce. Insolvenční návrh navrhovatele měl soud za šikanozní, když si navrhovatel podle soudu musel být vědom skutečnosti, že dlužník vlastnil majetek mnohonásobně převyšující tvrzenou pohledávku. Proto soud dospěl k závěru onedůvodnosti podaného insolvenčního návrhu, který pro zjevnou bezdůvodnost podle

Shodu s pn'opiseni potvrzuje Tereza láulštrunková. z. mai-n tu imo J.DTJLLjÁUl!Š128a odst. 2 písm. c) zákona o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon dále též IZ) odmítl.

5. S ohledem na okolnosti podaného insolvenčního návrhu odkázal soud na Š 128a odst. 3) IZ a uložil insolvenčnímu navrhovateli, ahý za své podání zaplatil pokutu ve výši 250000 Kč, neboť se zřetelem ke všem okolnostem věci, tedy zejména k okolnostem podání insolvenčního návrhu, kdýž pohledávka insolvenčního navrhovatele je sporná, nicotná s ohledem na majetek dlužníka a zároveň k následkům jeho podání a jejich závažnosti, kdýž dlužník je aktivní advokát a zároveň činný jako insolvenční správce, kdýž tento zjevně bezdůvodný návrh ho měl poškodit v jeho práci , přičemž zároveň dovodjl, že tato výše pokutý pro insolvenčního navrhovatele jako právnickou osobu není likvidační.

6. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel včasné odvolání do všech hodů výroku a namítal místní nepříslušnost soudu I. stupně s ohledem na faktické sídlo dlužníka vBoršově nad Vltavou. Zopakoval, že další věřitel dlužníka -Michal Pokorný, byl sice též subdodavatelem insolvenčního navrhovatele, ale určitě práce provedl na základě přímé objednávký dlužníka a odkázal na fakturu vystavenou Michalem Pokorným a na mail ze dne 19. 11. 2015 odeslaný Ing. Karlem Masopustem, jednatelem insolvenčního navrhovatele.

7. Soudu I. stupně navrhovatel vytýkal, že rozhodl na základě jiných skutkových zjištění, než které získal z insolvenčního návrhu a jeho příloh, a to zejména z výjádření dlužníka a dále znaleckých posudků. Zahájené nalézací řízení ve věci zjištění pohledávký navrhovatele za dlužníkem vedeném před Okresním soudem v Českých Budějovicích měl za irelevantní. Navrhovatel nebýl povinen postupovat podle 5 105 IZ. Soud I. stupně si podle navrhovatele mohl ověřit, zda bylo ve věci pohledávký navrhovatele vedeno nalézací řízení.Navrhovatel měl za to, že osvědčil splnění podmínek v souladu s 0 3 odst. 1 a 2 IZ a žádné podstatné skutečnosti nezamlčel. Navrhovatel nemohl v době podání návrhu disponovat informaci o majetkových poměrech dlužníka. Soud 1. stupně neshledal důvodý pro postup podle 0 100a odst. 5 IZ.

9. Výši uložené pokuty měl navrhovatel za nepřiměřenou vzhledem kvýši tvrzené pohledávký navrhovatele a poukázal na likvidační charakter pokuty pro navrhovatele. Současně poukázal na usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 31 INS 25065/2016, vrámci kterého v podobné situaci nebyla pokuta navrhovateli za podání bezdůvodného návrhu uložena.

10. V doplnění odvolání ze dne 17. 10. 2017 sdělil, že dalším věřitelem dlužníka je Ludvík Robl, jemuž dlužník bez uvedení důvodu nevrátil pozastávku ve výši 50.000 Kč.

11. Ze shora uvedených důvodů navrhoval, ahý odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

12. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

73 . Pad/r jl" 1285; Úďíf. ? í Z r'nra/arnčirš radar/9 padnný zdržte/ana a*nra/nančnš rand adnfnnr rar/er! fandy, jen vjannč beadžnadný; n:.ž'ná raně ntprnd/rnč; nejpozdeji? do 7 dna? paní, ra byl rnrn/mntážní ndnrb podán. faremní aan/a nížinná nezdá?/naira a_nžněnn granda-nan n) rnrn/slanění narazit/banan! nalada atamanem" iš/' padat pan/aridnénn, Áer hrne" rr pta nahý zaznam/nan a argentina samara; a) _;kfa a rnrn/nanášet naar/9 pndnný apárnnnč n rni'a/nančnš nnnrbaann! ptž jit/aa padání nada/nár; že nb/nr! painnnarn n/nžrnč nrnpržjbndnržpřrdrnaznn raznadnarn'nr a rnrn/aančřrnn naar/an, s) jana podáním rnrn/arnčnr' nnnrnaanír/ grainů/Maya znanžr'n' rým prda nn near d/nžnáen, neba

Shodit s prvopisem potvrzuje Tereza Kulšrrunková.

M.

15.

16.

J. TUL-ll.. LUUL! HULI al) srí/aan na naka/ad)! šifra/aančiíe'r'na zřízená splatná r paddnrm rara/aančnrífra naar/rn naígyfa HĚĚÍÚÍÉW, zelný rara/'aaanf radar/r pada/, rana a aržrr zaplavena (adrf. 2).

V raz/radami jinný nana rara/nanáší naar/Ě: pra zjaanan nazdařaadnarz, nrařsía ínra/aančnf rand nfaáíf rara/aantžrnnn naarbaaafa/á alfy nana padání zaplatíš/panna nnžnan da aý'řa 5 00.000 Kčra zřítila/am fér náraz aža/narfanr aaa, splněna z area/narazit par./rána" rnraíaenčnrha naar/rn, nai'íadféařnrja/Ja jaar/ana aniz a vana,-firma, 'ějadna'nš rara/aantžráaa naar/aaaaťala pa par/ana naaran a_pňjaadna' nd'nna rnasa nahradí! epžraaanan fěadn naira adrfrann ikan/nn nár/rafty (ac/rl. 3). lnra/aančnz' naarbaaaťrá jit/ras,? rara/nanášet adam ay! praaanaarná admr'fnní pad/a adrraara ?, rnařžr padat na.-aji rara/randí! naar/ř; praxí rfgnarnrz a'frzžnr'eaaí nejdříve pa 6 nrafn'rr'rb ad praanr' znate raz/radnnn' pad/a adrraare ?, jinan; ra é ínranenržnnrn naar/rn napříč/fází Ta nap/an; ryl-a rara/aančnš naar/9 adnn'ifnnr prala, že upa/n r rara/aanonnf nrzí ar/aanar nany/a r/aýana aan/aa na nak/ad); in_raíaančnáfra zřízená (adrf. 4)

Bral-n' držav rasjaaannfa pad/r ji' 1005: aa'rl. ?, rnrn/aančná rand rasaadnnn' padla adrraatv ?, pripadne r zasílat/nan a aďaa/anrípran' nel-ara, dann? zrn/zářilpansja rni'a/aančnr'nrn naarbaaaťa/a :? (il/naladěn (aaln'. 5). Pad/a nrť. jl 143 arfrf. ? a 2 rara/aančnr'řra ita/ewa qarnri'na rara/nanáší! rand rara/nenarazí naar/r, najma-fr ii)/nany adrear-rana rirnraarnaí pržróaaě/ady pra raft/síní raqaadnnírí a armad/en; anra/aančnf aríarb padaný měla/aan zamítne,

_ jar- ran nany/a araažz'črna, že rara/aančnr' nrnnaaaara/ a a/aipan jana cín/iš" ara/aa nad pian d/nsínáea ip/ašnan pan/admina, prž'ržrnf za další ara/rn ra nazpaaažnja araba, na Maran Ígr/a přaaadana naííšfaraí a,: nadané r'ni'a/aantžnžia naarůaaafa/a prafr díazinrkn nana jí,/š čar! a daně 6 nrčrriař před par/ana? ánra/aančnrha naar/rn neba pa zažitými in:-*a/nančnzha zřízená

Ustanovení ' š 128a IZ postihuje situace, kdý spor o úpadek nemá být veden proto, že obsah insolvenčního návrhu, nebo jeho příloh dovoluje očividně (tedý bez dalšího šetření)- uzavřít, že jde o návrh zjevně bezdůvodný. Tak tomu však v posuzovaném případě není. jak je zřejmě z odůvodnění napadeného usnesení, soud založil svůj závěr o zjevné bezdůvodnosti insolvenčního návrhu na tom, že navrhovatel jeho podáním sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka, neboť jeho pohledávka za dlužníkem stejně jako pohledávka dalšího, jím označeného věřitele, je přinejmenším sporná a ve v ztahu k majetkovým poměrům dlužníka marginální. V této souvislošti je však treba poukázat na usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 116/2013 ze dne 18. 12. 2013 uveřejněné pod c. 33/2014 Sbírký soudních rozhodnutí a stanovisek, podle něhož není důvod odmítnout insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost dle ust. Š 128a IZ v případech, kdý se o šikanozní povahu insolvenčního návrhu vede spor mezi insolvenčním navrhovatelem a dlužníkem (např. proto, že se dlužník k insolvenčnímu návrhu vyjádří a tvrzení o tom, že je šikanován, uplatní ještě před uplýnutím sedmidenní lhůtý) a kdý je namístě tvrzení o šikaně ve skutkové rovině osvědčit nebo prokázat. Závěr o šikaně-zní povaze insolvenčního návrhu se však po případném osvědčení nebo prokázání takové obranyr dlužníka může projevit jako důvod zamítnutí insolvenčního návrhu po jeho věcněm projednání.

V daném případě odvolací soud dovodil, že závěr soudu prvního stupně ohledně šikanoznosti insolvenčního návrhu je předčasný. Skutečnost, že dlužník označil pohledávku navrhovatele za neexistující, totiž sama o sobě k závěru o zjevné bezdůvodnosti insolvenčního návrhu ve smv slu ; 128a IZ nepostačuje, a to ani za situace, kdý o vzájemných nárocích účastníků je vedeno sporné, dosud prav omocnč neukončené, řízení před Okresním soudem v Českých Budějovicích Vzhledem k tomu, že důvod podání insolvenčního návrhu je mezi navrhovatelem a dlužníkem sporný, je třeba jej objasnit a věcně projednat. I kdýbý totiž insolvenční soud z důkazů předložených účastníky dovodil, že jsou navrhovatelem tvrzené pohledávky (jeho či dalšího věřitele) sporné (žeje ejich existence není najisto postavena) a že jsou s ohledem na majetkové poměrý dlužníka márginální, nesvědčiio bý to o zjevně bezdůvodnosti insolvenčního návrhu, nýbrž tento závěr bý býl důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu ve smýslu Š 143 IZ. V podstatě totéž lze říci i v situaci, kdy dle soudu pohledávka navrhovatele vůbec neexistuje, pokud takový závěr stojí nikoli toliko na skutečnostech z návrhu plynoucích,

Shodu s piTopisem potvrzuje 'l'ereza Išiulštrunková.

17.

r inc-rn :u. 111.: 1031.12; 1.111!

1 VSPI I 1681/2017 nýbrž na listinách, jimiž bý soud měl provést dokazování, v jehož rámci bý každá ze stran měla mít možnost se k nim vyjádřit.

Na základě těchto zjištění a veden názorý vyjádřenými shora (jež korespondují sustálenou judikaturou Vrchního soudu v Praze viz např. usnesení sp. zn. 2 VSPH 1453/2016, 4 VSPH 744/2015 nebo 3 VSPH 281/2017) shledal odvolací soud odvolání navrhovatele důvodným, ausnesení soudu prvního stupně v bodě 1. a na něm závislém bodě Ill. výroku podle ust. Š 220 odst. 1 občanského soudního řádu ve spojení s ust, Š 167 odst. 2 téhož zákona změnil způsobem ve výroku uvedeným, stejně postupoval i v případě bodu 11. výroku.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského soudu v Praze k Nejtorššírnu soudu CR.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdý býlo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 insolvenčního zákona),

Praha 5. února 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kuištrunková. [Á/ZW