1 VSPH 1680/2014-A-12
MSPH 91 INS 18019/2014 1 VSPH 1680/2014-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka ALFA-CL, s.r.o., IČO 25041592, sídlem Světova 471/10, Praha 8, o odvolání věřitelek a) Ivany Trojanové, bytem Stavební 199, Liberec, b) Ireny Zavadilové, bytem Americká 599/50, Liberec, c) Gabriely Petrusové, bytem Raspenavská 16, Liberec, všichni zast. advokátem Mgr. Davidem Hejzlarem, sídlem 1. máje 97, Liberec, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 18019/2014-A-6 ze dne 22. července 2014

takto:

Odvolání doručené Městskému soudu v Praze dne 11. září 2014 se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 91 INS 18019/2014-A-6 ze dne 22.7.2014 odmítl insolvenční návrh, kterým se Ivana Trojanová, Irena Zavadilová a Gabriela Petrusová (dále věřitelky) domáhaly zjištění úpadku ALFA-CL, s.r.o. (dále dlužník).

Proti tomuto usnesení se věřitelky prostřednictvím svého zástupce odvolaly, a to podáním v elektronické podobě, doručeným na elektronickou poštu soudu prvního stupně dne 11.8.2014. Toto podání bylo doplněno podáním v elektronické podobě doručeným na elektronickou poštu soudu prvního stupně dne 11.9.2014. K obálce tohoto podání byl připojen uznávaný elektronický podpis zástupce věřitelek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a nejdříve se zabýval otázkou, zda odvolání proti napadenému usnesení bylo podáno včas.

Podle § 42 odst. 2 o.s.ř. písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že věřitelky prostřednictvím svého zástupce podaly proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 18019/2014-A-6 ze dne 22.7.2014 odvolání. Toto odvolání ze dne 11.8.2014 bylo doručeno elektronickou poštou na elektronickou podatelnu soudu prvního stupně dne 11.8.2014 pouze běžným mailem a bez uznávaného elektronického podpisu. S ohledem na to, že toto podání nebylo ve lhůtě tří dnů doplněno originálem podání, nelze k němu ve smyslu § 42 odst. 2 o.s.ř. přihlížet.

Podle § 218a o.s.ř. platí, že nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud. Je-li to třeba, provede potřebná šetření buď sám nebo prostřednictvím soudu prvního stupně anebo soudu dožádaného.

Zástupce věřitelek podání ze dne 11.8.2014 doplnil podáním ze dne 11.9.2014, které obsahovalo v souladu s ust. § 205 o.s.ř. všechny náležitosti odvolání. Toto podání bylo provedeno v elektronické podobě, doručeno bylo na elektronickou poštu soudu prvního stupně dne 11.9.2014. K obálce tohoto podání byl připojen uznávaný elektronický podpis zástupce věřitelek.

Vzhledem k tomu, že napadené usnesení bylo zástupci věřitelek doručeno dne 28.7.2014, patnáctidenní lhůta k podání odvolání uplynula dne 15.8.2014, přičemž 16.8.2014 napadené usnesení nabylo právní moci. Je proto zřejmé, že podání ze dne 11.9.2014, jímž bylo doplněno odvolání ze dne 11.8.2014, ke kterému soud nepřihlíží, bylo ve smyslu § 57 o.s.ř. podáno opožděně.

Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 218a o.s.ř. a odvolání doručené soudu prvního stupně dne 11. září 2014 odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 22. října 2014

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová