1 VSPH 1670/2014-A-18
MSPH 96 INS 9035/2014 1 VSPH 1670/2014-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: Denisa Rudlová, nar. 29. ledna 1991, bytem Praha 5, Starochuchelská 182/14, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 9035/2014-A-13 ze dne 8. srpna 2014,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 9035/2014-A-13 ze dne 8. srpna 2014 se m ě n í tak, že se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužnici neukládá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením uložil dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 1.4.2014 se dlužnice domáhala zjištění svého úpadku a povolení jeho řešení oddlužením. Soud odkázal na § 108 IZ, § 395 odst. 1 písm. b) IZ a na vyhlášku č. 313/2007 Sb., vyložil účel zálohy, zjistil, že dlužnice má příjem z rodičovského příspěvku ve výši 3.800,-Kč měsíčně, dále bude pobírat příjem na základě smluv o důchodu a celkový příjem dlužnice tak bude činit 10.500,-Kč. Dlužnice má vyživovací povinnost vůči jednomu dítěti. Soud dospěl k závěru, že příjmové poměry dlužnice neposkytují předpoklad pro schválení oddlužení, lze předpokládat zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a řešení úpadku konkursem. S ohledem na minimální odměnu insolvenčního správce v případě řešení úpadku dlužnice konkursem ve výši 45.000,-Kč soud uložil dlužnici povinnost uhradit zálohu ve výši 45.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že pobírá jen rodičovský příspěvek ve výši 3.800,-Kč a že nemá dostatek finančních prostředků k úhradě zálohy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že 1.4.2014 byl soudu I. stupně doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužnice má závazky v celkové výši asi 42.000,-Kč, dlužnice pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3.800,-Kč měsíčně, dále bude pobírat na základě smluv o důchodu od Ivany Havlíčkové částku 1.300,-Kč měsíčně a částku 1.400,-Kč měsíčně, a od Veroniky Čubové částku 4.000,-Kč měsíčně. Celkem tedy bude dlužnice měsíčně pobírat 10.500,-Kč měsíčně. Dlužnice má jednu vyživovací povinnost. Dlužnice nemá žádný významnější zpeněžitelný majetek.

Na rozdíl od soudu I. stupně dospěl odvolací soud k závěru, že oddlužení dlužnice by při příjmu dlužnice ve výši 10.500,-Kč možné bylo, přičemž dlužnice by byla schopna měsíčně splácet částku 1.842,-Kč, celková výše splátek za dobu trvání oddlužení bude činit 110.520,-Kč, přičemž s ohledem na celkovou výši závazků dlužnice ve výši 42.132,-Kč bude dlužnice schopna uhradit svým nezajištěným věřitelům zaplatit více než 30% jejich pohledávek.

Protože povinnost uložit zálohu na náklady insolvenčního řízení insolvenční zákon nestanoví za situace, kdy v případě podaného insolvenčního návrhu dlužníka lze bez zbytečného odkladu rozhodnout o úpadku a s ním spojit rozhodnutí o povolení oddlužení, má odvolací soud za to, že v případě dlužnice, s ohledem na celkovou výši závazků uvedených v seznamu závazků, lze předpokládat řešení úpadku oddlužením, a proto není třeba jí ukládat povinnost zaplatit zálohu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 8. října 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková