1 VSPH 1677/2013-P14-7
KSPH 38 INS 13626/2012 1 VSPH 1677/2013-P14-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolín, Okružní 722, o odvolání věřitele č. 13: Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., IČO 41189698, sídlem Praha 9, Českobrodská 1329, zast. Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem, sídlem Brno, Kotlářská 51a, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. září 2013, č.j. KSPH 38 INS 13626/2012-P14-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. září 2013, č.j. KSPH 38 INS 13626/2012-P14-2, se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 13: Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., IČO 41189698 ve výši 100.328,-Kč neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se neukončuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze pod bodem I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 13: Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. (dále též odvolatel) a pod bodem II. výroku konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně toliko uvedl, že odvolatel podáním ze dne 16. září 2013, došlým soudu následujícího dne, přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 100.328,-Kč. Citoval § 173 a 184 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a vysvětlil, že odvolatel přihlásil svou pohledávku opožděně, neboť lhůta k přihlášení stanovená v usnesení o zjištění dlužníkova úpadku ze dne 12. listopadu 2012 marně uplynula 12. prosince 2012.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Především namítal, že soud I. stupně přehlédl, že dlužník po celou dobu trvání insolvenčního řízení nebyl řádně označen ve smyslu § 420 IZ, neboť v insolvenčním rejstříku dosud absentuje jeho identifikační číslo. Přitom předchůdce odvolatele uzavřel s dlužníkem smluvní vztah, z něhož přihlášená pohledávka pochází, jako s podnikatelem, dlužník ve smlouvě své identifikační číslo uvedl, takže při jeho absenci v rejstříku se věřitel při standardním vyhledávání o insolvenčním řízení nedozvěděl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Vrchní soud v Praze při svém rozhodování opakovaně vychází z konstantní judikatury (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 35/2010), dle které má věřitel právo se plně spoléhat na údaje uveřejňované v insolvenčním rejstříku s tím, že tyto jsou správné a úplné. Proto například dovozuje, že lhůta k podání přihlášky pohledávky počne věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníku byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, které je ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 IZ součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti Jestliže takové údaje o dlužníkovi byly (řádně) zveřejněny v systému ISIR až v průběhu insolvenčního řízení, pak věřiteli, který až poté podal přihlášku pohledávky, a učinil tak až po uplynutí přihlašovací lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 písm. d/ IZ), je třeba přiznat lhůtu k podání přihlášky, kterou by k tomu měl k dispozici při řádném běhu věci, tj. lhůtu, která by mu-při současném zveřejnění řádných údajů o dlužníkovi-běžela od zahájení insolvenčního řízení (§ 110 IZ) a končila uplynutím konečné (propadné) lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. Tato celková lhůta se pak počítá ode dne následujícího po zveřejnění řádných údajů o dlužníku v systému ISIR (viz usnesení VS ze dne 3.5.2010, sp. zn. KSUL 77 INS 6087/2009, č.j. 3 VSPH 139/2010-P22-9, popř. usnesení ze dne 28.5.2013, sp. zn. KSCB 26 INS 7087/2010, č.j. 3 VSPH 356/2012-P6-11).

Takto na věc nahlíženo je zjevné, že napadené usnesení nemůže obstát za situace, kdy odvolatelova pohledávka stojí na obchodněprávním vztahu s dlužníkem identifikovaným ve smluvním ujednání též identifikačním číslem, jež ke dni podání přihlášky nebylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm. a) za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil ve výroku uvedeným způsobem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 5. listopadu 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková