1 VSPH 1669/2014-P5-16
KSCB 25 INS 22129/2013 1 VSPH 1669/2014-P5-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: MLADÉ ZAHRADNICTVÍ, s.r.o., IČO 28142365, sídlem České Budějovice, Žižkova tř. 309/12, o odvolání věřitele č. 5 Ing. Petra Klímy, IČO 10275835, sídlem České Budějovice, V Oblouku 2196/20, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 22129/2013-P5-4 ze dne 6. března 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 22129/2013-P5-4 ze dne 6. března 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením rozhodl, že se k přihlášce pohledávky P5 věřitele Ing. Petra Klímy ve výši 60.000,-Kč došlé soudu dne 11.9.2013 nepřihlíží (bod I. výroku), odmítl přihlášku pohledávky P5 věřitele Ing. Petra Klímy (bod II. výroku) a rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele Ing. Petra Klímy (dále jen odvolatel ) v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 11.9.2013 odvolatel přihlásil do řízení pohledávku ve výši 60.000,-Kč. Protože přihláška pohledávky vykazovala vady (neúplně vyplněný formulář a absence příloh), vyzval insolvenční správce odvolatele k jejímu doplnění, avšak odvolatel doplnil k přihlášce jen některé listiny, vada formuláře přihlášky zůstala neodstraněna. Proto soud přihlášku pohledávky podle § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel včasné odvolání. Namítal, že rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích mělo být dostatečným důvodem pro uspokojení pohledávky a že mu vznikla ztráta. K odvolání přiložil mailovou korespondenci s insolvenčním správcem.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (§ 136 odst. 2 písm. d) IZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu-dále jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Podle § 177 IZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Podle § 174 odst. 1 IZ se přihlášky pohledávek a jejich přílohy podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci.

Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (odst. 2).

Jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo (odst. 3).

Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (odst. 4).

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 IZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu přihlášky pohledávky doručené soudu I. stupně dne 11.9.2013 odvolací soud zjistil, že odvolatel uvedl nulovou výši jistiny, jako důvod jistiny uvedl neuhrazené dodávky zboží , u kolonky Vykonatelnost ve formuláři uvedl, že pohledávka je vykonatelná pro částku 60.000,-Kč, nepřipojil žádné přílohy.

K výzvě insolvenčního správce ze dne 12.12.2013, na základě které byl odvolatel vyzván k doplnění přihlášky o listiny prokazující oprávněnost nároku vč. dokladu o vykonatelnosti pohledávky a doplnění údajů ve formuláři přihlášky pohledávky, pokud jde o zajištění pohledávky, odvolatel zaslal toliko Vyrozumění o zahájení exekuce č.j. 105 EX 617/13-11, Vyrozumění oprávněného o zahájení insolvenčního řízení a rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích č.j. 18 C 334/2012-33 ze dne 13.3.2013 s doložkou vykonatelnosti, na základě kterého byl dlužník odvolateli povinen uhradit částku 44.054,67 Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení, avšak formulář přihlášky odvolatel žádným způsobem nedoplnil.

Přihláška pohledávky tak zůstala nepřezkoumatelná, protože pouhé doložení listiny jako důkazu, pokud ne zcela odpovídá uplatněnému nároku, nemůže nahradit povinnost tvrzení odvolatele, kterou měl primárně řádným vyplněním formuláře přihlášky splnit. Odvolatelem předkládaný rozsudek zní na částku 44.054,67 Kč s příslušenstvím, přihlašována je částka 60.000,-Kč, aniž je zřejmé, zda jde o jistinu či příslušenství, a z čeho sestává. Neobstojí přitom odkaz odvolatele na mailovou korespondenci se správcem, resp. zaměstnancem jeho kanceláře, neboť z ní se podává, že poté, kdy byl odvolatel vyzván k odstranění vad přihlášky a toto v potřebném rozsahu neučinil, byl takto pracovníkem správce upozorněn na nedostatečnosti doplnění s vysvětlením, proč správce pohledávku zatím nemůže přezkoumat, přičemž ani poté k nápravě nedošlo.

Protože odvolatel ani k výzvě insolvenčního správce přihlášku pohledávky řádně nedoplnil, odvolací soud postupem podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 6. října 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková