1 VSPH 1669/2017
č. j. KSHK 15 INS 5658/2017 1 VSPH 1669 / 2017 P5 10

USNESENÍ

Vrchní soud v anonymizovano rozhodl v senátě složeném z předsedy J anonymizovano . ]iřího anonymizovano a soudců ] anonymizovano . anonymizovano Ku anonymizovano a J anonymizovano . Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka: Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem nám. T. G. Ma anonymizovano 38, 544 01 D anonymizovano anonymizovano nad Labem, 0 odvolání EOS KSI Česk anonymizovano , anonymizovano .o., IČO 25117483, sídlem Novod anonymizovano 994/ 138, 142 21 anonymizovano 4, zastoupené advokátkou anonymizovano . Zuzanou Kyovskou, sídlem tamtéž, anonymizovano usnesení anonymizovano soudu v anonymizovano anonymizovano č. j. KSHK 15 INS 5658/2017 P5 5 ze dne 9. anonymizovano 2017 takto:

Usneseni anonymizovano soudu v anonymizovano anonymizovano č. j. KSHK 15 INS 5658 / 2017 P5-5 ze dne 9. anonymizovano 2017 se mění tak, že se přihláška pohledávky EOS KSI Česk anonymizovano , anonymizovano .o. neodmitá a jeji účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

1. anonymizovano soud anonymizovano anonymizovano usnesením č. j. KSHK 15 INS 5658/2017 175 5 ze dne

9. 8. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Miloše anonymizovano (dále jen dlužník) odmítl přihlášku pohledávky EOS KSI Česk anonymizovano , anonymizovano .o. (dále jen odvolatelka) ve výši 375 303,59 Kč anonymizovano o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí anonymizovano moci tohoto usnesení.

2. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 31. 3. 201 anonymizovano o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenční anonymizovano ustanovil INSQSPRÁVCE, v.o.s. (dále jen anonymizovano ). Dne 11. 4. 2017 přihlásila odvolatelka do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 375 303,59 Kč. anonymizovano odvolatelka nepodala přihlášku pohledávky na předepsaném anonymizovano , vyzvala ji anonymizovano dle ust. $ 88 odst. 2 insolvenčního zákona k anonymizovano přihlášky. Odvolatelk anonymizovano na výzvu podáním anonymizovano soudu dne 30. 5. 2017, vněmž vyjádřila přesvědčení, že vjejím případě není nutné podat přihlášku pohledávky na předepsaném anonymizovano , neboť se její pohledávka považuje dle zákona za přihlášenou, a tudíž svou pohledávku nepřihlašuje, ale toliko in anonymizovano o její existenci, aby mohla být v insolvenčním řízení řádně uspokojena. Soud posoudil přihlášku pohledávky odvolatelky a dospěl k zá anonymizovano , že přihláška nebyla řádně a včas anonymizovano , nebot, nebyla podána na předepsaném anonymizovano , a anonymizovano ji podle ust. Š 185 insolvenčního zákona odmítl.

Shodu s anonymizovano po anonymizovano ]ana Vlasáková. l

3. anonymizovano tomuto usnesení anonymizovano soudu anonymizovano anonymizovano se odvolatelka včas odvolala vozidla, ve spojení s ust. Š 165 odst. 2 insolvenčního zákona považuje její pohledávka za přihlášenou, a anonymizovano se ust. Š 176 insolvenčního zákona anonymizovano podání přihlášky pouze na anonymizovano na její přihlášku nevztahuje, nebot, svou pohledávku ve smyslu výše uvedeného nepřihlašuje, ale toliko in anonymizovano o její existenci, aby mohla bý anonymizovano uspokojena v insolvenčním řízení. Vtéto souvislosti odkázala na judika anonymizovano anonymizovano soudu anonymizovano (usnesení sp. zn. 1 VSPH 33/2009 ze dne 24. 11. 2016, usnesení sp. zn. 1 VSPH 393/2010 ze dne 14. 7. 2010 a usnesení sp. zn. 2 VSPH 152/2013 ze dne 16. 5. 2013).

4. anonymizovano soud v anonymizovano přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho Vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a zá anonymizovano :

5. Dle ust. Š 165 odst. 2 insolvenčního zákona může tento nebo jiný zákon stanovit, že se podle něj uspokojují i věřitelé, kteří nepodali přihlášku. Jedná se o zvláštní skupinu věřitelů, jejichž pohledávky podléhají přezkumu, aniž by musely být přihlášený. Takovou povahu mají i pohledávky České kanceláře pojistitelů (dále jen Kancelář) na n anonymizovano za plnění za újmu způsobenou anonymizovano vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z anonymizovano vozidla, nebot, dle ust. $ 24 odst. 4 tohoto zakona se pohledávka Kanceláře na n anonymizovano za plnění podle ust. $ 24 odst. 2 písm. b), c) a g) považuje za pohledávku, na k anonymizovano se podle insolvenčního zákona hledí jako na přihlášenou.

6. Z ustálené judika anonymizovano anonymizovano soudu v anonymizovano plyne, že se pohledávka Kanceláře na n anonymizovano

7. Tento zvláštn anonymizovano se vztahuje na každou pohledávku jež svojí povahou odpovídá citovanému ustanovení zákona o pojištění odpovědnosti z anonymizovano vozidla bez ohledu na to, zda nadále svědčí Kanceláři, či zda byla postoupena jinému subjektu. anonymizovano režim těchto pohledávek v insolvenčním řízení je podstatný výlučně anonymizovano důvod jejich vzniku.

Shodu s anonymizovano po anonymizovano jana Vlasáková.

p anonymizovano 1 VSI'H 10071 LUJ. :

9. Na základě těchto zjištění a veden ná anonymizovano vyjádřenými s anonymizovano shledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a podle ust. Š 220 odst. 1 písm. a) za použití Š 167 odst. 2 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil způsobem ve anonymizovano uvedeným.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napaden anonymizovano závisí na vyřešení otázky hmotného nebo anonymizovano anonymizovano , při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálen anonymizovano anonymizovano dovolacího soudu nebo k anonymizovano anonymizovano dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soude anonymizovano rozdílně anebo má li být dovolacím soudem

řešená anonymizovano otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od anonymizovano tohot anonymizovano k Nejvyššímu soudu CR anonymizovano anonymizovano soudu v anonymizovano anonymizovano .

Tot anonymizovano se považuje za anonymizovano okamžikem zveřejnění v insolvenční anonymizovano ; lhůta anonymizovano podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy byl anonymizovano anonymizovano anonymizovano zvláštním způsobem.

Praha 9. ledna 2018

] anonymizovano . ]iří anonymizovano v anonymizovano . předseda senátuShodu s anonymizovano po anonymizovano ]ana Vlasáková.