1 VSPH 1677/2015-B-192
KSPL 54 INS 30649/2013 1 VSPH 1677/2015-B-192

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště, s. r. o., IČO 2521161, se sídlem Karlovy Vary, Jana Palacha 932/20, za účasti státního zastupitelství, zahájené návrhem dlužníka, o odvolání věřitele č. 24 SACKS INVEST, s. r. o., IČO 24136956, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 54 INS 30649/2013-B-121 ze dne 30. července 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 54 INS 30649/2013-B-121 ze dne

30. července 2015 s e z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením z 30. 7. 2015 zamítl návrh věřitelů 1. BERYLLIA GROUP, s. r. o., IČO 24224863, 2. SNOWBERRY, SE, IČO 24664278, 3. RYBELYAN, s. r. o., IČO 28952961, 4. JAKOPO COMPANY, s. r. o., IČO 24798649, 5. ENERGO-EXPORT SE, IČO 24156205, 6. Tatiana anonymizovano , anonymizovano , 7. Viktoria anonymizovano , anonymizovano , 8. SACKS INVEST, s. r. o., IČO 24136956, 9. STAGNO GROUP, s. r. o., IČO 24155632, 10. AMATRIS, s. r. o., IČO 24206296, 11. Střední škola obchodní, akademie podnikání a managementu, s. r. o., IČO 28741510, na zproštění insolvenčního správce jeho funkce.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že uvedení věřitelé podali návrh na zproštění insolvenčního správce jeho funkce z důvodu, že správce pochybil při výkonu své funkce. Podle uvedených věřitelů správce se zástupcem věřitelů ani s jinými věřiteli nikterak nekomunikuje, nekoordinuje svůj postup, a činí svévolná opatření, dále nereaguje a nebere v úvahu žádosti a vyjádření věřitelů . Soud odkázal na § 32 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení isir.justi ce.cz

(dále jen insolvenčního zákona) a uvedl, že k podání návrhu na zproštění insolvenčního správce jsou oprávněni jen věřitelský orgán a dlužník, samotní věřitelé nikoliv. Návrh na zproštění nebyl podán oprávněnou osobou, proto soud bez dalšího tento návrh zamítl. Mezi navrhujícími věřiteli je i dřívější zástupce věřitelů BERYLLIA GROUP, s. r. o., avšak jeho funkce zástupce věřitelů zanikla usnesením z 1. 6. 2015 č. j. KSPL 54 INS 30649/2013-B-87, které nabylo účinnosti dle § 89 odst. 1 insolvenčního zákona dne 1. 6. 2015.

Soud může rozhodnout o zproštění správce i bez návrhu, proto se soud zabýval tvrzeními věřitelů jako podnětem k tomuto zproštění. Nicméně z obsahu spisu nedovodil, že by se insolvenční správce dopustil takového pochybení, které by zakládalo důvod pro jeho zproštění funkce. Soud proto neshledal opodstatněným ani uvedený podnět věřitelů.

Věřitel č. 24 SACKS INVEST, s. r. o. napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a vyhovět návrhu na zproštění insolvenčního správce, přičemž navrhl ustanovit novým správcem JUDr. Karla Miču, se sídlem v Praze 8, V Holešovičkách 1579/24. Odvolání odůvodnil tím, že insolvenční správce zavřel školní jídelnu, ze které měl dlužník stabilní zisk, dále nedovolil nainstalovat vlastní plynový kotel, čímž mohl dlužník ušetřit peněžní prostředky na elektřině. Správce přerušil stavbu hotelu, z jehož provozování by bylo možné splácet pohledávky věřitelů, a zavřel obchod s obuví.

Krajské státní zastupitelství v Plzni se k odvolání vyjádřilo a navrhlo odvolání odmítnout jako podané neoprávněnou osobou. Odvolatel SACKS INVEST, s. r. o. byl na schůzi věřitelů dne 14. 11. 2014 na č. d. B-21 zvolen náhradníkem zástupce věřitelů a věřitel BERYLLIA GROUP, s. r. o. byl zvolen zástupcem věřitelů. Usnesením soudu z 1. 6. 2015 (č. d. B-87) byl uvedený věřitel odvolán z funkce zástupce věřitelů, avšak toto rozhodnutí nenabylo právní moci, neboť bylo napadeno odvoláním a odvolací věc je vedena u odvolacího soudu pod sp. zn. 4 VSPH 1345/2015. Věřitel SACKS INVEST, s. r. o. je proto dosud jen náhradníkem zástupce věřitelů, a proto nebyl věřitelským orgánem v době podání odvolání. Návrh na č. d. B-119, kterým skupina věřitelů navrhla zproštění insolvenčního správce jeho funkce, není návrhem, který by podal věřitelský orgán.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda věřitel č. 24 SACKS INVEST, s. r. o. byl oprávněn podat odvolání.

Podle § 32 odst. 1 první věty insolvenčního zákona Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Podle odst. 2 první věty Proti rozhodnutí podle odstavce 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odstavce 1.

Podle § 46 odst. 1 insolvenčního zákona Věřitelskými orgány jsou schůze věřitelů a věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů.

Podle § 68 odst. 2 insolvenčního zákona Ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

Podle § 65 odst. 2 druhé věty insolvenčního zákona Zanikne-li funkce člena věřitelského výboru, nastoupí na jeho místo jeho náhradník a doplňující volbou bude určen nový náhradník.

Podle § 89 odst. 1 insolvenčního zákona Není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Jak již uvedlo Krajské státní zastupitelství v Plzni a odpovídá tomu též odůvodnění napadeného usnesení, soud prvního stupně usnesením z 1. 6. 2015 na č. d. B-87, které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, v bodu V. výroku odvolal z funkce zástupce věřitelů společnost BERYLLIA GROUP, s. r. o. Tímto dnem nabylo toto odvolání z funkce účinnosti dle § 89 odst. 1 insolvenčního zákona a nic na tom nemění okolnost, že toto usnesení dosud nenabylo právní moci, neboť proti němu bylo podáno odvolání mj. odvolaným zástupcem věřitelů BERYLLIA GROUP, s. r. o. (odvolací věc je vedena pod sp. zn. 4 VSPH 1345/2015 a dosud o ní nebylo rozhodnuto). V důsledku účinnosti odvolání zástupce věřitelů BERYLLIA GROUP, s. r. o. z jeho funkce se dle § 65 odst. 2 druhé věty a § 68 odst. 2 insolvenčního zákona stal zástupcem věřitelů věřitel SACKS INVEST, s. r. o., který byl do té doby náhradníkem zástupce věřitelů. Tímto náhradníkem byl zvolen na schůzi věřitelů dne 14. 11. 2014 (č. d. B-21) a na téže schůzi byl zvolen věřitel č. 25 BERYLLIA GROUP, s. r. o. zástupcem věřitelů.

Z uvedeného plyne, že od 1. 6. 2015 je věřitel č. 24 SACKS INVEST, s. r. o. zástupcem věřitelů, tudíž v pozici věřitelského orgánu podal odvolání proti předmětnému usnesení z 30. 7. 2015 (č. d. B-121) a jako takový byl dle § 32 odst. 2 insolvenčního zákona oprávněn toto odvolání podat. Nelze proto jeho odvolání odmítnout dle § 218 písm. b) o. s. ř. z důvodu, že by bylo podáno neoprávněnou osobou.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a dospěl k závěru, že je nelze potvrdit ani změnit.

Z výše uvedených závěrů odvolacího soudu též plyne, že návrh skupiny věřitelů ze 7. 5. 2015 (č. d. B-119) nebyl jen podnětem k rozhodnutí soudu prvního stupně o zproštění insolvenčního správce, nýbrž se jednalo o návrh věřitelského orgánu (mezi navrhujícími věřiteli byl i tehdejší zástupce věřitelů BERYLLIA GROUP, s. r. o.). Soud prvního stupně proto neměl zamítat tento návrh jako podaný neoprávněnými osobami, nýbrž měl o tomto návrhu věcně rozhodnout, tj. buď vyhovět, nebo jej zamítnout z důvodu, že nejsou splněny podmínky dle 32 odst. 1 v návaznosti na § 36 insolvenčního zákona, přičemž by tento důvod konkrétně specifikoval.

Soud prvního stupně sice obecně uvedl, že nedošlo k pochybení v činnosti správce, ale nezdůvodnil konkrétně, jak k tomuto závěru dospěl, přičemž v návrhu ze 7. 5. 2015 věřitelé včetně tehdejšího zástupce věřitelů BERYLLIA GROUP, s. r. o., specifikovali důvody svého požadavku. V tomto směru není napadené rozhodnutí přezkoumatelné pro nedostatek důvodů, odvolací soud proto v souladu s § 219a odst. 1 písem. b) o. s. ř. usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, tj. v dané věci k novému rozhodnutí o návrhu zástupce věřitelů na zproštění insolvenčního správce jeho funkce.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 31. května 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. Za správnost vyhotovení: předseda senátu Bc. Jiří Slavík