1 VSPH 1677/2016-A-20
MSPH 98 INS 8881/2016 1 VSPH 1677/2016-A-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Brixova 940/35, 198 00 Praha 9, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 98 INS 8881/2016-A-14 ze dne 22. července 2016,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 98 INS 8881/2016-A-14 ze dne 22. července 2016 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 7. 2016 zastavil insolvenční řízení Miroslava anonymizovano (dále jen dlužník ) s odůvodněním, že k výzvě soudu dlužník neuhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Protože dlužník zálohu nezaplatil, postupoval soud prvního stupně podle § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje. Argumentoval tím, že požadovanou zálohu již uhradil, byť až po vydání usnesení o zastavení řízení, a odpadl proto důvod pro zastavení řízení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a shledal odvolání dlužníka důvodným.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000 Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční isir.justi ce.cz

řízení zastavit; neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením ze dne 20. 4. 2016 byl dlužník vyzván k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč ve lhůtě tří dnů ode dne právní moci usnesení. Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal a Vrchní soud v Praze, jako soud odvolací, napadené usnesení potvrdil usnesením ze dne 26. 5. 2016, které bylo dlužníkovi doručeno do datové schránky dne 13. 6. 2016. Usnesení o povinnosti uhradit zálohu tedy nabylo téhož dne, tj. 13. 6. 2016, právní moci. Jelikož dlužník v určené lhůtě zálohu neuhradil, soud prvního stupně rozhodl tak, jak je uvedeno výše. Dne 11. 8. 2016 však dlužník dodatečně zálohu uhradil.

Protože v době rozhodování odvolacího soudu pominuly skutečnosti, jež vedly k zastavení řízení pro nezaplacení zálohy, odvolací soud napadené usnesení postupem dle § 167 odst. 2 a § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 15. listopadu 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík